1 Voorwoord

Art.1.1 Deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden van de hieronder vermelde gevraagde Dienst, worden geacht door de Klant te zijn gelezen en aanvaard vanaf het moment waarop, door het doorlopen van de procedure vermeld in website domain.microchip.ch, gaat verder door de optie "Accepteren" te selecteren en/of in ieder geval toegang te krijgen tot de Dienst en/of deze te gebruiken. In het geval dat de verplichte persoonlijke gegevens die door de Gebruiker of de Klant zijn verstrekt, zelfs bij een latere controle, onjuist, onvolledig of niet-bestaand blijken te zijn, behoudt MICROchip zich het recht voor om de Dienst op geen enkel moment te activeren, op te schorten of te beëindigen zonder enige kennisgeving.

2 Object

Art 2.1 De volgende voorwaarden regelen de levering van diensten geleverd door microchip Snc (hierna MICROchip genoemd), met maatschappelijke zetel in Vico gesloten Pittamuli, 8r, 16121 Genova, BTW-nummer 01381080991. Op elke specifieke Dienst kunnen verdere voorwaarden van toepassing zijn.

3 Beschrijving en kenmerken van de diensten

Artikel 3.1 Hosting, bestaat uit het toewijzen van de pagina's van a website web, waardoor het toegankelijk is vanaf internet. MICROchip behoudt zich het recht voor om, zelfs tijdens de looptijd van het contract, promotionele aanbiedingen te formuleren die zullen worden gemarkeerd en geadverteerd op de website.
Art 3.1.1 Beperkingen op de diensten van Hosting gedeeld:
Mail: de bezetting van de mailboxen mag niet meer zijn dan 1GB aan ruimte per e-mail
Smtp: er wordt een uurlimiet van 300 e-mails toegepast voor het verzenden van e-mails
Bestanden: het aantal bestanden in het account mag niet hoger zijn dan 200.000
Database: de maximale grootte van elke afzonderlijke database mag niet groter zijn dan 5 GB aan ruimte
Artikel 3.2 Naam a domein, bestaat uit de mogelijkheid om een domein. MICROchip biedt een platform waarmee de klant onafhankelijk de beschikbaarheid van elke naam kan controleren domein, registreer het bij de verschillende bevoegde autoriteiten, vraag de wijziging van onderhouder of overdrachtsregistrator aan, vraag de verandering van eigenaar / cessionaris aan, vraag de verlenging ervan aan. MICROchip zal automatisch doorgaan met het reserveren van namen a domein volgens de chronologische volgorde van de ontvangen verzoeken en kan daarom op geen enkele manier Klanten verzekeren dat de domein daadwerkelijk geregistreerd kan worden. MICROchip is niet verantwoordelijk en kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor de beslechting van geschillen die ontstaan ​​met betrekking tot de toewijzing van een domeinnaam. Na succesvolle registratie is de Klant de rechtmatige eigenaar van de gekozen domeinnaam en blijft hij als enige en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud ervan. Met betrekking tot de .COM- en .NET-domeinen verbindt de Klant zich ertoe Verisign (de Autoriteit van het .COM- en .NET-domeinregister) voor zover wettelijk toegestaan ​​te vrijwaren van en voor elke claim, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven , inclusief redelijke juridische kosten en vergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam waarvan de rechten van derden zijn.

Met betrekking tot alle extensies die door de partner Rightside worden beheerd, worden de voorwaarden in de Rightside Registry-voorwaarden uitdrukkelijk geaccepteerd. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Art 3.3 Prepaid Credit stelt u in staat om elk product/dienst met een prepaid betaalmethode aan te schaffen tegen voordelige prijzen.
Artikel 3.4 Dedicated Server, bestaat uit het leveren van een hardware verhuurservice en huisvestingsservice.
Art 3.4.1 Beperkingen op dedicated servers: er zijn geen beperkingen op dedicated servers
Art 3.5 Virtuele Server, bestaat uit de mogelijkheid om een ​​gedeelte van de server te huren.
Art 3.6 Cloud, bestaat uit applicaties en platformen in hosting, gebouwd op een gedeelde infrastructuur en geleverd via een webbrowser.
Art.3.7 Alle technische kenmerken van de hierboven genoemde diensten zijn te vinden op de: website microchip.ch, in de sectie die overeenkomt met de gekochte dienst.

