1 Cuvânt înainte

Art. 1.1 Prezentele Conditii Generale si orice Conditii Aditionale ale Serviciului solicitat enumerate mai jos, se considera ca au fost citite si acceptate de catre Client din momentul in care, prin parcurgerea procedurii indicate in site-ul domain.microchip.ch, procedează prin selectarea opțiunii „Accept” și/sau în orice caz accesează Serviciul și/sau îl folosește. În situația în care datele personale obligatorii furnizate de Utilizator sau Client dovedesc, chiar și în urma unei verificări ulterioare, incorecte, incomplete sau inexistente, MICROchip își rezervă dreptul de a nu activa, suspenda sau rezilia Serviciul în orice moment fără nicio notificare.

2 Obiect

Art. 2.1 Urmatorii termeni si conditii reglementeaza furnizarea de servicii prestate de catre microcip Snc (denumita in continuare MICROchip), cu sediul social in Vico inchis Pittamuli, 8r, 16121 Genova, nr.

3 Descrierea și caracteristicile serviciilor

Art. 3.1 Gazduire, constă în alocarea paginilor a site-ul web, făcându-l astfel accesibil de pe Internet. MICROchip își rezervă dreptul de a formula, chiar și pe parcursul derulării contractului, oferte promoționale care vor fi evidențiate și anunțate pe site-ul.
Art. 3.1.1 Limitări ale serviciilor de Gazduire impartit:
Mail: ocuparea cutiilor poștale nu poate depăși 1 GB de spațiu pe e-mail
Smtp: se aplică o limită orară de 300 de e-mailuri pentru trimiterea de e-mailuri
Fișiere: numărul de fișiere din cont nu poate depăși 200.000
Baza de date: dimensiunea maximă a fiecărei baze de date nu poate depăși 5 GB de spațiu
Art. 3.2 Denumire a domeniu, constă în capacitatea de a înregistra a domeniu. MICROchip oferă o platformă prin care Clientul poate verifica în mod independent disponibilitatea fiecărui nume a domeniu, înregistrați-l la diferitele Autorități competente, solicitați Schimbarea Menținătorului sau Registratorului Transferurilor, solicitați Schimbarea Proprietarului/Cesionarului, solicitați reînnoirea acestuia. MICROchip va proceda automat cu rezervarea numelor a domeniu conform ordinii cronologice a cererilor primite si prin urmare nu pot asigura in niciun fel Clientii ca domeniu poate fi efectiv înregistrat. MICROchip nu este responsabil și nu poate fi în niciun caz responsabil pentru soluționarea litigiilor care apar cu privire la atribuirea unui nume de domeniu. La înregistrarea cu succes, Clientul va fi proprietarul legitim al numelui de domeniu ales, rămânând unicul și exclusiv responsabil pentru utilizarea și conținutul acestuia. Cu referire la domeniile .COM și .NET, Clientul se obligă să despăgubească Verisign (Autoritatea Registrului Domeniilor .COM și .NET) în măsura maximă permisă de lege din și împotriva oricărei pretenții, daune, răspundere, cost și cheltuială. , inclusiv costurile legale rezonabile și taxele care decurg din sau sunt legate de înregistrarea și/sau utilizarea unui nume de domeniu ale cărui drepturi aparțin unor terți.

În ceea ce privește toate extensiile gestionate de partenerul Rightside, termenii și condițiile cuprinse în Termenii și condițiile Registrului Rightside sunt acceptați în mod expres. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Art. 3.3 Creditul preplătit vă permite să achiziționați orice produs/serviciu cu o metodă de plată preplătită la prețuri avantajoase.
Art. 3.4 Server Dedicat, consta in furnizarea unui serviciu de inchiriere hardware si a unui serviciu de locuinte.
Art. 3.4.1 Limitări la serverele dedicate: nu există limitări la serverele dedicate
Art. 3.5 Server Virtual, consta in posibilitatea inchirierii unei portiuni din server.
Art. 3.6 Cloud, constă din aplicații și platforme în gazduire, construit pe o infrastructură partajată și livrat prin browser web.
Art. 3.7 Toate caracteristicile tehnice ale serviciilor enumerate mai sus se găsesc pe site-ul site-ul microchip.ch, în secțiunea corespunzătoare serviciului achiziționat.

