1 Előszó

Art. 1.1 Jelen Általános Feltételeket és az igényelt Szolgáltatás alább felsorolt ​​kiegészítő feltételeit attól a pillanattól tekintjük, hogy az Ügyfél elolvasta és elfogadta, amikor a pontban megjelölt eljárás végrehajtásával. webhely domain.microchip.ch, az „Elfogadás” opció kiválasztásával folytatja, és/vagy minden esetben hozzáfér a Szolgáltatáshoz és/vagy használja azt. Abban az esetben, ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által kötelezően megadott személyes adatok akár utólagos ellenőrzésből is hibásnak, hiányosnak vagy nem létezőnek bizonyulnak, a MICROchip fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást bármikor, figyelmeztetés nélkül ne aktiválja, felfüggeszti vagy megszünteti.

2 Objektum

Art. 2.1 Az alábbi feltételek szabályozzák a microchip Snc (a továbbiakban MICROchip) által nyújtott szolgáltatások nyújtását, amelynek székhelye Vico, Pittamuli, 8r, 16121 Genova, áfaszám: 01381080991. Az egyes szolgáltatásokra további feltételek vonatkozhatnak.

3 A szolgáltatások leírása és jellemzői

cikk 3.1 Tárhely, az a. oldalainak kiosztásából áll webhely web, így elérhetővé téve az internetről. A MICROchip fenntartja a jogot arra, hogy akár a szerződés időtartama alatt is promóciós ajánlatokat fogalmazzon meg, amelyeket kiemelt és meghirdet a webhely.
3.1.1 cikk A szolgáltatás korlátozásai Tárhely megosztott:
Levelezés: a postafiókok férőhelye e-mailenként nem haladhatja meg az 1 GB-ot
Smtp: az e-mailek küldésére óránkénti korlát 300 e-mail vonatkozik
Fájlok: A fiókban lévő fájlok száma nem haladhatja meg a 200 000-et
Adatbázis: az egyes adatbázisok maximális mérete nem haladhatja meg az 5 GB-ot
3.2. cikk Név a tartomány, a regisztráció lehetőségéből áll a tartomány. A MICROchip olyan platformot biztosít, amelyen keresztül az Ügyfél önállóan ellenőrizheti az egyes nevek elérhetőségét a tartomány, regisztrálja a különböző illetékes hatóságoknál, kérje Fenntartó vagy Átigazolási Nyilvántartó Változását, Kérje Tulajdonos / Megbízott Változását, kérje megújítását. A MICROchip automatikusan folytatja a nevek lefoglalását a tartomány a beérkezett kérések időrendi sorrendje szerint, ezért semmilyen módon nem tudja biztosítani az Ügyfeleket arról, hogy a tartomány valóban regisztrálható. A MICROchip nem vállal felelősséget és semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a domain név hozzárendelésével kapcsolatban felmerülő viták megoldásáért. Sikeres regisztráció esetén az Ügyfél lesz a választott domain név jogos tulajdonosa, és kizárólagos és kizárólagos felelősséggel tartozik annak használatáért és tartalmáért. A .COM és .NET domainekre hivatkozva az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a törvény által megengedett maximális mértékig kártalanítja a Verisignt (a .COM és .NET tartománynyilvántartás hatósága) minden követelés, kár, felelősség, költség és kiadás tekintetében. , beleértve az ésszerű jogi költségeket és díjakat, amelyek olyan domain név regisztrációjából és/vagy használatából erednek, vagy azzal kapcsolatosak, ha harmadik felek jogai.