4 Activering

Art 4.1 De online aanvraag voor activering van de dienst en betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant houdt de volledige aanvaarding in van de algemene voorwaarden waarnaar in dit contract wordt verwezen.
Art 4.2 Elke dienst die wordt gedefinieerd als een bijkomstigheid van de dienst en wordt aangevraagd door de Klant, zelfs na de bepaling, is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
Art.4.3 De Klant kan, handelend in absolute autonomie, de door MICROchip aangeboden diensten afnemen om deze eventueel door te verkopen aan derden en wordt beschouwd als een onafhankelijke entiteit van MICROchip en heeft geen bevoegdheid om in naam en voor rekening van hem op te treden.

5 Gebruikers-ID en wachtwoord

Art 5.1 MICROchip zal ter gelegenheid van het eerste verzoek tot activering van een dienst de identificatiecode (UserID) en een trefwoord (wachtwoord) sturen naar het referentie-e-mailadres, ingevoerd in de bestelfase door de Klant.
Art 5.2 De partijen erkennen en komen overeen dat deze gebruikers-ID's en wachtwoorden het enige geschikte middel zijn om de klant te identificeren bij toegang tot de diensten.
Art 5.3 De Klant dient het wachtwoord zorgvuldig te bewaren, zowel de code als het wachtwoord geheim te houden voor de gehele duur van het abonnement, en is in ieder geval exclusief verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door kennis of gebruik van het wachtwoord en / of de UserID van derden.

6 Duur, verlenging, opzegging en opzegging

Art.6.1 Dit contract heeft een duur van één jaar of die welke de partijen zijn overeengekomen en zal van kracht en geldigheid zijn vanaf de datum van activering van de dienst en wordt beschouwd als geperfectioneerd en gesloten in Cassino op het moment van aanvaarding door MICROchip van het verzoek of voorstel van de klant.
Art.6.2 Op de vastgestelde termijn wordt dit contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, beschouwd als stilzwijgend verlengd of vervallen en niet onderhevig aan verdere verlenging, afhankelijk van het type dienst dat wordt geleverd en in ieder geval zoals hieronder aangegeven:
1) Server, Vps, Supercloud, Reseller-abonnementen. De opzegging moet ten minste 10 dagen voor de contractuele vervaldatum naar het e-mailadres worden gestuurd [email protected] , anders wordt de dienst stilzwijgend verlengd.
2) Overige diensten: op de contractuele vervaldatum zal de verlenging alleen plaatsvinden als de klant de betaling doet volgens de methoden uiteengezet in art. 7 van dit contract.
Art 6.3 Vanaf 60 (zestig) dagen voor het verstrijken heeft MICROchip zonder verplichtingen jegens de Klant het recht om het via de referentie e-mailadressen, de vervaldatums en de instructies die moeten worden gevolgd om te verlengen de dienst.
Art 6.4 De Klant verbindt zich ertoe om de update van de contractuele referentie-e-mail aan de MICROchip mee te delen om er zeker van te zijn dat hij de technische/commerciële communicatie van de MICROchip ontvangt.

