1 Πρόλογος

Άρθρο 1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και τυχόν Πρόσθετοι Όροι της ζητούμενης Υπηρεσίας που αναφέρονται παρακάτω, θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και γίνει αποδεκτοί από τον Πελάτη από τη στιγμή που, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται στο ιστοσελίδα domain.microchip.ch, προχωρά επιλέγοντας την επιλογή «Αποδοχή» ή/και σε κάθε περίπτωση έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή/και τη χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση που τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη ή τον Πελάτη αποδειχθούν, ακόμη και από μεταγενέστερο έλεγχο, λανθασμένα, ελλιπή ή ανύπαρκτα, η MICROchip διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση.

2 Αντικείμενο

Άρθρο 2.1 Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από το microchip Snc (εφεξής καλούμενο MICROchip), με έδρα το Vico κλειστό Pittamuli, 8r, 16121 Genova, ΑΦΜ 01381080991. Περαιτέρω προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για κάθε συγκεκριμένη Υπηρεσία .

3 Περιγραφή και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών

Άρθρο 3.1 Φιλοξενία, αποτελείται από την κατανομή των σελίδων του α ιστοσελίδα web, καθιστώντας τον έτσι προσβάσιμο από το Διαδίκτυο. Η MICROchip διατηρεί το δικαίωμα να διατυπώνει, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, προωθητικές προσφορές που θα επισημαίνονται και θα διαφημίζονται στο ιστοσελίδα.
Άρθρο 3.1.1 Περιορισμοί στις υπηρεσίες του Φιλοξενία κοινοποιήθηκε:
Αλληλογραφία: η κατάληψη των γραμματοκιβωτίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 GB χώρου ανά email
Smtp: ισχύει ωριαίο όριο 300 email για την αποστολή email
Αρχεία: Ο αριθμός των αρχείων στον λογαριασμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000
Βάση δεδομένων: το μέγιστο μέγεθος κάθε μεμονωμένης βάσης δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 GB χώρου
Άρθρο 3.2 Όνομα α τομέα, συνίσταται στη δυνατότητα εγγραφής α τομέα. Το MICROchip παρέχει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει ανεξάρτητα τη διαθεσιμότητα κάθε ονόματος α τομέα, καταχωρήστε το στις διάφορες αρμόδιες Αρχές, ζητήστε την Αλλαγή Συντηρητή ή Καταχωρητή Μεταγραφών, ζητήστε την Αλλαγή Ιδιοκτήτη / Εκδοχέα, ζητήστε την ανανέωσή του. Το MICROchip θα προχωρήσει αυτόματα στην κράτηση ονομάτων α τομέα σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των αιτημάτων που ελήφθησαν και ως εκ τούτου δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να διαβεβαιώσει τους Πελάτες ότι η τομέα μπορεί πραγματικά να εγγραφεί. Η MICROchip δεν ευθύνεται και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι υπεύθυνη για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σχετικά με την εκχώρηση ονόματος τομέα. Μετά την επιτυχή εγγραφή, ο Πελάτης θα είναι ο νόμιμος κάτοχος του επιλεγμένου ονόματος τομέα, παραμένοντας αποκλειστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και το περιεχόμενό του. Αναφορικά με τους τομείς .COM και .NET, ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει τη Verisign (την Αρχή του Μητρώου Τομέα .COM και .NET) στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης, ζημίας, ευθύνης, κόστους και εξόδων , συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και τελών που προκύπτουν ή σχετίζονται με την καταχώριση ή/και τη χρήση ενός ονόματος τομέα του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν σε τρίτα μέρη.

Όσον αφορά όλες τις επεκτάσεις που διαχειρίζεται ο συνεργάτης Rightsside, οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Μητρώου της Rightsside γίνονται ρητά αποδεκτοί. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Άρθρο 3.3 Η προπληρωμένη πίστωση σάς επιτρέπει να αγοράζετε οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία με προπληρωμένη μέθοδο πληρωμής σε συμφέρουσες τιμές.
Άρθρο 3.4 Dedicated Server, συνίσταται στην παροχή υπηρεσίας ενοικίασης υλικού και υπηρεσίας στέγασης.
Άρθρο 3.4.1 Περιορισμοί σε αποκλειστικούς διακομιστές: δεν υπάρχουν περιορισμοί στους αποκλειστικούς διακομιστές
Άρθρο 3.5 Εικονικός διακομιστής, συνίσταται στη δυνατότητα ενοικίασης τμήματος του διακομιστή.
Άρθρο 3.6 Cloud, αποτελείται από εφαρμογές και πλατφόρμες στο φιλοξενία, χτισμένο σε μια κοινόχρηστη υποδομή και παραδίδεται μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού.
Άρθρο 3.7 Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω βρίσκονται στο ιστοσελίδα microchip.ch, στην ενότητα που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που αγοράσατε.