4 Activare

Art. 4.1 Solicitarea online de activare a serviciului si plata sumei datorate facuta de Client constituie acceptarea deplina a conditiilor generale la care se face referire in prezentul contract.
Art. 4.2 Orice serviciu definit ca auxiliar serviciului si solicitat de Client, chiar si dupa stipulare, se supune conditiilor prezentului acord.
Art. 4.3 Clientul, actionand in autonomie absoluta, poate achizitiona serviciile oferite de MICROchip pentru a le revinde eventual catre terti si este considerat entitate independenta fata de MICROchip si nu are autoritate sa actioneze in numele si pe seama acestuia.

5 ID utilizator și parolă

Art. 5.1 MICROchip, cu ocazia primei solicitări de activare a unui serviciu, va trimite codul de identificare (UserID) și un cuvânt cheie (parola) la adresa de e-mail de referință, introdusă în faza de comandă de către Client.
Art. 5.2 Părțile recunosc și sunt de acord că aceste UserID-uri și Parole constituie singurul mijloc adecvat pentru identificarea Clientului în momentul accesării Serviciilor.
Art. 5.3 Clientul trebuie să păstreze cu sârguință parola, păstrând secret atât codul, cât și parola pe toată durata abonamentului și va fi, în orice caz, exclusiv responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de cunoașterea, sau folosirea, a parolei și / sau UserID de la terți.

6 Durata, reînnoirea, încetarea și încetarea

Art. 6.1 Prezentul contract va avea o durată de un an sau cea asupra căreia părțile vor conveni și va avea efect și valabilitate de la data activării serviciului și se consideră finalizat și încheiat în Cassino la momentul acceptării de către MICROchip a cererea sau propunerea clientului.
Art. 6.2 La termenul stabilit, prezentul contract, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, va fi considerat reînnoit tacit, sau expirat și nu poate fi supus reînnoirii ulterioare, în funcție de tipul serviciului prestat și, în orice caz, după cum se indică mai jos:
1) Server, Vps, Supercloud, Planuri de reseller. Notificarea de reziliere trebuie trimisa la adresa de email cu cel putin 10 zile inainte de data expirarii contractului [email protected] , în caz contrar serviciul va fi reînnoit tacit.
2) Servicii rămase: la data expirării contractuale, reînnoirea va avea loc numai dacă clientul efectuează plata conform modalităților prevăzute la art. 7 din prezentul contract.
Art. 6.3 A partire da 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, MICROchip senza obblighi nei confronti del Cliente, avrà la facoltà di inviare allo stesso, tramite gli indirizzi di posta elettronica di riferimento, avvisi di scadenza e le istruzioni da seguire per poter rinnovare il servizio.
Art. 6.4 Il Cliente si impegna a comunicare alla MICROchip l’aggiornamento dell’email di riferimento contrattuale per avere la certezza di ricevere le comunicazioni tecniche/commerciali dalla MICROchip.

7 Corrispettivi e condizioni di pagamento

Art. 7.1 Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo dovuto al momento della richiesta dell’attivazione del servizio, mediante pagamento da effettuarsi secondo le modalità indicate al seguente url: modalità pagamento
Art. 7.2 Il costo di ciascun servizio è all’interno del site-ul web microchip.ch oppure quelle concordate tra le parti.
Art. 7.3 Il rinnovo dovrà essere effettuato dal Cliente entro la data di scadenza del servizio, mediante pagamento da effettuarsi secondo le modalità indicate al seguente url: modalità pagamento
Il rinnovo dei servizi effettuato con bonifico bancario o bollettino postale verrà processato solo al momento dell’accredito delle somme sul nostro conto corrente.
Art. 7.4 MICROchip non garantisce il buon esito della procedura di rinnovo qualora questo sia stato richiesto dal cliente a servizio già scaduto o qualora la segnalazione del pagamento risulti incompleta nelle informazioni, con particolare riferimento al codice della transazione.
Art. 7.5 Nel caso in cui MICROchip, per motivi non riconducibili a cause di cui agli artt. 7.4, 13.1 e 15, non adempia al rinnovo del servizio, a titolo di penalità dovrà prorogarlo gratuitamente per un ulteriore periodo di rinnovo. Il Cliente prende atto ed accetta di aver diritto esclusivamente alla proroga del servizio e di non poter avanzare nei confronti di MICROchip alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretesa di alcun genere. Il Cliente, pertanto, solleva ora per allora MICROchip da ogni responsabilità in merito, ivi comprese eventuali problematiche di visibilità o di altra natura che dovessero verificarsi a seguito della scadenza del Servizio non rinnovato nei termini contrattuali.