7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

Art 7.1 De Klant verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag te betalen op het moment van de aanvraag van de activering van de dienst, door betaling te doen volgens de methodes aangegeven op de volgende url: Betaalmethode
Art 7.2 De kosten van elke dienst vallen binnen de website web microchip.ch of die tussen partijen zijn overeengekomen.
Art 7.3 De verlenging moet door de Klant worden uitgevoerd vóór de vervaldatum van de dienst, tegen betaling volgens de methoden aangegeven op de volgende url: Betaalmethode
De hernieuwing van diensten via overschrijving of postwissel wordt pas verwerkt wanneer de bedragen op onze zichtrekening zijn bijgeschreven.
Art 7.4 MICROchip garandeert het succes van de verlengingsprocedure niet indien de klant hierom verzocht heeft wanneer de dienst reeds verlopen is of indien de betalingsrapportage onvolledig is in de informatie, met name met betrekking tot de transactiecode.
Art.7.5 In het geval dat MICROchip, om redenen die niet te wijten zijn aan oorzaken als bedoeld in de artikelen 7.4, 13.1 en 15, voldoet niet aan de verlenging van de dienst, als boete zal hij deze kosteloos moeten verlengen voor een nieuwe verlengingsperiode. De Klant erkent en aanvaardt dat hij uitsluitend recht heeft op de verlenging van de dienst en dat hij geen enkel verzoek tot schadevergoeding, schadevergoeding of claim van welke aard dan ook kan indienen tegen MICROchip. De Klant ontslaat MICROchip daarom van elke verantwoordelijkheid in dit verband, met inbegrip van eventuele problemen met de zichtbaarheid of van enige andere aard die kunnen ontstaan ​​na het verstrijken van de Dienst die niet in de contractuele voorwaarden is verlengd.

8 Herroepingsrecht

Art 8.1 De Klant, een natuurlijke en rechtspersoon, heeft het recht om het contract te herroepen zonder boete en zonder opgave van de reden, binnen 30 werkdagen vanaf de dag dat de dienst is geactiveerd en de bijbehorende communicatie. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de MICROchip alleen per aangetekende e-mail naar het adres [email protected]. De reeds door de Klant betaalde bedragen, exclusief de kosten van het domein, die eigendom blijven van de Klant, worden binnen 5 dagen na ontvangst van deze mededeling teruggestort.
Art.8.2 Indien de Klant van plan is deze overeenkomst op te zeggen voor het verstrijken ervan, zal hij het volledige economische quotum met betrekking tot de niet genoten contractuele dienstperiode moeten betalen als annuleringsboete.

