1 Przedmowa

Art. 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki oraz wszelkie Dodatkowe Warunki zamówionej Usługi wymienione poniżej uważa się za przeczytane i zaakceptowane przez Klienta od momentu, w którym, poprzez wykonanie procedury wskazanej w miejsce domain.microchip.ch, przechodzi przez wybranie opcji „Akceptuj” i/lub w każdym przypadku uzyskuje dostęp do Serwisu i/lub z niego korzysta. W przypadku, gdy obowiązkowe dane osobowe podane przez Użytkownika lub Klienta okażą się, nawet po późniejszej kontroli, nieprawidłowe, niekompletne lub nieistniejące, MICROchip zastrzega sobie prawo do nieaktywowania, zawieszania lub zakończenia Usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2 Obiekt

Art. 2.1 Poniższe warunki regulują świadczenie usług świadczonych przez microchip Snc (zwaną dalej MICROchip), z siedzibą w Vico zamkniętej Pittamuli, 8r, 16121 Genova, numer VAT 01381080991. Dalsze warunki mogą mieć zastosowanie do każdej konkretnej Usługi.

3 Opis i charakterystyka usług

Art. 3.1 Hosting, polega na przydzieleniu stron miejsce sieci Web, dzięki czemu jest dostępny z Internetu. MICROchip zastrzega sobie prawo do formułowania, nawet w trakcie trwania umowy, ofert promocyjnych, które będą wyróżniane i reklamowane na stronie miejsce.
Art. 3.1.1 Ograniczenia usług Hosting wspólny:
Poczta: zajętość skrzynek pocztowych nie może przekraczać 1 GB miejsca na e-mail
Smtp: przy wysyłaniu e-maili obowiązuje limit godzinowy 300 e-maili
Pliki: liczba plików na koncie nie może przekroczyć 200 000
Baza danych: maksymalny rozmiar każdej pojedynczej bazy danych nie może przekraczać 5 GB miejsca
Art. 3.2 Imię a domenaskłada się z możliwości zarejestrowania domena. MICROchip udostępnia platformę, dzięki której Klient może samodzielnie sprawdzić dostępność każdej nazwy a domena, zarejestruj go w różnych właściwych organach, złóż wniosek o zmianę administratora lub rejestratora transferu, złóż wniosek o zmianę właściciela / cesjonariusza, złóż wniosek o jego odnowienie. MICROchip automatycznie przystąpi do rezerwacji nazw a domena zgodnie z porządkiem chronologicznym otrzymanych żądań, a zatem nie może w żaden sposób zapewnić Klientów, że: domena faktycznie można zarejestrować. MICROchip nie ponosi odpowiedzialności iw żadnym wypadku nie może być odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów powstałych w związku z cesją nazwy domeny. Po udanej rejestracji Klient stanie się prawowitym właścicielem wybranej nazwy domeny, pozostając wyłącznie i wyłącznie odpowiedzialnym za jej użycie i jej zawartość. W odniesieniu do domen .COM i .NET, Klient zobowiązuje się zwolnić firmę Verisign (Organ Rejestru Domeny .COM i .NET) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo z wszelkich roszczeń, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków , w tym uzasadnione koszty prawne i opłaty wynikające z lub związane z rejestracją i/lub użytkowaniem nazwy domeny, której prawa należą do osób trzecich.

W odniesieniu do wszystkich rozszerzeń zarządzanych przez partnera Rightside, warunki zawarte w Warunkach Rejestru Rightside są wyraźnie akceptowane. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Art. 3.3 Prepaid Credit umożliwia zakup dowolnego produktu/usługi za pomocą przedpłaconej metody płatności w korzystnych cenach.
Art. 3.4 Serwer Dedykowany, polega na świadczeniu usługi wynajmu sprzętu komputerowego oraz usługi mieszkaniowej.
Art. 3.4.1 Ograniczenia dotyczące serwerów dedykowanych: nie ma ograniczeń dotyczących serwerów dedykowanych
Art. 3.5 Serwer Wirtualny, polega na możliwości wypożyczenia części serwera.
Art. 3.6 Chmura, składa się z aplikacji i platform w hosting, zbudowany na wspólnej infrastrukturze i dostarczany za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Art. 3.7 Wszystkie parametry techniczne usług wymienionych powyżej można znaleźć na miejsce microchip.ch, w sekcji odpowiadającej zakupionej usłudze.