A Rightside partner által kezelt összes kiterjesztés tekintetében a Rightside Registry Általános Szerződési Feltételeiben foglalt feltételek kifejezetten elfogadottak. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Art. 3.3 Prepaid Credit lehetővé teszi bármely termék/szolgáltatás megvásárlását előre fizetett fizetési móddal, kedvező áron.
3.4. cikk Dedikált szerver, hardverbérlési szolgáltatásból és lakhatási szolgáltatásból áll.
3.4.1 cikk A dedikált szerverekre vonatkozó korlátozások: a dedikált szerverekre nincsenek korlátozások
Art. 3.5 Virtuális szerver, a szerver egy részének bérbeadásának lehetőségét jelenti.
Art. 3.6 Cloud, alkalmazásokból és platformokból áll hosting, amely megosztott infrastruktúrára épül, és webböngészőn keresztül érkezik.
Art. 3.7 A fent felsorolt ​​szolgáltatások összes műszaki jellemzője megtalálható a webhely microchip.ch, a megvásárolt szolgáltatásnak megfelelő részben.

4 Aktiválás

4.1. cikk Az Ügyfél által a szolgáltatás aktiválására és az esedékes összeg kifizetésére irányuló online igénylés a jelen szerződésben foglalt általános feltételek teljes körű elfogadását jelenti.
4.2. cikk A szolgáltatás kiegészítőjeként meghatározott és az Ügyfél által igényelt szolgáltatásra a kikötést követően is a jelen szerződés feltételei vonatkoznak.
4.3. cikk Az Ügyfél abszolút önállóan eljárva megvásárolhatja a MICROchip által kínált szolgáltatásokat, hogy azokat harmadik félnek továbbértékesítse, és a MICROchiptől független jogalanynak minősül, és nincs felhatalmazása arra, hogy a MICROchip nevében és nevében eljárjon.

5 Felhasználói azonosító és jelszó

Art. 5.1 A MICROchip a szolgáltatás aktiválására vonatkozó első kérés alkalmával az Ügyfél által a megrendelés fázisában megadott referencia e-mail címre elküldi az azonosító kódot (UserID) és egy kulcsszót (jelszót).
5.2. cikkely A Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen Felhasználói azonosítók és Jelszavak jelentik az egyetlen olyan eszközt, amely alkalmas az Ügyfél azonosítására a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés során.
5.3. cikk Az Ügyfél köteles a jelszót gondosan megőrizni, mind a kódot, mind a jelszót titokban tartani az előfizetés teljes időtartama alatt, és minden esetben kizárólagos felelősséggel tartozik a jelszó ismerete vagy használata által okozott károkért. / vagy a felhasználói azonosító harmadik féltől.

6 Időtartam, megújítás, felmondás és felmondás

6.1. cikk A jelen szerződés időtartama egy év, vagy az, amelyben a felek megállapodnak, és a szolgáltatás aktiválásának napjától hatályos és érvényes, és a Cassinoban a MICROchip általi elfogadás időpontjában tekinthető tökéletesnek és megkötöttnek. az ügyfél kérése vagy javaslata.
6.2. cikk A megadott határidőn belül a jelen szerződés – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – hallgatólagosan megújítottnak vagy lejártnak tekintendő, és további megújításra nem vonatkozik, a nyújtott szolgáltatás típusától függően, és minden esetben az alábbiak szerint:
1) Szerver, VPS, Supercloud, Viszonteladói tervek. A felmondást legalább 10 nappal a szerződés lejárata előtt el kell küldeni az e-mail címre [email protected] , ellenkező esetben a szolgáltatás hallgatólagosan megújul.
2) Fennmaradó szolgáltatások: a szerződéses lejárat napján a megújításra csak abban az esetben kerül sor, ha a megrendelő a fizetést a pontban meghatározott módokon teljesíti. jelen szerződés 7. pontja.
6.3. cikk A lejárat előtt 60 (hatvan) nappal a MICROchip az Ügyfél felé kötelezettség nélkül jogosult a referencia e-mail címeken elküldeni a lejárati értesítéseket és a megújításhoz követendő utasításokat. a szolgáltatás.
6.4. cikk Az Ügyfél vállalja, hogy a MICROchip felé továbbítja a szerződéses referencia e-mail frissítését annak érdekében, hogy biztosan megkapja a MICROchip műszaki/kereskedelmi kommunikációját.