8 Diritto di recesso

Art. 8.1 Il Cliente, persona fisica e giuridica, ha diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 30 giorni lavorativi decorrente dal giorno dell’attivazione del servizio e della relativa comunicazione. Il diritto di recesso viene esercitato tramite comunicazione scritta indirizzata alla MICROchip solo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Gli importi già versati dal Cliente, ad esclusione del costo del dominio, che rimarrà di proprietà del Cliente, saranno rimborsati entro 5 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Art. 8.2Qualora il Cliente intenda recedere dal presente accordo prima dello scadere dello stesso dovrà corrispondere l’intera quota economica di pertinenza anche per il periodo contrattuale di servizio non goduto, a titolo di penale rescissoria.

9 Obblighi del Cliente

Art. 9.1 Il Cliente in fase di registrazione sul sito della MICROchip è tenuto ad inserire i propri dati personali per l’esecuzione del contratto di cui ne garantisce, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità degli stessi, e a comunicarne entro 10 giorni ogni eventuale variazione. Nel caso in cui il Cliente abbia fornito a MICROchip dati che risultino essere falsi o incompleti o dati che MICROchip abbia motivo, a suo insindacabile giudizio, di ritenere tali, MICROchip si riserva il diritto di:
a) rifiutare la richiesta inoltrata dal Cliente;
b) sospendere, senza preavviso, i servizi ;
c) risolvere il contratto.
In caso di sospensione o risoluzione del contratto MICROchip potrà richiedere al Cliente il risarcimento del maggior danno e resta inteso che il Cliente non potrà avanzare nei confronti di MICROchip alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo di tempo in cui non avrà usufruito del Servizio.
Art. 9.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi con la migliore diligenza, in modo tale da non compromettere, per i Servizi offerti da MICROchip in condivisione, la stabilità, la sicurezza e la qualità dei Servizi stessi, anche con riguardo all’uso di altri.
Art. 9.3 Il Cliente si impegna, inoltre, a non utilizzare i Servizi per finalità illecite ed a non violare in alcun modo tutte le norme nazionali ed internazionali, anche regolamentari, applicabili.
Art. 9.4 Il Cliente si impegna, inoltre, a rispettare le regole di Netiquette disponibili all’indirizzo nic.it/NA/netiquette.txt e le disposizioni contenute nelle policy predisposte dalle Registration Authority competenti per l’estensione del dominio scelta, pubblicate sui relativi siti istituzionali quali per i domini con estensione .it, quelle pubblicate sul sito http://www.nic.it/, per i domini con estensione .eu, quelle pubblicate sul sito http://www.eurid.eu. Si impegna, inoltre, a rispettare la policy UDRP di ICANN, disponibili sul sito http://www.icann.org.
Art. 9.5 Il Cliente riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte attraverso il Servizio a lui direttamente o indirettamente riferibili, ed in particolare di essere responsabile dei contenuti e le comunicazioni inserite, pubblicate, diffuse e trasmesse su o tramite i Servizi. Pertanto, MICROchip non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per illeciti penali, civili ed amministrativi commessi dal Cliente per mezzo del Servizio.
Art. 9.6 Materiale non accettabile su Gazduire/Reseller: IRC scripts, eggdrops, bots
Proxy Scripts/Anonymizers
Pirated Software/Warez
IP Scanners
Bruteforce Programs/Scripts/Applications
Mail Bombers/Spam Scripts
File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
Siti relativi all’Hacking /programmi di hack
Siti che promuovono attività illegali
Forums e siti che distribuiscono o linkano siti warez/pirateria/contenuto illegale
Siti fraudolenti
Anonymous or Bulk SMS Gateways
Backup: non è possibile usare l’account come soluzione di backup
Materiale non accettabile su Server Virtuali / Cloud / Dedicati
IRC scripts, eggdrops, bots
Proxy Scripts/Anonymizers
Software Pirata/Warez
IP Scanners
Programmi Bruteforce /Scripts/Applications
Mail Bombers/Spam Scripts
File Dump/Mirror Scripts (simili a rapidshare)
Siti relativi all’Hacking /programmi di hack
Siti che promuovono attività illegali
Forums e siti che distribuiscono o linkano siti warez/pirateria/contenuto illegale
Siti fraudolenti
Anonymous or Bulk SMS Gateways
Server game come counter-strike, half-life, battlefield1942, etc
Art. 9.7 Spam. MICROchip ha tolleranza zero per lo spam. Il cliente non potrà effettuare spamming o azioni equivalenti (caricare, inviare programmi, trasmettere o diffondere qualsiasi materiale che contenga virus, altri codici, files o programmi creati per compromettere, interrompere, distruggere o limitare il funzionamento della rete, effettuare phishing o altre azioni equivalenti di natura illecita tendenti a sottrarre agli utenti dati personali o altre informazioni riservate). In tal caso, il Cliente sarà contattato e qualora non si adoperi immediatamente per la risoluzione del problema, MICROchip provvederà, senza nessun altro avviso, alla sospensione del servizio oggetto di azioni illecite.
Art. 9.8 Resta inteso, e di questo il Cliente prende atto ed accetta, che MICROchip non prevede, salvo diversi accordi scritti, il servizio aggiuntivo di backup dei contenuti, dei dati di connessione e di quelli relativi ad indirizzi IP. Nell’eventualità che il servizio di backup messo a disposizione dalla MICROchip non andasse a buon fine, MICROchip si impegna esclusivamente al versamento del doppio del corrispettivo pagato per l’acquisto del servizio backup. Il Cliente non potrà avanzare nei confronti della MICROchip alcuna ulteriore pretesa, né quale risarcimento, indennizzo o ad altro titolo ed esonera ora per allora MICROchip da ogni responsabilità in caso di perdita totale o parziale di dati, a qualsiasi causa dovuti.
Art. 9.9Il Cliente, pertanto, salvo diversi accordi scritti, è tenuto al salvataggio dei Log per la durata prevista da leggi e regolamenti applicabili, al fine di limitare danni, perdita di file, memoria, documenti o qualsiasi altro elemento del server.
Art. 9.10 Il Cliente accetta e riconosce di essere legalmente responsabile di fornire i Log su richiesta delle Autorità (Polizia, Forze di Giustizia, ecc).
Art. 9.11 Il Cliente si obbliga a manlevare e, comunque, a tenere indenne MICROchip da qualsiasi azione, istanza, pretesa, costo o spesa, incluse le spese legali eventualmente derivanti dalla stessa a causa del mancato rispetto da parte del Cliente delle obbligazioni assunte e delle garanzie prestate con l’accettazione del presente contratto.