4 Aktywacja

Art. 4.1 Zgłoszenie online aktywacji usługi i uregulowanie należności przez Klienta oznacza pełną akceptację ogólnych warunków, o których mowa w niniejszej umowie.
Art. 4.2 Każda usługa określona jako dodatkowa w stosunku do usługi i wymagana przez Klienta, nawet po ustaleniu, podlega warunkom niniejszej umowy.
Art. 4.3 Klient, działając całkowicie samodzielnie, może nabywać usługi oferowane przez MICROchip w celu ewentualnej ich odsprzedaży osobom trzecim i jest uważany za niezależny podmiot od MICROchip i nie ma uprawnień do działania w jego imieniu i na rzecz.

5 Identyfikator użytkownika i hasło

Art. 5.1 MICROchip przy pierwszym zgłoszeniu aktywacji usługi prześle kod identyfikacyjny (UserID) oraz słowo kluczowe (hasło) na podany w fazie zamówienia przez Klienta adres e-mail referencyjny.
Art. 5.2 Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że te Identyfikatory Użytkownika i Hasła stanowią jedyny odpowiedni sposób identyfikacji Klienta podczas uzyskiwania dostępu do Usług.
Art. 5.3 Klient jest zobowiązany do starannego zachowania hasła, zachowując w tajemnicy zarówno kod, jak i hasło przez cały czas trwania subskrypcji i w każdym przypadku ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane znajomością lub użyciem hasła oraz / lub identyfikator użytkownika od stron trzecich.

6 Czas trwania, odnowienie, wypowiedzenie i wypowiedzenie

Art. 6.1 Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez jeden rok lub taki, na który strony uzgodnią, i będzie obowiązywać i obowiązywać od daty aktywacji usługi i jest uważana za udoskonaloną i zawartą w Cassino w momencie przyjęcia przez MICROchip prośba lub propozycja klienta.
Art. 6.2 W wyznaczonym terminie niniejsza umowa, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, będzie uważana za milcząco odnowiona lub wygasła i nie podlega dalszemu przedłużeniu, w zależności od rodzaju świadczonej usługi, a w każdym przypadku, jak wskazano poniżej:
1) Serwer, Vps, Supercloud, plany sprzedawcy. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail co najmniej 10 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy [email protected] , w przeciwnym razie usługa zostanie automatycznie odnowiona.
2) Pozostałe usługi: w dniu wygaśnięcia umowy odnowienie nastąpi tylko w przypadku dokonania przez klienta płatności zgodnie z metodami określonymi w art. 7 niniejszej umowy.
Art. 6.3 Począwszy od 60 (sześćdziesięciu) dni przed upływem terminu ważności, MICROchip bez zobowiązań wobec Klienta będzie miał prawo do przesłania za pośrednictwem referencyjnych adresów e-mail zawiadomień o wygaśnięciu oraz instrukcji postępowania w celu odnowienia usługi.
Art. 6.4 Klient zobowiązuje się do przekazania MICROchipowi aktualizacji umownego referencyjnego adresu e-mail, aby mieć pewność, że otrzyma od MICROchip wiadomości techniczne/handlowe.

7 Opłaty i warunki płatności

Art. 7.1 Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty należnej w momencie złożenia wniosku o aktywację usługi, poprzez dokonanie płatności w sposób wskazany pod następującym adresem URL: Sposób płatności
Art. 7.2 Koszt każdej usługi mieści się w miejsce web microchip.ch lub uzgodnione między stronami.
Art. 7.3 Odnowienie musi zostać przeprowadzone przez Klienta przed upływem terminu ważności usługi, za pomocą płatności w sposób wskazany pod następującym adresem URL: Sposób płatności
Wznowienie usług dokonywane przelewem bankowym lub przekazem pocztowym zostanie zrealizowane dopiero po zaksięgowaniu kwot na naszym rachunku bieżącym.
Art. 7.4 MICROchip nie gwarantuje powodzenia procedury odnowienia, jeżeli zażądał tego klient, gdy usługa już wygasła lub jeśli raport płatności jest niekompletny w informacjach, ze szczególnym uwzględnieniem kodu transakcji.
Art. 7.5 W przypadku, gdy MIKROchip, z przyczyn niezależnych od przyczyn, o których mowa w Artykułach 7.4, 13.1 i 15 nie spełnia warunków odnowienia usługi, za karę będzie musiał ją bezpłatnie przedłużyć na kolejny okres odnowienia. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest uprawniony wyłącznie do przedłużenia usługi i nie może wnosić żadnych roszczeń o odszkodowanie, odszkodowanie lub jakiekolwiek roszczenia wobec MICROchip. W związku z tym Klient zwalnia firmę MICROchip z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w tym z wszelkich problemów z widocznością lub innego rodzaju, które mogą powstać po wygaśnięciu Usługi, która nie została odnowiona w warunkach umownych.