9 verplichtingen van de klant

Art.9.1 De Klant is tijdens de registratiefase op de MICROchip-site verplicht om zijn persoonlijke gegevens in te voeren voor de uitvoering van het contract waarvan hij, op eigen persoonlijke verantwoordelijkheid, de waarheidsgetrouwheid ervan garandeert, en om binnen 10 dagen eventuele mogelijke variatie. In het geval dat de Klant MICROchip gegevens heeft verstrekt die onjuist of onvolledig blijken te zijn of gegevens waarvan MICROchip naar eigen goeddunken reden heeft om dit te geloven, behoudt MICROchip zich het recht voor om:
a) het verzoek van de Klant afwijzen;
b) de diensten zonder kennisgeving opschorten;
c) het contract beëindigen.
In geval van opschorting of beëindiging van het contract kan MICROchip van de Klant een vergoeding vragen voor de grotere schade en het is wel te verstaan ​​dat de Klant geen enkel verzoek tot terugbetaling, schadevergoeding en/of vergoeding kan doen voor de periode waarin geen de Dienst zal hebben gebruikt.
Art.9.2 De Klant verbindt zich ertoe de Diensten met de grootste zorgvuldigheid te gebruiken, op een zodanige manier dat de Diensten aangeboden door MICROchip niet in het gedrang komen in het delen, de stabiliteit, veiligheid en kwaliteit van de Diensten zelf, ook met betrekking tot het gebruik van anderen.
Art 9.3 De Klant verbindt zich er ook toe de Diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden en op geen enkele manier alle toepasselijke nationale en internationale normen, inclusief regelgeving, te schenden.
Art 9.4 De Klant verbindt zich er ook toe om de Netiquette-regels na te leven die beschikbaar zijn op nic.it/NA/netiquette.txt en de bepalingen vervat in het beleid opgesteld door de bevoegde registratieautoriteiten voor de extensie van het gekozen domein, gepubliceerd op gerelateerde institutionele sites zoals voor domeinen met .it-extensie, die gepubliceerd op de site http://www.nic.it/, voor domeinen met .eu-extensie, die gepubliceerd op de site http://www.eurid.eu. Het verbindt zich er ook toe het ICANN UDRP-beleid na te leven, dat beschikbaar is op de website http://www.icann.org.
Art.9.5 De ​​Klant erkent dat hij als enige en uitsluitend verantwoordelijk is voor de activiteiten die worden uitgevoerd via de Dienst die direct of indirect naar hem verwijzen, en in het bijzonder dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud en communicatie die wordt ingevoegd, gepubliceerd, verspreid en verzonden op of via de Diensten. Daarom kan MICROchip op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor strafrechtelijke, civielrechtelijke en administratieve overtredingen begaan door de Klant via de Dienst.
Art 9.6 Onaanvaardbaar materiaal op Hosting/ Reseller: IRC-scripts, eggdrops, bots
Proxyscripts / anonimiseringen
Gepirateerde software / Warez
IP-scanners
Bruteforce Programma's / Scripts / Applicaties
Mail Bombers / Spamscripts
File Dump / Mirror Scripts (vergelijkbaar met rapidshare)
Hacken van gerelateerde sites / programma's hacken
Sites die illegale activiteiten promoten
Forums en sites die warez / piraterij / sites met illegale inhoud verspreiden of linken
Frauduleuze sites
Anonieme of bulk-sms-gateways
Back-up: het account kan niet worden gebruikt als back-upoplossing
Materiaal niet acceptabel op virtuele/cloud/dedicated servers
IRC-scripts, eggdrops, bots
Proxyscripts / anonimiseringen
Pirate / Warez-software
IP-scanners
Bruteforce / Scripts / Applicatieprogramma's
Mail Bombers / Spamscripts
File Dump / Mirror Scripts (vergelijkbaar met rapidshare)
Hacken van gerelateerde sites / programma's hacken
Sites die illegale activiteiten promoten
Forums en sites die warez / piraterij / sites met illegale inhoud verspreiden of linken
Frauduleuze sites
Anonieme of bulk-sms-gateways
Serverspellen zoals counterstrike, half-life, battlefield 1942, etc.
Artikel 9.7 Spam MICROchip tolereert geen spam. De klant kan geen spam of gelijkwaardige acties uitvoeren (uploaden, programma's verzenden, materiaal verzenden of verspreiden dat virussen, andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn gemaakt om de werking van het netwerk in gevaar te brengen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, phishing of andere gelijkwaardige acties van ongeoorloofde aard die de neiging hebben om persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke informatie van gebruikers te stelen). In dit geval zal er contact worden opgenomen met de Klant en als hij niet onmiddellijk actie onderneemt om het probleem op te lossen, zal MICROchip, zonder enige andere kennisgeving, de dienst opschorten onder voorbehoud van onwettige acties.
Art 9.8 Het is wel te verstaan, en hiervan erkent en aanvaardt de Klant, dat MICROchip niet voorziet in de aanvullende back-upservice van inhoud, verbindingsgegevens en die met betrekking tot IP-adressen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In het geval dat de door MICROchip ter beschikking gestelde back-updienst faalt, verbindt MICROchip zich uitsluitend tot betaling van het dubbele van het betaalde bedrag voor de aankoop van de back-updienst. De Klant kan geen aanspraak meer maken op de MICROchip, noch als schadevergoeding, schadeloosstelling of andere titel en ontslaat MICROchip inmiddels van elke verantwoordelijkheid in geval van geheel of gedeeltelijk verlies van gegevens, door welke oorzaak dan ook.
Art.9.9 De Klant is daarom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verplicht de Logs te bewaren voor de duur voorzien door de toepasselijke wet- en regelgeving, om schade, verlies van bestanden, geheugen, documenten of enig ander element van de server.
Art 9.10 De Klant aanvaardt en erkent dat hij wettelijk verantwoordelijk is voor het verstrekken van de Logboeken op verzoek van de autoriteiten (politie, justitie, enz.).
Art 9.11 De Klant verbindt zich ertoe MICROchip te vrijwaren en in ieder geval te vrijwaren van elke actie, verzoek, claim, kosten of uitgave, inclusief eventuele juridische kosten die daaruit kunnen voortvloeien als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de Klant. ondernomen en van de garanties gegeven bij de aanvaarding van dit contract.