10 Sospensione della prestanzione

Art. 10.1 MICROchip si riserva il diritto di sospendere immediatamente il Servizio qualora ritenga che il Cliente possa compromettere la stabilità, la sicurezza e la qualità dei Servizi offerti in condivisione o compia attività violative degli obblighi previsti nel presente contratto. In tal caso, il Cliente dovrà provvedere ad eliminarne le cause. In caso di mancato immediato riscontro MICROchip avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto, fermo restando il diritto all’integrale pagamento del corrispettivo ed il diritto ad agire per l’integrale risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 10.2 MICROchip ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l’erogazione del servizio qualora il Cliente sia in una condizione di morosità per il mancato pagamento dei canoni.
Art. 10.3 In ipotesi di sospensione del servizio per qualsiasi motivo, MICROchip si riserva la possibilità di estendere gli effetti della sospensione del servizio anche ad altri rapporti contrattuali funzionalmente ed inscindibilmente collegati con il presente contratto, regolarmente costituiti ed in essere con il Cliente. La sospensione o cessazione del servizio comporterà la distruzione del materiale eventualmente presente, decorso il termine di 10 giorni dalla data di sospensione e/o cessazione del servizio. Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal Cliente nei confronti della MICROchip a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

11 Obblighi di MICROchip

Art. 11.1 MICROchip s’impegna ad utilizzare la migliore tecnologia e le migliori risorse a disposizione per fornire i servizi oggetti del presente contratto, fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware e software in base a circostanze contingenti.

