MICROchip - Sekretesspolicy SVENSKA V. 1.1.3

INFORMATIONSMEDDELANDE ENLIGT ART. 13 Lagdekret 196/2003

Vi informerar dig om att, i enlighet med artikel 13 i lagdekret nr. 196/2003 "Code angående skydd av personuppgifter", de uppgifter du lämnar kommer att behandlas, i enlighet med ovannämnda lagstiftning, av skrivföretaget Microchip Snc (nedan "MICROchip").

1. Datakälla De personuppgifter som behandlas av MICROchip tillhandahålls direkt av dig för att göra det möjligt för undertecknat företag att korrekt behandla din begäran om information.

2. Syfte med databehandling Uppgifterna du tillhandahåller kommer att behandlas av MICROchip för att korrekt behandla din begäran om information och/eller för korrekt genomförande av eventuella förhandlingar före avtal. På basis av de valfria och specifika samtycken du har lämnat kan dina uppgifter behandlas av MICROchip och av företagen i dess företagsstruktur (tillhör produktkategorierna TECO J62, J63 och M70 avseende IT-produkter och -tjänster och affärskonsultverksamhet) för syften med direktmarknadsföring, marknadsföring av evenemang och tjänster, statistisk analys och analys av kundnöjdhet.

3. Behandlingsmetoder Uppgiftsbehandlingen kommer att utföras på ett lagligt och korrekt sätt och i alla fall i enlighet med ovannämnda lagstiftning, med beaktande av "Riktlinjer för reklamverksamhet och kampen mot spam" av den 4 juli 2013 (publicerad i den officiella tidningen 174 av den 26 juli 2013 och i www.garanteprivacy.it, webbdokument 2542348). Behandlingarna kommer att ske med hjälp av lämpliga verktyg för att garantera deras säkerhet och konfidentialitet och kan utföras med hjälp av lämpligt skyddade elektroniska verktyg eller i pappersform.
Behandlingen kommer att utföras av våra ombud och chefer (interna och externa). Lista över chefer kan vara känd av intresserade parter som har en legitim rätt genom metoderna nedan. Uppgifterna som samlas in kommer att lagras i elektroniska och/eller pappersarkiv som finns på företagets säte, på dess verksamhetskontor.
Bevarandet av de personuppgifter du har lämnat kommer att ske i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en tidsperiod som inte överstiger vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in och behandlas.

4. Typ av tillhandahållande av data och följd av eventuell vägran att svara För att tillåta undertecknat företag att korrekt behandla din begäran om information och/eller hantera förhandlingar före avtal, är det nödvändigt att tillhandahålla de begärda uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla dem gör det omöjligt att fortsätta någon typ av relation.

5. Kategorier av subjekt till vilka uppgifterna kan kommuniceras Dina personuppgifter kommer att behandlas med yttersta konfidentialitet av cheferna och utsedda för MICROchip och andra tjänsteföretag som fungerar som dess databehandlare för de syften som anges ovan. De uppgifter du lämnar får kommuniceras och överföras i Italien och utomlands, inom EU, endast för de syften som anges i denna information.
Med ditt uttryckliga och valfria samtycke kan dina uppgifter komma att kommuniceras till företag som tillhör MICROchip Snc-företagsstrukturen (som tillhör produktkategorierna ATECO J62, J63 och M70 avseende IT-produkter och -tjänster och affärskonsulttjänster) för att följa upp din begäran i den bästa och kompletta vägen till oss.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Personuppgiftsansvarig Den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter som avses i denna information är MICROchip Snc., med registrerat kontor in vico stängt Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF och VAT-nummer 01381080991

Information om tredjepartscookies

Tjänster Länk till integritetspolicyn
Google Google information
Google (Analytics) Google information
Google (YouTube) Google information
Facebook Facebooks policy
Twitter Twitter policy