8 Prawo do odstąpienia od umowy

Art. 8.1 Klient będący osobą fizyczną i prawną ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny w ciągu 30 dni roboczych od dnia aktywacji usługi i związanej z nią komunikacji. Prawo do odstąpienia od umowy realizowane jest za pomocą pisemnej korespondencji skierowanej do MICROchip wyłącznie za pośrednictwem certyfikowanego e-maila na adres [email protected]. Kwoty już wpłacone przez Klienta, z wyłączeniem kosztu domeny, która pozostanie własnością Klienta, zostaną zwrócone w ciągu 5 dni od otrzymania tej korespondencji.
Art. 8.2 Jeżeli Klient zamierza odstąpić od niniejszej umowy przed jej wygaśnięciem, będzie musiał zapłacić całą kwotę ekonomiczną za niewykorzystany umowny okres świadczenia usługi, jako kara za anulowanie.

9 Obowiązki klienta

Art. 9.1 Klient podczas fazy rejestracji na stronie MICROchip jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w celu wykonania umowy, której gwarantuje na własną odpowiedzialność prawdziwość tych danych, oraz do zakomunikowania w ciągu 10 dni wszelkich możliwa odmiana. W przypadku, gdy Klient dostarczy firmie MICROchip dane, które okażą się nieprawdziwe lub niekompletne, lub dane, co do których MICROchip ma według własnego uznania podstawy sądzić, że MICROchip zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucić żądanie wysłane przez Klienta;
b) zawiesić świadczenie usług bez uprzedzenia;
c) wypowiedzenia umowy.
W przypadku zawieszenia lub rozwiązania umowy MICROchip może żądać od Klienta odszkodowania za większą szkodę i przyjmuje się, że Klient nie może wystąpić z żądaniem zwrotu, odszkodowania i/lub odszkodowania za okres, w którym nie skorzystał z Usługi.
Art. 9.2 Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług z najwyższą starannością, w taki sposób, aby nie narażać na szwank Usług oferowanych przez MICROchip w zakresie udostępniania, stabilności, bezpieczeństwa i jakości samych Usług, także w zakresie korzystania z inni.
Art. 9.3 Klient zobowiązuje się również nie korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem oraz nie naruszać w żaden sposób wszelkich obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych, w tym przepisów.
Art. 9.4 Klient zobowiązuje się również do przestrzegania zasad Netykiety dostępnych pod adresem nic.it/NA/netiquette.txt oraz postanowień zawartych w politykach przygotowanych przez właściwe Punkty Rejestracji dla rozszerzenia wybranej domeny, opublikowanych na powiązanych stronach instytucjonalnych np. dla domen z rozszerzeniem .it publikowane na stronie http://www.nic.it/, dla domen z rozszerzeniem .eu publikowane na stronie http://www.eurid.eu. Zobowiązuje się również do przestrzegania polityki UDRP ICANN, dostępnej na stronie http://www.icann.org.
Art. 9.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane za pośrednictwem Usługi, bezpośrednio lub pośrednio do niego odnoszące się, a w szczególności, że ponosi odpowiedzialność za treści i komunikaty wstawiane, publikowane, rozpowszechniane i przekazywane za pośrednictwem lub za pośrednictwem Usługi . W związku z tym MICROchip nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przestępstwa karne, cywilne i administracyjne popełnione przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
Art. 9.6 Niedopuszczalny materiał włączony Hosting/ Reseller: skrypty IRC, eggdropy, boty
Skrypty proxy / Anonimizatory
Pirackie oprogramowanie / Warez
Skanery IP
Programy Bruteforce / Skrypty / Aplikacje
Bombowce pocztowe / skrypty spamowe
File Dump / Mirror Scripts (podobne do rapidshare)
Hakowanie powiązanych witryn / programów hakerskich
Witryny promujące nielegalne działania
Fora i witryny, które rozpowszechniają lub łączą witryny warez / piractwo / nielegalne treści
Fałszywe strony
Anonimowe lub zbiorcze bramki SMS
Kopia zapasowa: Konto nie może być używane jako rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych
Materiały niedopuszczalne na serwerach wirtualnych/w chmurze/serwerach dedykowanych
Skrypty IRC, eggdropy, boty
Skrypty proxy / Anonimizatory
Oprogramowanie pirackie / Warez