12 Garanzia di funzionamento (SLA)

Art. 12.1 I Servizi (ivi compresi quelli aggiuntivi) saranno di norma disponibili 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro); tuttavia, il Cliente prende atto ed accetta che MICROchip potrà sospendere e/o interrompere la loro fornitura per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendano opportuni e/o necessari sia ai locali della Server Farm, che ai server e/o apparecchiature ivi contenute. In tali casi, MICROchip si impegna ad eseguire i predetti interventi nel minor tempo possibile ed a ripristinare i Servizi quanto prima, al fine di ridurre il disagio creato al Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, rimborso o risarcimento nei confronti di MICROchip per il periodo di tempo in cui non ha potuto usufruire dei Servizi.
Art. 12.2 La qualità del servizio offerto dalla MICROchip è certificata dal Service Level Agreement che copre: Performance del network, Tempi di sostituzione hardware, tempi di risposta del supporto, visibilità domini.
Art. 12.3 MICROchip garantisce tempi definiti per ciascuna operazione, e grazie al supporto tecnico suddiviso su tre livelli progressivi, i Clienti ricevono sempre assistenza puntuale e mirata in base alla gravità del problema.
Art. 12.4 Hardware SLA. MICROchip garantisce il corretto funzionamento di tutto l’hardware, incluso server, firewall, load balancer, storage, switch, in caso di problema hardware la sostituzione della parte guasta avverrà entro 2 ore in maniera gratuita. Questa garanzia non include il restore degli account da backup, il rebuild dell’array del RAID, installazione e configurazione di applicazioni. Nel caso in cui l’intervento per la sostituzione dei ricambi si protragga oltre le 2 (due) ore, MICROchip rimborserà al Cliente il 20% del canone mensile del servizio.
Art. 12.5 Response time SLA. L’assistenza tecnica MICROchip garantisce tempi di risposta ben precisi; le richieste di supporto possono essere divise in due categorie: A) emergenza – tempi di risposta 5 minuti. Rientrano in questa categoria server down, pacchetti persi, problemi di routing. B) tutti gli altri casi – tempi di risposta 15 minuti. Alla richiesta di supporto da parte del cliente sarà attribuito un codice identificativo (id ticket) al quale verrà data risposta entro i tempi sopra riportati. MICROchip fornisce come canale alternativo per il supporto tecnico l’assistenza telefonica H24 x 365GG (non prevista per l’gazduire condiviso, per le pec e per le powermail). Nel caso in cui i tempi di risposta superino per l’emergenza 5 (cinque) minuti, per i problemi di routine 15 (quindici) minuti, per il supporto telefonico 1 (un) minuto, MICROchip rimborserà al Cliente il 20% del canone mensile del servizio.
Art. 12.6 Network Uptime. MICROchip garantisce per la connettività di tutti i sistemi il 99.95%. Nessun rimborso può essere applicato per downtime inferiori a 10 minuti. In tutti gli altri casi di applicabilità della SLA MICROchip rimborserà al Cliente il 10% del canone mensile del servizio.
Art. 12.7 In nessun caso il valore totale dei rimborsi erogati durante l’anno potrà superare il canone mensile del servizio.
Art. 12.8 Il Cliente, per poter accedere ai rimborsi dovrà inviare entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento richiesta all’indirizzo pec [email protected], riportando in maniera dettagliata il problema riscontrato

13 Limitazione di responsabilità di MICROchip

Art. 13.1 In nessun caso MICROchip sara’ ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da cause imputabili alle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, compresi guasti, sovraccarichi o interruzioni, e comunque per fatti dipendenti da terzi.
Art. 13.2 Nessun risarcimento danni potra’ essere richiesto alla MICROchip per danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi.
Art. 13.3 MICROchip non potra’ essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause di forza maggiore.
Art. 13.4 L’utente si obbliga a tenere MICROchip indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dalla MICROchip quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall’utente con la sottoscrizione del presente contratto o modulo di adesione e, comunque, connesse alla immissione delle informazioni nello spazio fornito dalla MICROchip, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
Art. 13.5 In ogni caso, MICROchip declina qualsiasi responsabilità verso il Cliente o terzi per ritardi o interruzioni del servizio, precisando che la natura stessa di internet non garantisce la raggiungibilità di un sito web o i recapiti di e-mail in tempi certi.
Art. 13.6 Il Cliente solleva MICROchip da qualunque responsabilità civile e penale per l’uso illegale dei servizi utilizzati da lui e dai suoi clienti.

14 Polizza Assicurativa

Art. 14.1 MICROchip è titolare di polizza assicurativa per Responsabilità Professionale.

15 Forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito

Art. 15.1 Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

16 Modifiche

Art. 16.1 MICROchip si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente accordo ed i corrispettivi applicabili al presente contratto, dandone comunicazione via posta elettronica.
Art. 16.2 E’ fatto salvo il diritto del Cliente di recedere entro 15 giorni tramite comunicazione scritta, da inviare via fax o a mezzo posta elettronica. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, le modifiche apportate si intendono accettate ed entreranno in vigore al primo rinnovo contrattuale.