4 Ενεργοποίηση

Άρθρο 4.1 Η ηλεκτρονική αίτηση για ενεργοποίηση της υπηρεσίας και η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον Πελάτη συνιστούν πλήρη αποδοχή των γενικών όρων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 4.2 Οποιαδήποτε υπηρεσία ορίζεται ως επικουρική της υπηρεσίας και ζητείται από τον Πελάτη, ακόμη και μετά τη ρήτρα, υπόκειται στους όρους της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 4.3 Ο Πελάτης, ενεργώντας με απόλυτη αυτονομία, μπορεί να αγοράσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η MICROchip για να τις μεταπωλήσει τελικά σε τρίτους και θεωρείται ως ανεξάρτητη οντότητα από τη MICROchip και δεν έχει καμία εξουσία να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ίδιας.

5 Αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης

Άρθρο 5.1 Το MICROchip, με την ευκαιρία του πρώτου αιτήματος για ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας, θα αποστείλει τον κωδικό αναγνώρισης (UserID) και μια λέξη-κλειδί (password) στη διεύθυνση e-mail αναφοράς, που έχει εισαχθεί στη φάση της παραγγελίας από τον Πελάτη.
Άρθρο 5.2 Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι αυτά τα User ID και οι κωδικοί πρόσβασης είναι τα μόνα κατάλληλα μέσα για την αναγνώριση του Πελάτη κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Άρθρο 5.3 Ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί επιμελώς τον κωδικό πρόσβασης, κρατώντας μυστικό τόσο τον κωδικό όσο και τον κωδικό πρόσβασης για όλη τη διάρκεια της συνδρομής και σε κάθε περίπτωση θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από γνώση ή χρήση του κωδικού πρόσβασης και / ή το UserID από τρίτα μέρη.

6 Διάρκεια, ανανέωση, τερματισμός και τερματισμός

Άρθρο 6.1 Αυτή η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους ή εκείνη για την οποία θα συμφωνήσουν τα μέρη και θα έχει ισχύ και ισχύ από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας και θεωρείται ότι έχει τελειοποιηθεί και έχει συναφθεί στο Cassino κατά τη στιγμή της αποδοχής από το MICROchip του το αίτημα ή την πρόταση του πελάτη.
Άρθρο 6.2 Κατά την καθορισμένη προθεσμία, η παρούσα σύμβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, θα θεωρείται σιωπηρά ανανεωμένη ή λήγει και δεν υπόκειται σε περαιτέρω ανανέωση, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που παρέχεται και, σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται παρακάτω:
1) Σχέδια διακομιστή, Vps, Supercloud, μεταπωλητών. Η ειδοποίηση καταγγελίας πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση email τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης [email protected] , διαφορετικά η υπηρεσία θα ανανεωθεί σιωπηρά.
2) Υπόλοιπες υπηρεσίες: κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης η ανανέωση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο πελάτης πραγματοποιήσει την πληρωμή σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο άρθρο. 7 της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 6.3 Ξεκινώντας από 60 (εξήντα) ημέρες πριν από τη λήξη, η MICROchip χωρίς υποχρεώσεις έναντι του Πελάτη, θα έχει το δικαίωμα να αποστέλλει στον ίδιο, μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφοράς, ειδοποιήσεις λήξης και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να ανανεώστε την υπηρεσία.
Άρθρο 6.4 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να κοινοποιήσει στο MICROchip την ενημέρωση του συμβατικού email αναφοράς προκειμένου να είναι σίγουρος για τη λήψη των τεχνικών/εμπορικών επικοινωνιών από το MICROchip.

7 Προμήθειες και όροι πληρωμής

Άρθρο 7.1 Ο Πελάτης δεσμεύεται να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό τη στιγμή που θα ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, με πληρωμή που θα γίνει σύμφωνα με τις μεθόδους που υποδεικνύονται στην ακόλουθη διεύθυνση url: Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 7.2 Το κόστος κάθε υπηρεσίας είναι εντός του ιστοσελίδα web microchip.ch ή εκείνων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
Άρθρο 7.3 Η ανανέωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον Πελάτη μέχρι την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, με πληρωμή που θα γίνει σύμφωνα με τις μεθόδους που υποδεικνύονται στην ακόλουθη διεύθυνση url: Τρόπος πληρωμής
Η ανανέωση των υπηρεσιών που γίνεται με τραπεζικό έμβασμα ή ταχυδρομική παραγγελία θα διεκπεραιώνεται μόνο όταν τα ποσά πιστωθούν στον τρεχούμενο λογαριασμό μας.
Το άρθρο 7.4 Το MICROchip δεν εγγυάται την επιτυχία της διαδικασίας ανανέωσης εάν αυτό έχει ζητηθεί από τον πελάτη όταν η υπηρεσία έχει ήδη λήξει ή εάν η αναφορά πληρωμής είναι ελλιπής στις πληροφορίες, με ιδιαίτερη αναφορά στον κωδικό συναλλαγής.
Άρθρο 7.5 Σε περίπτωση που το MICROchip, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 7.4, 13.1 και 15, δεν εκπληρώνει την ανανέωση της υπηρεσίας, ως ποινή θα πρέπει να την παρατείνει δωρεάν για περαιτέρω περίοδο ανανέωσης. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δικαιούται αποκλειστικά την επέκταση της υπηρεσίας και ότι δεν μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα αποζημίωσης, ζημιών ή αξιώσεων οποιουδήποτε είδους έναντι της MICROchip. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης απαλλάσσει τη MICROchip από κάθε ευθύνη ως προς αυτό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβλημάτων ορατότητας ή οποιασδήποτε άλλης φύσης που μπορεί να προκύψουν μετά τη λήξη της Υπηρεσίας που δεν ανανεώνεται στους συμβατικούς όρους.