7 Díjak és fizetési feltételek

7.1. cikk Az Ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatás aktiválásának kérésekor esedékes összeget az alábbi url-en megjelölt módokon esedékes fizetéssel megfizeti: Fizetési mód
Art. 7.2 Az egyes szolgáltatások költsége a webhely web microchip.ch vagy a felek közötti megállapodás alapján.
7.3. cikk A megújítást a Megrendelőnek a szolgáltatás lejárati időpontjáig kell végrehajtania, az alábbi url-en megjelölt módokon történő fizetéssel: Fizetési mód
A banki átutalással vagy postai utalvánnyal történt szolgáltatások megújítása csak az összeg folyószámlánkon történő jóváírása esetén kerül feldolgozásra.
Art. 7.4 MICROchip nem garantálja a megújítási eljárás sikerességét, ha ezt az ügyfél a szolgáltatás lejártakor kérte, vagy ha a fizetési jelentés hiányos a tájékoztatásban, különös tekintettel a tranzakció kódjára.
7.5. cikk Abban az esetben, ha a MICROchip a cikkekben említett okoknak nem tulajdonítható okokból 7.4., 13.1. és 15. pontja szerint nem teljesíti a szolgáltatás megújítását, büntetésként azt további megújítási időszakra térítésmentesen meg kell hosszabbítania. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólagosan jogosult a szolgáltatás kiterjesztésére, és a MICROchippel szemben semmilyen kártérítési, kártérítési vagy semmilyen igényt nem támaszthat. Az Ügyfél ezért mentesíti a MICROchipet minden ezzel kapcsolatos felelősség alól, ideértve a láthatósági vagy bármilyen egyéb jellegű problémát, amely a szerződéses feltételekben meg nem újított Szolgáltatás lejártát követően merülhet fel.

8 Elállási jog

8.1. cikk A Megrendelő természetes és jogi személy a szolgáltatás aktiválásától és a kapcsolódó kommunikációtól számított 30 munkanapon belül kötbér nélkül és indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlása a MICROchiphez intézett írásbeli közlés útján kizárólag a címre küldött hiteles e-mail útján történik. [email protected]. Az Ügyfél által már kifizetett összegek – a domain költsége nélkül –, amelyek az Ügyfél tulajdonában maradnak, az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül visszatérítésre kerülnek.
8.2. cikk Ha a Megrendelő a jelen szerződéstől annak lejárta előtt el kíván állni, úgy az igénybe nem vett szerződéses szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes gazdasági kvótát elállási kötbérként meg kell fizetnie.