Skanery IP
Bruteforce / Skrypty / Programy aplikacyjne
Bombowce pocztowe / skrypty spamowe
File Dump / Mirror Scripts (podobne do rapidshare)
Hakowanie powiązanych witryn / programów hakerskich
Witryny promujące nielegalne działania
Fora i witryny, które rozpowszechniają lub łączą witryny warez / piractwo / nielegalne treści
Fałszywe strony
Anonimowe lub zbiorcze bramki SMS
Gry serwerowe, takie jak Counter-Strike, Half-Life, Battlefield 1942, itp.
Art. 9.7 Spam MICROchip nie toleruje spamu. Klient nie będzie mógł przeprowadzać spamowania ani równoważnych działań (przesyłania, wysyłania programów, przesyłania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, inne kody, pliki lub programy stworzone w celu złamania, przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania sieci, przenoszenia wyłudzanie informacji lub inne równoważne działania o charakterze nielegalnym mające na celu kradzież danych osobowych lub innych poufnych informacji od użytkowników). W takim przypadku Klient skontaktuje się z Klientem i jeśli nie podejmie natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemu, MICROchip bez innego powiadomienia zawiesi świadczenie usługi z powodu działań niezgodnych z prawem.
Art. 9.8 Rozumie się, z czego Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że MICROchip nie świadczy, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dodatkowej usługi tworzenia kopii zapasowych treści, danych połączeniowych oraz dotyczących adresów IP. W przypadku awarii usługi backupu udostępnionej przez MICROchip, MICROchip zobowiązuje się wyłącznie do zapłaty podwójnej kwoty zapłaconej za zakup usługi backupu. Klient nie będzie mógł dochodzić żadnych dalszych roszczeń wobec MICROchip lub jako rekompensaty, odszkodowania lub innego tytułu, a teraz zwalnia MICROchip z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku całkowitej lub częściowej utraty danych z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 9.9 Klient zatem, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, jest zobowiązany do przechowywania Logów przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w celu ograniczenia uszkodzeń, utraty plików, pamięci, dokumentów lub jakiegokolwiek innego elementu serwer.
Art. 9.10 Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że ponosi prawną odpowiedzialność za udostępnienie Logów na żądanie Władz (Policji, Wymiaru Sprawiedliwości itp.).
Art. 9.11 Klient zobowiązuje się zwolnić MICROchip z odpowiedzialności za wszelkie działania, żądania, roszczenia, koszty lub wydatki, w tym wszelkie opłaty prawne, które mogą z tego wyniknąć z powodu niewypełnienia przez Klienta zobowiązań podjętych i gwarancji udzielonych wraz z akceptacją niniejszej umowy.

10 Zawieszenie usługi

Art. 10.1 MICROchip zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia Usługi, jeśli uzna, że ​​Klient mógłby zagrozić stabilności, bezpieczeństwu i jakości udostępnianych Usług lub wykonuje czynności naruszające obowiązki określone w niniejszej umowie. W takim przypadku Klient będzie musiał usunąć przyczyny. W przypadku nienatychmiastowej odpowiedzi MICROchip będzie miał prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez uszczerbku dla prawa do pełnej zapłaty wynagrodzenia oraz prawa do wniesienia powództwa o pełne zadośćuczynienie za poniesioną szkodę.
Art. 10.2 MICROchip ma prawo bez wypowiedzenia zawiesić świadczenie usługi w przypadku zwłoki Klienta z powodu nieuiszczenia opłat.
Art. 10.3 W przypadku zawieszenia świadczenia usługi z jakiegokolwiek powodu, MICROchip zastrzega sobie prawo do rozciągnięcia skutków zawieszenia świadczenia usługi na inne stosunki umowne funkcjonalnie i nierozerwalnie związane z niniejszą umową, regularnie nawiązywane i obowiązujące z Klientem. Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi spowoduje zniszczenie wszelkich obecnych materiałów po upływie 10 dni od daty zawieszenia i/lub zakończenia świadczenia usługi. Klient nie może nigdy dochodzić roszczeń odszkodowawczych wobec MICROchip zgodnie z powyższymi paragrafami.