17 Clausola risolutiva espressa

Art. 17.1 Il presente contratto si intende automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile per inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste a carico del cliente.

18 Subentro automatico nel contratto

Art. 18.1 Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo del cliente, il subentrante acquisirà diritti ed obblighi derivanti dal presente contratto.

19 Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

Art. 19.1 MICROchip, ad eccezione dei software gestiti con licenza e/o di proprietà del Cliente, rimane l’unica titolare dei diritti relativi a invenzioni e programmi (inclusi software, documentazione e studi, ecc.) e a quant’altro sia stato realizzato, sviluppato in funzione dei servizi acquistati dal Cliente, al quale è concesso solo un diritto d’uso limitato e non trasferibile.
Art. 19.2 Nel caso in cui il Cliente violi i diritti di proprietà industriali e o intellettuali di MICROchip o di altri soggetti, MICROchip, dopo averne data comunicazione al Cliente, risolverà il contratto ai sensi dell’Art. 17.

20 Riservatezza

Art. 20.1 I dati personali forniti dal Cliente a MICROchip sono tutelati dall’art.13 del D.l.g.s. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 20.2 Il Cliente dà il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’esecuzione del presente contratto anche in relazione alle attività di terzi indispensabili all’espletamento ed all’accertamento delle obbligazioni.
Art. 20.3 Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 196/2003, è la MICROchip;
Art. 20.4 Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente contratto è strettamente collegato all’esecuzione del rapporto per cui l’eventuale mancato consenso porterà all’impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale.
Art. 20.5. MICROchip si impegna a non rivelare i dati personali trattati a persone non autorizzate né ad usarli a scopi diversi da quelli strettamente connessi alla esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge e gli eventuali ordini dell’autorità giudiziaria o altre Autorità autorizzate per legge. MICROchip dichiara inoltre che il software installato sul proprio server in Hosting è stato fornito e realizzato dal Cliente e gli aggiornamenti che verranno effettuati e tutte le modifiche apportate in funzione delle soluzioni tecniche gestionali adottate, rimangono e rimarranno riservate, e non accessibili a persone estranee e non autorizzate dal Cliente. MICROchip o il suo personale non potrà, in nessun caso, far visionare copiare e/o utilizzare, vendere e/o installare a terzi in toto o in parte detto software senza il consenso scritto del Cliente nè vantare alcun diritto sullo stesso poiché di proprietà esclusiva del Cliente.

21 Procedure di reclamo, conciliazione e foro competente

Art. 21.1 Eventuali reclami in merito ad ogni aspetto inerente il rapporto contrattuale e/o la fornitura del servizio dovranno essere inoltrati a MICROchip, tramite comunicazione scritta entro 8 (otto) giorni dal verificarsi del motivo. MICROchip esaminerà il reclamo e fornirà risposta al cliente entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso di reclami per fatti di particolare complessità, che non consentano una risposta esauriente nei termini di cui sopra, MICROchip informerà il Cliente entro i predetti tempi massimi sullo stato di avanzamento della pratica.
Art. 21.2 Esperita la procedura di reclamo di cui all’articolo 21.1 il Cliente che non si intende soddisfatto potrà accedere a procedure di conciliazione alternative alla giurisdizione ordinaria inviando il ricorso alla CCIAA di Frosinone. In particolare, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. In ogni caso la scelta di tali procedure non precluderà il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Art. 21.3 La legge applicabile è esclusivamente quella dello Stato Italiano. Per tutte le controversie relative al presente contratto le Parti stabiliscono e riconoscono la competenza del Foro di Cassino.

22 Proprietà e registrazione

Art. 22.1 Il presente contratto appartiene alla MICROchip snc e ne è vietata l’ utilizzazione anche parziale in qualsiasi rapporto estraneo alla stessa; ogni eventuale abuso sarà perseguito a norma di legge.
Art. 22.2 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

23 Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole:
3) Descrizione e caratteristiche dei servizi
5) User ID e password
6) Durata, rinnovo, disdetta e cessazione del contratto
7) Corrispettivi e condizioni di pagamento
8) Diritto di recesso
9) Obblighi del Cliente
10) Sospensione della prestazione
13) Limitazioni di responsabilità di MICROchip snc
17) Clausola risolutiva espressa
21) Procedure di reclamo, conciliazione e Foro competente