9 Ügyfél kötelezettségei

9.1. cikk Az Ügyfél a MICROchip oldalon történő regisztráció során köteles megadni személyes adatait annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelynek valódiságát saját felelősségére garantálja, és 10 napon belül közölni lehetséges variáció. Abban az esetben, ha az Ügyfél hamisnak vagy hiányosnak bizonyuló adatokat adott meg a MICROchipnek, vagy olyan adatokat, amelyekről a MICROchipnek saját belátása szerint van oka ezt elhinni, a MICROchip fenntartja a jogot, hogy:
a) elutasítja az Ügyfél által küldött kérelmet;
b) a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni;
c) felmondani a szerződést.
A szerződés felfüggesztése vagy felmondása esetén a MICROchip kérheti az Ügyféltől a nagyobb kár megtérítését, és tudomásul veszi, hogy az Ügyfél nem kérhet visszatérítést, kártalanítást és/vagy kártérítést arra az időszakra vonatkozóan, amikor nem. használni fogja a Szolgáltatást.
9.2. cikk Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a MICROchip által kínált Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatásokat a lehető legnagyobb gondossággal használja, hogy az ne veszélyeztesse a Szolgáltatások stabilitását, biztonságát és minőségét, a szolgáltatások igénybevétele tekintetében is. mások.
9.3. cikk Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy a Szolgáltatásokat nem használja illegális célokra, és semmilyen módon nem sérti meg a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat, beleértve az előírásokat.
9.4. cikk Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy betartja a nic.it/NA/netiquette.txt címen elérhető Netikett szabályokat, valamint a kapcsolódó intézményi oldalakon közzétett, az illetékes Regisztrációs Hatóságok által a választott domain kiterjesztésére vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezéseket. például az .it kiterjesztésű domainek esetében a http://www.nic.it/ webhelyen közzétett domainek, a .eu kiterjesztésű domainek esetében a http://www.eurid.eu oldalon közzétett domainek. Vállalja továbbá, hogy megfelel az ICANN UDRP szabályzatának, amely elérhető a http://www.icann.org weboldalon.
9.5. cikk Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólagos és kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltatáson keresztül közvetlenül vagy közvetve rá utalható tevékenységekért, és különösen, hogy felelős a beillesztett, közzétett, terjesztett és továbbított tartalmakért és közleményekért. a Szolgáltatások. Ezért a MICROchip semmilyen módon nem tehető felelőssé az Ügyfél által a Szolgáltatáson keresztül elkövetett büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogsértésekért.
9.6. cikk Elfogadhatatlan anyag Tárhely/ Viszonteladó: IRC szkriptek, eggdrops, botok
Proxy szkriptek / névtelenítők
Kalóz szoftver / Warez
IP szkennerek
Bruteforce programok / szkriptek / alkalmazások
Levélbombázók / Spam szkriptek
Fájlkiírás/tükrözési szkriptek (hasonlóan a rapidshare-hez)
Hackeléssel kapcsolatos webhelyek/feltörő programok
Illegális tevékenységeket hirdető webhelyek
Fórumok és webhelyek, amelyek warez / kalózkodás / illegális tartalmú oldalakat terjesztenek vagy linkelnek
Csalárd oldalak
Névtelen vagy tömeges SMS-átjárók
Biztonsági mentés: A fiók nem használható biztonsági mentési megoldásként
Az anyag nem fogadható el virtuális / felhő / dedikált szervereken
IRC szkriptek, eggdrops, botok
Proxy szkriptek / névtelenítők
Pirate / Warez szoftver
IP szkennerek
Bruteforce / Szkriptek / Alkalmazások programok
Levélbombázók / Spam szkriptek
Fájlkiírás/tükrözési szkriptek (hasonlóan a rapidshare-hez)
Hackeléssel kapcsolatos webhelyek/feltörő programok
Illegális tevékenységeket hirdető webhelyek
Fórumok és webhelyek, amelyek warez / kalózkodás / illegális tartalmú oldalakat terjesztenek vagy linkelnek
Csalárd oldalak
Névtelen vagy tömeges SMS-átjárók
Szerverjátékok, mint például a counter-strike, half-life, battlefield1942 stb.
Art. 9.7 Spam A MICROchip zéró toleranciával rendelkezik a spamekkel szemben. Az ügyfél nem hajthat végre kéretlen leveleket vagy ezzel egyenértékű műveleteket (feltölthet, nem küldhet programokat, nem továbbíthat vagy terjeszthet olyan anyagokat, amelyek vírusokat tartalmaznak, más kódokat, fájlokat vagy programokat, amelyek a hálózat működésének kompromittálására, megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására készültek, adathalászat vagy más, ezzel egyenértékű, tiltott jellegű cselekmény, amely személyes adatok vagy más bizalmas információk ellopására irányul a felhasználóktól). Ebben az esetben az Ügyfél felveszi a kapcsolatot, és ha nem tesz azonnali lépéseket a probléma megoldása érdekében, a MICROchip minden egyéb értesítés nélkül felfüggeszti a szolgáltatást, figyelemmel a jogellenes cselekményekre.
9.8. cikk Tudomásul veszi, és ezzel az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MICROchip – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – nem nyújt kiegészítő biztonsági mentési szolgáltatást a tartalmakról, a csatlakozási adatokról és az IP-címekről. Abban az esetben, ha a MICROchip által elérhetővé tett mentési szolgáltatás meghiúsul, a MICROchip kizárólag a biztonsági mentési szolgáltatás megvásárlásáért fizetett összeg dupláját vállalja. Az Ügyfél nem támaszthat további követeléseket a MICROchippel szemben, sem kártérítésként, kártalanításként vagy egyéb jogcímen, és addigra felmenti a MICROchipet minden felelősség alól az adatok bármely okból történő teljes vagy részleges elvesztése esetén.
9.9. cikk Az Ügyfél ezért – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – köteles a Naplókat a hatályos törvények és rendelkezések által meghatározott ideig megőrizni, hogy korlátozza a fájlok, a memória, a dokumentumok vagy bármely más elem sérülését, elvesztését. szerver.
9.10. cikk Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Hatóságok (Rendőrség, Igazságügyi Erők stb.) kérésére jogilag felelős a Naplók rendelkezésre bocsátásáért.
9.11. cikk Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja és minden esetben ártalmatlanná teszi a MICROchipet minden cselekmény, kérés, követelés, költség vagy kiadás esetén, beleértve az ebből eredő jogi költségeket is, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél nem teljesíti kötelezettségeit. vállalt és a jelen szerződés elfogadásával vállalt garanciákról.