10 Opschorting van de dienst

Artikel 10.1 MICROchip behoudt zich het recht voor om de Dienst onmiddellijk op te schorten indien het van mening is dat de Klant de stabiliteit, veiligheid en kwaliteit van de gedeelde Diensten in gevaar kan brengen of activiteiten uitvoert die in strijd zijn met de verplichtingen uiteengezet in dit contract. In dat geval zal de Klant de oorzaken moeten wegnemen. Bij niet onmiddellijke reactie heeft MICROchip het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op volledige betaling van de tegenprestatie en het recht om tot volledige vergoeding van eventueel geleden schade over te gaan.
Artikel 10.2 MICROchip heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de dienstverlening op te schorten indien de Klant in gebreke is wegens niet-betaling van de vergoedingen.
Art.10.3 In geval van opschorting van de dienst om welke reden dan ook, behoudt MICROchip zich het recht voor om de gevolgen van de opschorting van de dienst uit te breiden tot andere contractuele relaties die functioneel en onlosmakelijk verbonden zijn met dit contract, regelmatig vastgesteld en uitgevoerd met de Klant. De opschorting of beëindiging van de dienst zal resulteren in de vernietiging van al het aanwezige materiaal, na 10 dagen vanaf de datum van opschorting en/of beëindiging van de dienst. De Klant kan nooit aanspraak maken op schadevergoeding tegen de MICROchip volgens het bepaalde in de voorgaande paragrafen.

11 Verplichtingen van MICROchip

Artikel 11.1 MICROchip verbindt zich ertoe de beste technologie en de beste beschikbare middelen te gebruiken om de diensten die onder dit contract vallen te leveren, onverminderd de noodzaak om door te gaan met hardware- en software-updates op basis van voorwaardelijke omstandigheden.

12 Werkingsgarantie (SLA)

Art.12.1 De Diensten (inclusief aanvullende) zullen normaal gesproken 24 (vierentwintig) uur per dag (vierentwintig) beschikbaar zijn; de Klant erkent en aanvaardt echter dat MICROchip hun levering kan opschorten en/of onderbreken om de uitvoering van gewone of buitengewone onderhoudsinterventies mogelijk te maken die passend en/of noodzakelijk kunnen zijn voor zowel het serverpark als de servers en/of apparatuur daarin bevat. In dergelijke gevallen verbindt MICROchip zich ertoe de voornoemde interventies zo snel mogelijk uit te voeren en de Diensten zo snel mogelijk te herstellen, om het ongemak voor de Klant te verminderen. De Klant erkent en aanvaardt dat hij geen enkel verzoek tot vergoeding, terugbetaling of vergoeding kan indienen tegen MICROchip voor de periode waarin hij de Diensten niet heeft kunnen gebruiken.
Artikel 12.2 De kwaliteit van de door MICROchip aangeboden service is gecertificeerd door de Service Level Agreement die betrekking heeft op: netwerkprestaties, vervangingstijden van hardware, responstijden voor ondersteuning, zichtbaarheid van het domein.
Art.12.3 MICROchip garandeert gedefinieerde tijden voor elke operatie, en dankzij de technische ondersteuning verdeeld in drie progressieve niveaus, krijgen klanten altijd tijdige en gerichte hulp op basis van de ernst van het probleem.
Artikel 12.4 Hardware-SLA. MICROchip garandeert het correct functioneren van alle hardware, waaronder servers, firewalls, load balancers, storage, switches, bij een hardwareprobleem zal de vervanging van het defecte onderdeel binnen 2 uur kosteloos plaatsvinden. Deze garantie omvat geen accountherstel vanaf een back-up, het opnieuw opbouwen van een RAID-array, de installatie en configuratie van toepassingen. In het geval dat de interventie voor het vervangen van reserveonderdelen langer duurt dan 2 (twee) uur, zal MICROchip de Klant 20% van de maandelijkse vergoeding voor de service terugbetalen.
Artikel 12.5 Reactietijd SLA. MICROchip technische assistentie garandeert nauwkeurige responstijden; ondersteuningsverzoeken kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: A) noodgeval - responstijd 5 minuten. Server down, verloren pakketten, routeringsproblemen vallen in deze categorie. B) alle andere gevallen - responstijden 15 minuten. Het verzoek om ondersteuning van de klant krijgt een identificatiecode (ticket-ID) toegewezen die binnen de hierboven aangegeven tijden zal worden beantwoord. MICROchip biedt H24 x 365GG telefonische assistentie als alternatief kanaal voor technische ondersteuning (niet voorzien)hosting gedeeld, voor pec en voor powermail). In het geval dat de responstijd hoger is dan 5 (vijf) minuten voor noodgevallen, 15 (vijftien) minuten voor routinematige problemen, 1 (één) minuut voor telefonische ondersteuning, zal MICROchip de Klant 20% van de maandelijkse vergoeding van de dienst terugbetalen.
Artikel 12.6 Netwerk-uptime. MICROchip garandeert 99,95% connectiviteit voor alle systemen. Er kan geen restitutie worden aangevraagd voor een downtime van minder dan 10 minuten. In alle andere gevallen van toepasselijkheid van de SLA, zal MICROchip de Klant 10% van de maandelijkse vergoeding voor de dienst terugbetalen.
Art.12.7 In geen geval mag de totale waarde van de vergoedingen die in de loop van het jaar worden uitbetaald, de maandelijkse vergoeding voor de dienst overschrijden.
Artikel 12.8 De Klant, om toegang te krijgen tot de terugbetalingen, moet binnen 7 (zeven) dagen na het plaatsvinden van de gevraagde gebeurtenis naar het pec-adres sturen [email protected], rapporteert in detail het ondervonden probleem

