MICROchip - Privacybeleid NEDERLANDS V. 1.1.3

INFORMATIE KENNISGEVING VOLGENS ART. 13 Wetsbesluit 196/2003

Wij informeren u dat op grond van artikel 13 van wetsdecreet nr. 196/2003 "Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens", de door u verstrekte gegevens worden, in overeenstemming met de voormelde wetgeving, verwerkt door het schrijfbedrijf Microchip Snc (hierna "MICROchip").

1. Gegevensbron De door MICROchip verwerkte persoonsgegevens worden rechtstreeks door u verstrekt om ondergetekende in staat te stellen uw verzoek om informatie correct af te handelen.

2. Doel van de gegevensverwerking De door u verstrekte gegevens worden door MICROchip verwerkt om uw verzoek om informatie correct te kunnen verwerken en/of voor een correcte uitvoering van eventuele precontractuele onderhandelingen. Op basis van de optionele en specifieke toestemmingen die u hebt gegeven, kunnen uw gegevens worden verwerkt door MICROchip en door de bedrijven van haar bedrijfsstructuur (behorend tot de productcategorieën TECO J62, J63 en M70 met betrekking tot IT-producten en -diensten en bedrijfsadvies) voor doeleinden van direct marketing, promotie van evenementen en diensten, statistische analyse en klanttevredenheidsanalyse.

3. Verwerkingswijzen De gegevensverwerking zal gebeuren op een rechtmatige en correcte manier en in ieder geval in overeenstemming met voormelde wetgeving, rekening houdend met de "Richtlijnen inzake promotionele activiteiten en de bestrijding van spam" van 4 juli 2013 (gepubliceerd in het Staatsblad nr. 174 van 26 juli 2013 en in www.garanteprivacy.it, webdocument nr. 2542348). De behandelingen zullen plaatsvinden met behulp van geschikte hulpmiddelen om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen en kunnen worden uitgevoerd door middel van adequaat beveiligde elektronische hulpmiddelen of op papier.
De behandeling wordt uitgevoerd door onze agenten en managers (intern en extern). Lijst van beheerders kan door middel van de onderstaande methoden bekend worden bij geïnteresseerde partijen die een legitiem recht hebben. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in elektronische en/of papieren archieven die aanwezig zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, in haar exploitatiezetels.
De bewaring van de door u verstrekte persoonsgegevens vindt plaats in een vorm die identificatie van de betrokkene mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

4. Aard van de verstrekking van gegevens en gevolg van eventuele weigering om te reageren Om ondergetekende uw verzoek om informatie correct te kunnen verwerken en/of precontractuele onderhandelingen te kunnen voeren, is het noodzakelijk om de gevraagde gegevens te verstrekken. Als u ze niet verstrekt, is het onmogelijk om elke vorm van relatie voort te zetten.

5. Categorieën van onderwerpen aan wie de gegevens kunnen worden gecommuniceerd Uw persoonlijke gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld door de managers en aangestelden van MICROchip en andere dienstverlenende bedrijven die optreden als haar gegevensverwerkers voor de hierboven aangegeven doeleinden. De door u verstrekte gegevens mogen in Italië en in het buitenland, binnen de EU, alleen worden gecommuniceerd en overgedragen voor de doeleinden die in deze informatie worden vermeld.
Met uw uitdrukkelijke en optionele toestemming kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die behoren tot de bedrijfsstructuur van MICROchip Snc (behorend tot de productcategorieën ATECO J62, J63 en M70 met betrekking tot IT-producten en -diensten en bedrijfsadvies) om gevolg te geven aan uw verzoek op de beste en volledige manier voor ons.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Gegevensbeheerder De gegevensbeheerder van de persoonsgegevens waarnaar in deze informatie wordt verwezen is MICROchip Snc., met maatschappelijke zetel in Vico gesloten Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF en BTW-nummer 01381080991

Informatie over cookies van derden

Diensten Link naar het privacybeleid
Google Google-informatie
Google (analyse) Google-informatie
Google YouTube) Google-informatie
Facebook Facebook-beleid
tjilpen Twitter-beleid