10 A szolgáltatás felfüggesztése

10.1. cikk A MICROchip fenntartja a jogot a Szolgáltatás azonnali felfüggesztésére, ha úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél veszélyeztetheti a megosztott Szolgáltatások stabilitását, biztonságát és minőségét, vagy olyan tevékenységet végez, amely sérti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket. Ebben az esetben az Ügyfélnek kell megszüntetnie az okokat. Nem azonnali válasz esetén a MICROchipnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, az ellenérték teljes kifizetéséhez való jog és az elszenvedett károk teljes megtérítése iránti intézkedés sérelme nélkül.
Art. 10.2 MICROchip jogosult a szolgáltatás nyújtását előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, ha az Ügyfél a díjak elmulasztása miatt késedelmet szenved.
10.3. cikk A szolgáltatás bármely okból történő felfüggesztése esetén a MICROchip fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felfüggesztésének hatályát a jelen szerződéssel funkcionálisan és elválaszthatatlanul kapcsolódó, az Ügyféllel rendszeresen létrejött és fennálló egyéb szerződéses kapcsolatokra is kiterjessze. A szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése a szolgáltatás felfüggesztésétől és/vagy megszüntetésétől számított 10 napon belül a jelen lévő anyagok megsemmisítését vonja maga után. Az Ügyfél semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat a MICROchippel szemben az előző bekezdésekben meghatározottak szerint.

11 A MICROchip kötelezettségei

Art. 11.1 A MICROchip vállalja, hogy a legjobb technológiát és a rendelkezésre álló legjobb erőforrásokat használja a jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásához, a hardver- és szoftverfrissítések esetleges körülmények alapján történő elvégzésének sérelme nélkül.