11 Obowiązki MICROchip

Art. 11.1 MICROchip zobowiązuje się do korzystania z najlepszej technologii i najlepszych dostępnych zasobów w celu świadczenia usług objętych niniejszą umową, bez uszczerbku dla konieczności przeprowadzania aktualizacji sprzętu i oprogramowania w zależności od okoliczności.

12 Gwarancja działania (SLA)

Art. 12.1 Usługi (w tym dodatkowe) będą normalnie dostępne 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę (dwadzieścia cztery); jednakże Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że MICROchip może zawiesić i/lub przerwać ich dostawy, aby umożliwić wykonanie zwykłych lub nadzwyczajnych interwencji konserwacyjnych, które mogą być odpowiednie i/lub konieczne zarówno na terenie Farmy Serwerów, jak i na serwerach i/lub sprzęcie zawarte w nim. W takich przypadkach MICROchip zobowiązuje się do jak najszybszego przeprowadzenia ww. interwencji oraz jak najszybszego przywrócenia Usług, w celu zmniejszenia niedogodności powstałych dla Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mógł wystąpić z żądaniem odszkodowania, zwrotu lub odszkodowania przeciwko MICROchip za okres, w którym nie mógł korzystać z Usług.
Art. 12.2 Jakość usług oferowanych przez MICROchip jest potwierdzona umową o gwarantowanym poziomie usług, która obejmuje: wydajność sieci, czasy wymiany sprzętu, czasy reakcji wsparcia technicznego, widoczność domeny.
Art. 12.3 MICROchip gwarantuje określone czasy dla każdej operacji, a dzięki wsparciu technicznemu podzielonemu na trzy progresywne poziomy, Klienci zawsze otrzymują terminową i ukierunkowaną pomoc w zależności od powagi problemu.
Art. 12.4 SLA na sprzęt. MICROchip gwarantuje prawidłowe działanie całego sprzętu, w tym serwerów, firewalli, load balancerów, storage, switchy, w przypadku problemu sprzętowego wymiana wadliwej części nastąpi w ciągu 2 godzin bezpłatnie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przywracania konta z kopii zapasowej, odbudowy macierzy RAID, instalacji i konfiguracji aplikacji. W przypadku, gdy interwencja w celu wymiany części zamiennych potrwa dłużej niż 2 (dwie) godziny, MICROchip zwróci Klientowi 20% miesięcznej opłaty za usługę.
Art. 12.5 Czas reakcji SLA. Pomoc techniczna MICROchip gwarantuje precyzyjne czasy reakcji; prośby o wsparcie można podzielić na dwie kategorie: A) w nagłych wypadkach – czas reakcji 5 minut. Awaria serwera, utracone pakiety, problemy z routingiem należą do tej kategorii. B) wszystkie inne sprawy - czas odpowiedzi 15 minut. Prośba klienta o pomoc otrzyma kod identyfikacyjny (identyfikator biletu), na który odpowiedź zostanie udzielona we wskazanych powyżej terminach. MICROchip zapewnia pomoc telefoniczną H24 x 365GG jako alternatywny kanał wsparcia technicznego (nie przewidzianohosting wspólne, dla pec i dla powermail). W przypadku, gdy czas reakcji przekroczy 5 (pięć) minut w przypadku awarii, 15 (piętnaście) minut w przypadku rutynowych problemów, 1 (jedną) minutę w przypadku wsparcia telefonicznego, MICROchip zwróci Klientowi 20% miesięcznej opłaty za usługę.
Art. 12.6 Czas pracy sieci. MICROchip gwarantuje 99,95% łączności dla wszystkich systemów. Nie można ubiegać się o zwrot pieniędzy za przestój krótszy niż 10 minut. We wszystkich innych przypadkach obowiązywania umowy SLA MICROchip zwróci Klientowi 10% miesięcznej opłaty za usługę.
Art. 12.7 W żadnym wypadku łączna wartość zwrotów wypłaconych w ciągu roku nie może przekroczyć miesięcznej opłaty za usługę.
Art. 12.8 Klient, aby uzyskać dostęp do zwrotów, musi wysłać w ciągu 7 (siedmiu) dni od wystąpienia żądanego zdarzenia na adres pec [email protected], szczegółowo opisując napotkany problem