13 Beperking van aansprakelijkheid van MICROchip

Art.13.1 MICROchip is in geen geval verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van de diensten als gevolg van oorzaken die te wijten zijn aan telefoonlijnen, elektriciteit en wereldwijde en nationale netwerken, inclusief storingen, overbelasting of onderbrekingen, en in ieder geval voor feiten die afhankelijk zijn van derden.
Art.13.2 Van MICROchip kan geen vergoeding van schade worden gevraagd voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de diensten.
Art. 13.3 MICROchip non potra’ essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause di forza maggiore.
Art. 13.4 L’utente si obbliga a tenere MICROchip indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dalla MICROchip quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall’utente con la sottoscrizione del presente contratto o modulo di adesione e, comunque, connesse alla immissione delle informazioni nello spazio fornito dalla MICROchip, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
Art. 13.5 In ogni caso, MICROchip declina qualsiasi responsabilità verso il Cliente o terzi per ritardi o interruzioni del servizio, precisando che la natura stessa di internet non garantisce la raggiungibilità di un sito web o i recapiti di e-mail in tempi certi.
Art. 13.6 Il Cliente solleva MICROchip da qualunque responsabilità civile e penale per l’uso illegale dei servizi utilizzati da lui e dai suoi clienti.

14 Polizza Assicurativa

Art. 14.1 MICROchip è titolare di polizza assicurativa per Responsabilità Professionale.

15 Forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito

Art. 15.1 Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

16 Modifiche

Art. 16.1 MICROchip si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente accordo ed i corrispettivi applicabili al presente contratto, dandone comunicazione via posta elettronica.
Art. 16.2 E’ fatto salvo il diritto del Cliente di recedere entro 15 giorni tramite comunicazione scritta, da inviare via fax o a mezzo posta elettronica. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, le modifiche apportate si intendono accettate ed entreranno in vigore al primo rinnovo contrattuale.

17 Clausola risolutiva espressa

Art. 17.1 Il presente contratto si intende automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile per inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste a carico del cliente.

18 Subentro automatico nel contratto

Art. 18.1 Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo del cliente, il subentrante acquisirà diritti ed obblighi derivanti dal presente contratto.