12 Működési garancia (SLA)

12.1. cikk A Szolgáltatások (beleértve a továbbiakat is) általában a nap 24 (huszonnégy) órájában (huszonnégy) állnak rendelkezésre; Az Ügyfél azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MICROchip felfüggesztheti és/vagy megszakíthatja ellátását olyan rendes vagy rendkívüli karbantartási beavatkozások elvégzése érdekében, amelyek megfelelőek és/vagy szükségesek lehetnek mind a Szerverfarm területén, mind a szervereken és/vagy berendezéseken. tartalmazza. Ilyen esetekben a MICROchip vállalja, hogy az Ügyfél számára okozott kellemetlenségek csökkentése érdekében a fent említett beavatkozásokat a lehető leggyorsabban elvégzi és a Szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül helyreállítja. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem kérhet kártérítést, visszatérítést vagy kártérítést a MICROchippel szemben arra az időtartamra, ameddig a Szolgáltatásokat nem tudta igénybe venni.
12.2. cikk A MICROchip által kínált szolgáltatás minőségét a Szolgáltatási szint megállapodás igazolja, amely a következőkre terjed ki: Hálózati teljesítmény, Hardvercsere-idő, támogatási válaszidő, tartomány láthatósága.
Art. 12.3 MICROchip garantálja az egyes műveletekhez meghatározott időt, és a három fokozatos szintre osztott technikai támogatásnak köszönhetően az Ügyfelek mindig időben és célzott segítséget kapnak a probléma súlyosságától függően.
Art. 12.4 Hardver SLA. A MICROchip garantálja az összes hardver megfelelő működését, beleértve a szervereket, tűzfalakat, terheléselosztókat, tárolókat, kapcsolókat, hardveres probléma esetén a hibás alkatrész cseréje 2 órán belül ingyenesen megtörténik. Ez a garancia nem tartalmazza a fiók-visszaállítást biztonsági másolatból, a RAID-tömb újraépítését, az alkalmazások telepítését és konfigurálását. Abban az esetben, ha a pótalkatrészek cseréjére irányuló beavatkozás 2 (két) órát meghaladóan tart, a MICROchip a szolgáltatás havi díjának 20%-át visszatéríti a Megrendelőnek.
12.5 cikk Válaszidő SLA. A MICROchip technikai segítségnyújtás pontos válaszidőt garantál; a támogatási kérelmek két kategóriába sorolhatók: A) vészhelyzet - válaszidő 5 perc. A szerver leállása, a csomagok elvesztése, az útválasztási problémák ebbe a kategóriába tartoznak. B) minden egyéb esetben - válaszidő 15 perc. Az ügyfél támogatási igényéhez azonosító kódot (jegyazonosítót) rendelünk, amelyre a fent megjelölt időn belül válaszolunk. A MICROchip H24 x 365GG telefonos segítséget nyújt a technikai támogatás alternatív csatornájaként (nem biztosítotthosting megosztott, pec-hez és powermailhez). Abban az esetben, ha vészhelyzet esetén a válaszidő meghaladja az 5 (öt) percet, rutinproblémák esetén a 15 (tizenöt) percet, telefonos támogatás esetén az 1 (egy) percet, a MICROchip a szolgáltatás havi díjának 20%-át visszatéríti az Ügyfélnek.
Art. 12.6 Hálózati üzemidő. A MICROchip 99,95%-os csatlakozást garantál minden rendszerhez. 10 percnél rövidebb állásidő esetén nem igényelhető visszatérítés. Az SLA minden egyéb alkalmazhatósága esetén a MICROchip a szolgáltatás havi díjának 10%-át visszatéríti az Ügyfélnek.
12.7. cikk Az év közben kifizetett költségtérítések összértéke semmilyen esetben sem haladhatja meg a szolgáltatás havi díját.
12.8. cikk Az Ügyfélnek a visszatérítéshez való hozzáféréshez a kért esemény bekövetkezésétől számított 7 (hét) napon belül el kell küldenie a pécsi címre. [email protected], részletesen beszámol a felmerült problémáról