13 Ograniczenie odpowiedzialności MICROchip

Art. 13.1 W żadnym wypadku MICROchip nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usług wynikające z przyczyn związanych z liniami telefonicznymi, energią elektryczną oraz sieciami globalnymi i krajowymi, w tym awariami, przeciążeniami lub przerwami, a w każdym razie za fakty zależne od osób trzecich.
Art. 13.2 Nie można żądać od MICROchip odszkodowania za szkody bezpośrednie i/lub pośrednie spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z usług.
Art. 13.3 MICROchip nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z działania siły wyższej.
Art. 13.4 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić MICROchip z wszelkich strat, szkód, zobowiązań, kosztów, opłat i wydatków, w tym wszelkich opłat prawnych, które mogą zostać poniesione lub poniesione przez MICROchip w wyniku niewypełnienia przyjętych zobowiązań i gwarancje udzielone przez użytkownika wraz z podpisaniem niniejszej umowy lub formularza członkowskiego oraz, w każdym przypadku, związane z wprowadzaniem informacji w miejscu udostępnionym przez MICROchip, nawet w przypadku odszkodowania za szkody dochodzone przez osoby trzecie z jakiegokolwiek powodu.
Art. 13.5 W każdym przypadku MICROchip zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich za opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usługi, określając, że sam charakter Internetu nie gwarantuje dostępności strony internetowej lub adresów e-mail w określonych godzinach .
Art. 13.6 Klient zwalnia MICROchip z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej i karnej za bezprawne korzystanie z usług, z których korzysta on i jego klienci.

14 Polisa ubezpieczeniowa

Art. 14.1 MICROchip jest posiadaczem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności zawodowej.

15 Siła wyższa, zdarzenia katastroficzne i zdarzenia losowe

Art. 15.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za awarie, które można przypisać przyczynom pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, erupcji wulkanów, osunięć ziemi, cyklonów, burz, powodzi, huraganów, lawin, wojny, powstań ludowych, zamieszek, strajków i wszelkich innych nieprzewidywalnych przyczyn i wyjątkowych, które uniemożliwia świadczenie uzgodnionej usługi.

16 zmian

Art. 16.1 MICROchip zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wskazanych w niniejszej umowie oraz opłat związanych z tą umową w dowolnym czasie, poprzez powiadomienie ich drogą mailową.
Art. 16.2 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 15 dni w formie pisemnej, przesłanej faksem lub e-mailem. W przypadku braku komunikacji ze strony Klienta, wprowadzone zmiany uważa się za przyjęte i wejdą w życie z chwilą pierwszego odnowienia umowy.

17 Klauzula wypowiedzenia ekspresowego

Art. 17.1 Niniejsza umowa zostaje automatycznie rozwiązana zgodnie z art. 1456 kc za niewykonanie choćby jednego z przewidzianych przez klienta zobowiązań.

18 Automatyczne przejęcie kontraktu

Art. 18.1 W przypadku cesji lub dziedziczenia z jakiegokolwiek powodu przez klienta, następca prawny nabywa prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

19 Prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej

Art. 19.1 MICROchip, z wyjątkiem oprogramowania zarządzanego na podstawie licencji i/lub będącego własnością Klienta, pozostaje wyłącznym właścicielem praw odnoszących się do wynalazków i programów (w tym oprogramowania, dokumentacji i badań itp.) oraz do wszystkiego, co zostało została stworzona, opracowana zgodnie z usługami zakupionymi przez Klienta, któremu przysługuje jedynie ograniczone i niezbywalne prawo użytkowania.
Art. 19.2 W przypadku naruszenia przez Klienta praw własności przemysłowej i/lub intelektualnej MICROchip lub innych podmiotów, MICROchip po powiadomieniu Klienta rozwiąże umowę na podstawie art. 17.

