MICROchip - Πολιτική Απορρήτου ΑΓΓΛΙΚΑ V. 1.1.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 13 Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003 «Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων», τα δεδομένα που παρέχετε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, από τη συγγραφική εταιρεία Microchip Snc (εφεξής «MICROchip»).

1. Πηγή δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η MICROchip παρέχονται απευθείας από εσάς προκειμένου να επιτρέψετε στην υπογεγραμμένη Εταιρεία να επεξεργαστεί σωστά το αίτημά σας για πληροφορίες.

2. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων Τα δεδομένα που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη MICROchip, προκειμένου να διεκπεραιωθεί σωστά το αίτημά σας για πληροφορίες ή/και για την ορθή εκτέλεση τυχόν προσυμβατικών διαπραγματεύσεων. Με βάση τις προαιρετικές και συγκεκριμένες συναινέσεις που έχετε δώσει, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη MICROchip και από τις εταιρείες της εταιρικής της δομής (που ανήκουν στις κατηγορίες προϊόντων TECO J62, J63 και M70 σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και παροχή συμβουλών επιχειρήσεων) σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, προώθησης εκδηλώσεων και υπηρεσιών, στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης ικανοποίησης πελατών.

3. Μέθοδοι επεξεργασίας Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται με νόμιμο και ορθό τρόπο και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις «Οδηγίες για τις προωθητικές ενέργειες και την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων» της 4ης Ιουλίου 2013 (δημοσιεύτηκε στο την Επίσημη Εφημερίδα αρ. 174 της 26ης Ιουλίου 2013 και στο www.garanteprivacy.it, διαδικτυακό έγγραφο αρ. 2542348). Οι θεραπείες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την εγγύηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας τους και μπορεί να πραγματοποιούνται με τη χρήση επαρκώς προστατευμένων ηλεκτρονικών εργαλείων ή σε έντυπη μορφή.
Η θεραπεία θα πραγματοποιηθεί από τους πράκτορες και τους διευθυντές μας (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Ο κατάλογος των διαχειριστών μπορεί να γίνει γνωστός από τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν νόμιμο δικαίωμα μέσω των μεθόδων που αναφέρονται παρακάτω. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικά ή/και έντυπα αρχεία που θα βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας, στα γραφεία λειτουργίας της.
Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει θα πραγματοποιείται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

4. Φύση της παροχής δεδομένων και συνέπεια οποιασδήποτε άρνησης απάντησης Για να επιτραπεί στην υπογεγραμμένη Εταιρεία να επεξεργαστεί σωστά το αίτημά σας για πληροφορίες ή/και να διαχειριστεί τις προσυμβατικές διαπραγματεύσεις, είναι απαραίτητο να παράσχετε τα ζητούμενα δεδομένα. Η μη παροχή τους καθιστά αδύνατη τη συνέχιση κάθε είδους σχέσης.

5. Κατηγορίες θεμάτων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα από τους Διευθυντές και τους Διοριζόμενους της MICROchip και άλλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων της για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Τα δεδομένα που παρέχετε μπορούν να κοινοποιηθούν και να μεταφερθούν στην Ιταλία και στο εξωτερικό, εντός της ΕΕ, μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες.
Με τη ρητή και προαιρετική συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες που ανήκουν στην εταιρική δομή της MICROchip Snc (που ανήκουν στις κατηγορίες προϊόντων ATECO J62, J63 και M70 σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις) για να δοθεί συνέχεια στο αίτημά σας με τον καλύτερο και ολοκληρωμένο τρόπο για εμάς.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες είναι η MICROchip Snc., Με έδρα in vico κλειστή Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF και ΑΦΜ 01381080991

Πληροφορίες για cookies τρίτων

Υπηρεσίες Σύνδεσμος με τις πολιτικές απορρήτου
Google πληροφορίες Google
Google (Analytics) πληροφορίες Google
Google (Youtube) πληροφορίες Google
Facebook Πολιτική του Facebook
Έξαψη Πολιτική του Twitter