13 A MICROchip felelősségének korlátozása

Art. 13.1 A MICROchip semmilyen esetben sem tehető felelőssé a szolgáltatások telefonvonalaknak, elektromos áramnak, valamint globális és országos hálózatoknak tulajdonítható okokból eredő meghibásodásaiért, ideértve a meghibásodásokat, túlterheléseket vagy megszakításokat, és semmi esetre sem harmadik féltől függő tényekért.
Art. 13.2 Nem kérhető kártérítés a MICROchiptől a szolgáltatások igénybevételéből vagy nem használatából eredő közvetlen és/vagy közvetett károkért.
Art. 13.3 A MICROchip nem tehető felelőssé kötelezettségeinek vis maiorból eredő elmulasztásáért.
13.4. cikk A felhasználó vállalja, hogy a MICROchipet mentesíti minden veszteségtől, kártól, kötelezettségtől, költségtől, költségtől és kiadástól, beleértve minden olyan jogi költséget, amely a MICROchipnél felmerülhet vagy felmerülhet a vállalt kötelezettségek elmulasztása miatt. a felhasználó által a jelen szerződés vagy a tagsági űrlap aláírásával nyújtott garanciák, és minden esetben a MICROchip által biztosított helyen történő információbevitelhez kapcsolódóan, akár harmadik fél által bármilyen okból követelt kártérítés esetén is.
13.5. cikk A MICROchip mindenesetre elhárít minden felelősséget az Ügyféllel vagy harmadik felekkel szemben a szolgáltatás késéséért vagy megszakításáért, kimondva, hogy az internet természete nem garantálja a webhely vagy az e-mail címek elérhetőségét bizonyos időpontokban .
Art. 13.6 Az Ügyfél mentesíti a MICROchipet minden polgári jogi és büntetőjogi felelősség alól az általa és ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások jogellenes használatáért.

14 Biztosítási kötvény

14.1 cikk A MICROchip szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

15 Vis maior, katasztrofális események és véletlen események

15.1. cikk Egyik fél sem felelős a tűz, robbanás, földrengés, vulkánkitörés, földcsuszamlás, ciklon, vihar, árvíz, hurrikán, lavinák, háború, népfelkelés, zavargások, sztrájkok és egyéb előre nem látható és kivételes okok miatt bekövetkezett hibákért megakadályozza a megállapodás szerinti szolgáltatás nyújtását.

16 Változások

Art. 16.1 A MICROchip fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződésben megjelölt feltételeket és a jelen szerződésre vonatkozó díjakat e-mailben értesítse bármikor megváltoztassa.
16.2. cikk Az Ügyfél 15 napon belül elállási joggal rendelkezik írásban, faxon vagy e-mailben. Az Ügyfél kommunikációjának hiánya esetén a változtatások elfogadottnak minősülnek, és az első szerződés-megújításkor lépnek hatályba.

17 Expressz felmondási záradék

17.1. cikk Jelen szerződés automatikusan megszűnik az Art. A Ptk. 1456. §-a szerint az ügyfél által vállalt kötelezettségek közül akár egy sem teljesítése miatt.

18 A szerződés automatikus átvétele

18.1. cikk Az ügyfél általi bármilyen okból történő engedményezés vagy jogutódlás esetén a jogutód a jelen szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szerzi meg.

19 Szellemi és/vagy ipari tulajdonjogok

Art. 19.1 A MICROchips a licenc alapján kezelt és/vagy az Ügyfél tulajdonában lévő szoftverek kivételével a találmányokkal és programokkal (beleértve a szoftvereket, dokumentációkat és tanulmányokat stb.), valamint minden mással kapcsolatos jogok kizárólagos tulajdonosa marad. létrejött, a Megrendelő által megvásárolt szolgáltatások alapján fejlesztették, akit csak korlátozott és át nem ruházható használati jog biztosít.
19.2. cikk Abban az esetben, ha a Megrendelő megsérti a MICROchip vagy más alanyok ipari és/vagy szellemi tulajdonjogát, a MICROchip az Ügyfél értesítése után a szerződést az Art. 17.