20 Poufność

Art. 20.1 Dane osobowe przekazane przez Klienta do MICROchip są chronione przez artykuł 13 Rozporządzenia Ustawodawczego nr 196 / 2003 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych.
Art. 20.2 Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych dla celów realizacji niniejszej umowy również w odniesieniu do działań osób trzecich niezbędnych do wykonania i weryfikacji zobowiązań.
Art. 20.3 Administrator danych, zgodnie z ustawą nr. 196/2003, to MIKROchip;
Art. 20.4 Podanie wszystkich danych związanych z niniejszą umową jest ściśle związane z realizacją stosunku, tak więc brak zgody uniemożliwi wykonanie stosunku umownego.
Art. 20.5. MICROchip zobowiązuje się nie udostępniać przetwarzanych danych osobowych osobom nieuprawnionym ani wykorzystywać ich w celach innych niż ściśle związane z wykonaniem niniejszej umowy, bez uszczerbku dla obowiązków prawnych oraz wszelkich nakazów organów sądowych lub innych uprawnionych na podstawie przepisów prawa. MICROchip oświadcza również, że oprogramowanie zainstalowane na jego serwerze Hostingowym zostało dostarczone i stworzone przez Klienta, a aktualizacje, które będą dokonywane i wszelkie zmiany dokonywane zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zarządzania technicznego pozostają i pozostaną poufne i niedostępne dla osób postronnych i nie autoryzowane przez Klienta. Firma MICROchip lub jej pracownicy nie mogą w żadnych okolicznościach zlecać osobom trzecim przeglądania, kopiowania i/lub używania, sprzedawania i/lub instalowania wspomnianego oprogramowania w całości lub w części bez pisemnej zgody Klienta ani rościć sobie do niego żadnych praw w obecnej postaci wyłączna własność Klienta.

21 Procedury reklamacyjne, pojednawcze i jurysdykcyjne

Art. 21.1 Wszelkie reklamacje dotyczące jakiegokolwiek aspektu stosunku umownego i/lub świadczenia usługi należy kierować do MICROchip w formie pisemnej w ciągu 8 (osiem) dni od wystąpienia przyczyny. MICROchip rozpatrzy reklamację i udzieli klientowi odpowiedzi w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania reklamacji. W przypadku reklamacji dotyczących szczególnie skomplikowanych faktów, które nie pozwalają na pełną odpowiedź w powyższych terminach, MICROchip poinformuje Klienta w ww. maksymalnych terminach o przebiegu praktyki.
Art. 21.2 Po zapoznaniu się z procedurą reklamacyjną, o której mowa w art. W szczególności apelacja nie może być wniesiona do sądu, dopóki nie zostanie podjęta obowiązkowa próba postępowania pojednawczego. W tym celu terminy na podjęcie czynności prawnych ulegają zawieszeniu do czasu upływu terminu zakończenia postępowania pojednawczego. W każdym razie wybór tych procedur nie wyklucza możliwości skorzystania z jurysdykcji zwykłej.
Art. 21.3 Obowiązującym prawem jest wyłącznie prawo państwa włoskiego. W przypadku wszelkich sporów związanych z niniejszą umową Strony ustanawiają i uznają jurysdykcję Sądu w Cassino.

22 Własność i rejestracja

Art. 22.1 Niniejsza umowa należy do MICROchip snc i jej wykorzystanie, nawet częściowe, w jakimkolwiek związku z nią niezwiązanym jest zabronione; wszelkie nadużycia będą ścigane zgodnie z prawem.
Art. 22.2 Niniejsza umowa zostanie zarejestrowana tylko w przypadku użycia.

23 dokuczliwe klauzule

Na podstawie i do celów artykułów 1341 i 1342 Kodeksu Cywilnego, Klient po zasięgnięciu starannej i konkretnej wiedzy i wizji, wyraża zgodę i wyraźnie akceptuje następujące klauzule:
3) Opis i charakterystyka usług
5) Identyfikator użytkownika i hasło
6) Czas trwania, odnowienie, anulowanie i rozwiązanie umowy
7) Opłaty i warunki płatności
8) Prawo do odstąpienia od umowy
9) Obowiązki Klienta
10) Zawieszenie wykonania
13) Ograniczenie odpowiedzialności MICROchip snc
17) Klauzula wypowiedzenia ekspresowego
21) Reklamacja, postępowanie pojednawcze i właściwe postępowanie sądowe