19 Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

Art. 19.1 MICROchip, ad eccezione dei software gestiti con licenza e/o di proprietà del Cliente, rimane l’unica titolare dei diritti relativi a invenzioni e programmi (inclusi software, documentazione e studi, ecc.) e a quant’altro sia stato realizzato, sviluppato in funzione dei servizi acquistati dal Cliente, al quale è concesso solo un diritto d’uso limitato e non trasferibile.
Art. 19.2 Nel caso in cui il Cliente violi i diritti di proprietà industriali e o intellettuali di MICROchip o di altri soggetti, MICROchip, dopo averne data comunicazione al Cliente, risolverà il contratto ai sensi dell’Art. 17.

20 Riservatezza

Art. 20.1 I dati personali forniti dal Cliente a MICROchip sono tutelati dall’art.13 del D.l.g.s. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 20.2 Il Cliente dà il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’esecuzione del presente contratto anche in relazione alle attività di terzi indispensabili all’espletamento ed all’accertamento delle obbligazioni.
Art. 20.3 Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 196/2003, è la MICROchip;
Art. 20.4 Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente contratto è strettamente collegato all’esecuzione del rapporto per cui l’eventuale mancato consenso porterà all’impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale.
Art. 20.5. MICROchip si impegna a non rivelare i dati personali trattati a persone non autorizzate né ad usarli a scopi diversi da quelli strettamente connessi alla esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge e gli eventuali ordini dell’autorità giudiziaria o altre Autorità autorizzate per legge. MICROchip dichiara inoltre che il software installato sul proprio server in Hosting è stato fornito e realizzato dal Cliente e gli aggiornamenti che verranno effettuati e tutte le modifiche apportate in funzione delle soluzioni tecniche gestionali adottate, rimangono e rimarranno riservate, e non accessibili a persone estranee e non autorizzate dal Cliente. MICROchip o il suo personale non potrà, in nessun caso, far visionare copiare e/o utilizzare, vendere e/o installare a terzi in toto o in parte detto software senza il consenso scritto del Cliente nè vantare alcun diritto sullo stesso poiché di proprietà esclusiva del Cliente.

21 Procedure di reclamo, conciliazione e foro competente

Art. 21.1 Eventuali reclami in merito ad ogni aspetto inerente il rapporto contrattuale e/o la fornitura del servizio dovranno essere inoltrati a MICROchip, tramite comunicazione scritta entro 8 (otto) giorni dal verificarsi del motivo. MICROchip esaminerà il reclamo e fornirà risposta al cliente entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso di reclami per fatti di particolare complessità, che non consentano una risposta esauriente nei termini di cui sopra, MICROchip informerà il Cliente entro i predetti tempi massimi sullo stato di avanzamento della pratica.
Art. 21.2 Esperita la procedura di reclamo di cui all’articolo 21.1 il Cliente che non si intende soddisfatto potrà accedere a procedure di conciliazione alternative alla giurisdizione ordinaria inviando il ricorso alla CCIAA di Frosinone. In particolare, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. In ogni caso la scelta di tali procedure non precluderà il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Art. 21.3 La legge applicabile è esclusivamente quella dello Stato Italiano. Per tutte le controversie relative al presente contratto le Parti stabiliscono e riconoscono la competenza del Foro di Cassino.

22 Proprietà e registrazione

Art. 22.1 Il presente contratto appartiene alla MICROchip snc e ne è vietata l’ utilizzazione anche parziale in qualsiasi rapporto estraneo alla stessa; ogni eventuale abuso sarà perseguito a norma di legge.
Art. 22.2 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

23 Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole:
3) Descrizione e caratteristiche dei servizi
5) User ID e password
6) Durata, rinnovo, disdetta e cessazione del contratto
7) Corrispettivi e condizioni di pagamento
8) Diritto di recesso
9) Obblighi del Cliente
10) Sospensione della prestazione
13) Limitazioni di responsabilità di MICROchip snc
17) Clausola risolutiva espressa
21) Procedure di reclamo, conciliazione e Foro competente