MICROchip - Polityka prywatności POLSKI V. 1.1.3

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE ZGODNIE Z ART. 13 dekret ustawodawczy 196/2003

Informujemy, że zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003 „Kodeks ochrony danych osobowych”, podane przez Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami przez firmę piszącą Microchip Snc (dalej „MICROchip”).

1. Źródło danych Dane osobowe przetwarzane przez MICROchip są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie w celu umożliwienia niżej podpisanej Spółce prawidłowego przetworzenia Twojego wniosku o udzielenie informacji.

2. Cel przetwarzania danych Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez MICROchip w celu prawidłowego rozpatrzenia Państwa wniosku o udzielenie informacji i/lub prawidłowej realizacji wszelkich negocjacji przedumownych. Na podstawie opcjonalnych i konkretnych zgód, które udzieliłeś, Twoje dane mogą być przetwarzane przez MICROchip oraz przez spółki jej struktury korporacyjnej (należące do kategorii produktowych TECO J62, J63 i M70 w zakresie produktów i usług IT oraz doradztwa biznesowego) w celu w celach marketingu bezpośredniego, promocji wydarzeń i usług, analiz statystycznych oraz analizy satysfakcji klientów.

3. Metody przetwarzania Przetwarzanie danych będzie się odbywało w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, a w każdym przypadku zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, z uwzględnieniem „Wytycznych dotyczących działań promocyjnych i walki ze spamem” z dnia 4 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy nr 174 z dnia 26 lipca 2013 r. oraz na stronie www.garanteprivacy.it, dokument sieciowy nr 2542348). Zabiegi będą odbywać się przy użyciu odpowiednich narzędzi gwarantujących ich bezpieczeństwo i poufność i mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonych narzędzi elektronicznych lub w formie papierowej.
Zabiegi przeprowadzą nasi agenci i menedżerowie (wewnętrzni i zewnętrzni). Lista menedżerów może być znana zainteresowanym stronom, które mają uzasadnione prawo, za pomocą metod wymienionych poniżej. Zgromadzone dane będą przechowywane w archiwach elektronicznych i/lub papierowych znajdujących się w siedzibie Spółki, w jej biurach operacyjnych.
Przechowywanie podanych przez Państwa danych osobowych nastąpi w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów, dla których są zbierane i przetwarzane.

4. Charakter udostępnienia danych i konsekwencje odmowy udzielenia odpowiedzi Aby umożliwić niżej podpisanej Spółce prawidłowe rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji i/lub prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy, konieczne jest podanie żądanych danych. Brak ich podania uniemożliwia kontynuację jakiegokolwiek związku.

5. Kategorie podmiotów, którym dane mogą być przekazywane Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą poufnością przez Menedżerów i Osoby Pełnomocne MICROchip oraz inne firmy usługowe, które działają jako Przetwarzający Dane w celach wskazanych powyżej. Podane przez Państwa dane mogą być przekazywane i przekazywane we Włoszech i za granicą, w obrębie UE, wyłącznie w celach określonych w tych informacjach.
Za Twoją wyraźną i opcjonalną zgodą, Twoje dane mogą być przekazywane do spółek należących do struktury korporacyjnej MICROchip Snc (należących do kategorii produktów ATECO J62, J63 i M70 w zakresie produktów i usług IT oraz doradztwa biznesowego) w celu realizacji Twojego żądania w najlepszy i kompletny sposób do nas.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Administrator Danych Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest MICROchip Snc., z siedzibą w vico closed Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF i numer VAT 01381080991

Informacje o plikach cookie stron trzecich

Usługi Link do polityki prywatności
Google Informacje Google
Google Analytics) Informacje Google
Google YouTube) Informacje Google
Facebook Polityka Facebooka
Świergot Polityka Twittera