20 Titoktartás

20.1. cikk Az Ügyfél által a MICROchip részére megadott személyes adatokat a 196/2003. sz. törvényerejű rendelet 13. cikke, valamint az azt követő módosítások és kiegészítések, a személyes adatok védelméről szóló kódex védi.
20.2. cikk Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait jelen szerződés teljesítése céljából felhasználják harmadik személyeknek a kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges tevékenységeihez kapcsolódóan is.
20.3. cikk Az adatkezelő a 20. sz. 196/2003, a MICROchip;
20.4. cikk A jelen szerződéssel kapcsolatos minden adat megadása szigorúan a kapcsolat megvalósításához kapcsolódik, így a hozzájárulás hiánya lehetetlenné teszi a szerződéses jogviszony teljesítését.
cikk 20.5. A MICROchip kötelezettséget vállal arra, hogy a kezelt személyes adatokat illetéktelen személyeknek nem adja ki, és nem használja fel a jelen szerződés teljesítésével szigorúan összefüggő céloktól eltérő célokra, a jogi kötelezettségek, valamint az igazságügyi hatóság vagy más, törvény által felhatalmazott hatóság rendelkezéseinek sérelme nélkül. A MICROchip kijelenti továbbá, hogy a tárhelyszerverére telepített szoftvert az Ügyfél biztosította és készítette, és az alkalmazott technikai menedzsment megoldások szerint végrehajtandó frissítéseket és változtatásokat bizalmasan kezeli, és idegenek számára nem hozzáférhető. és az Ügyfél által nem engedélyezett. A MICROchip vagy munkatársai semmilyen körülmények között nem tekinthetik meg, másolhatják és/vagy használhatják, értékesíthetik és/vagy telepíthetik a szoftvert részben vagy egészben harmadik féllel az Ügyfél írásos hozzájárulása nélkül, és semmilyen jogot nem tarthatnak fenn a szoftverrel kapcsolatban. az Ügyfél kizárólagos tulajdona.

21 Panasz-, egyeztető- és joghatósági eljárások

21.1. cikk A szerződéses jogviszonyra és/vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó bármely vonatkozással kapcsolatos reklamációt a MICROchiphez kell eljuttatni írásos közléssel az ok felmerülésétől számított 8 (nyolc) napon belül. A MICROchip megvizsgálja a panaszt, és a panasz kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül választ ad az ügyfélnek. Különösen összetett tényekre vonatkozó panaszok esetén, amelyek nem teszik lehetővé a fenti határidőn belüli teljes körű választ, a MICROchip a fent említett maximális időn belül tájékoztatja az Ügyfelet a gyakorlat előrehaladásáról.
21.2. cikkely A 21.1. pontban említett panasztételi eljárást tapasztalva az Ügyfél, aki nem elégedett, a Frosinone Kereskedelmi Kamarához benyújtott fellebbezéssel a rendes joghatóság helyett alternatív békéltető eljáráshoz is hozzáférhet. A bíróságokon különösen nem lehet fellebbezni mindaddig, amíg meg nem történt a kötelező egyeztetési kísérlet. Ennek érdekében az egyeztető eljárás lezárására nyitva álló határidő lejártáig a perbefogadási határidők felfüggesztésre kerülnek. Mindenesetre ezen eljárások megválasztása nem zárja ki a rendes joghatóság igénybevételét.
21. cikk (3) bekezdése Az alkalmazandó jog kizárólag az olasz állam joga. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdésben a Felek a Cassino Bíróság joghatóságát állapítják meg és ismerik el.

22 Tulajdonjog és regisztráció

22.1. cikk Jelen szerződés a MICROchip snc-t illeti meg, és annak akár részleges használata is tilos bármilyen, nem kapcsolódó kapcsolatban; minden visszaélést a törvény szerint büntetnek.
22.2 cikk Jelen szerződés csak használat esetén kerül bejegyzésre.

23 Bosszantó kitételek

cikkek értelmében és céljaira A Ptk. 1341. és 1342. §-a alapján a Megrendelő gondos és konkrét ismeretek és látásmód után jóváhagyja és kifejezetten elfogadja az alábbi kikötéseket:
3) A szolgáltatások leírása és jellemzői
5) Felhasználói azonosító és jelszó
6) A szerződés időtartama, megújítása, felmondása és felmondása
7) Díjak és fizetési feltételek
8) Elállási jog
9) Az Ügyfél kötelezettségei
10) A teljesítés felfüggesztése
13) A MICROchip snc felelősségének korlátozása
17) Expressz felmondási záradék
21) Panasztétel, egyeztetés és illetékes bírósági eljárások