8 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο 8.1 Ο Πελάτης, φυσικό και νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσει τον λόγο, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ενεργοποίησης της υπηρεσίας και της σχετικής επικοινωνίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται μέσω γραπτής επικοινωνίας που απευθύνεται στο MICROchip μόνο με επικυρωμένο e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον Πελάτη, εξαιρουμένου του κόστους του domain, που θα παραμείνει ιδιοκτησία του Πελάτη, θα επιστραφούν εντός 5 ημερών από την παραλαβή της εν λόγω επικοινωνίας.
Άρθρο 8.2 Εάν ο Πελάτης σκοπεύει να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία πριν από τη λήξη της, θα πρέπει να καταβάλει ολόκληρη την οικονομική ποσόστωση που αφορά τη συμβατική περίοδο παροχής υπηρεσιών που δεν απολάμβανε, ως ποινή ακύρωσης.

9 Υποχρεώσεις Πελατών

Άρθρο 9.1 Ο Πελάτης κατά τη φάση εγγραφής στον ιστότοπο MICROchip υποχρεούται να εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης για την οποία εγγυάται, με προσωπική του ευθύνη, την αληθοφάνεια και να κοινοποιήσει εντός 10 ημερών τυχόν πιθανή παραλλαγή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει παράσχει στο MICROchip δεδομένα που αποδεικνύονται ψευδή ή ελλιπή ή δεδομένα ότι το MICROchip έχει λόγους, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τα πιστεύει, η MICROchip διατηρεί το δικαίωμα:
α) να απορρίψει το αίτημα που έχει σταλεί από τον Πελάτη·
β) να αναστείλει τις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση.
γ) καταγγελία της σύμβασης.
Σε περίπτωση αναστολής ή καταγγελίας της σύμβασης, η MICROchip μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη για τη μεγαλύτερη ζημιά και εννοείται ότι ο Πελάτης δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα για αποζημίωση, αποζημίωση ή/και αποζημίωση για το χρονικό διάστημα στο οποίο δεν θα έχει χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.
Άρθρο 9.2 Ο Πελάτης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με την καλύτερη επιμέλεια, κατά τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται, για τις Υπηρεσίες που προσφέρει η MICROchip στην κοινή χρήση, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα των ίδιων των Υπηρεσιών, επίσης όσον αφορά τη χρήση οι υπολοιποι.
Άρθρο 9.3 Ο Πελάτης δεσμεύεται επίσης να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς και να μην παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών.
Άρθρο 9.4 Ο Πελάτης δεσμεύεται επίσης να συμμορφώνεται με τους κανόνες Netiquette που διατίθενται στο nic.it/NA/netiquette.txt και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις πολιτικές που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Αρχές Καταχώρισης για την επέκταση του επιλεγμένου τομέα, οι οποίες δημοσιεύονται σε σχετικούς ιστότοπους ιδρυμάτων όπως για τομείς με επέκταση .it, αυτούς που δημοσιεύονται στον ιστότοπο http://www.nic.it/, για τομείς με επέκταση .eu, αυτούς που δημοσιεύονται στον ιστότοπο http://www.eurid.eu. Αναλαμβάνει επίσης να συμμορφωθεί με την πολιτική UDRP του ICANN, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.icann.org.
Άρθρο 9.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν, και ειδικότερα ότι είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις επικοινωνίες που εισάγονται, δημοσιεύονται, διαδίδονται και μεταδίδονται σε ή μέσω τις Υπηρεσίες. Επομένως, η MICROchip δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με κανέναν τρόπο για ποινικά, αστικά και διοικητικά αδικήματα που διαπράττονται από τον Πελάτη μέσω της Υπηρεσίας.
Άρθρο 9.6 Απαράδεκτο υλικό για Φιλοξενία/ Μεταπωλητής: IRC scripts, eggdrops, bots
Σενάρια μεσολάβησης / Ανωνυμοποιητές
Πειρατικό λογισμικό / Warez
Σαρωτές IP
Προγράμματα / Σενάρια / Εφαρμογές Bruteforce
Mail Bombers / Σενάρια ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
Αρχεία Dump / Mirror Scripts (παρόμοια με το rapidshare)
Παραβίαση σχετικών τοποθεσιών / προγραμμάτων χακαρίσματος
Ιστότοποι που προωθούν παράνομες δραστηριότητες
Φόρουμ και ιστότοποι που διανέμουν ή συνδέουν ιστότοπους warez / πειρατείας / παράνομου περιεχομένου
Ιστότοποι απάτης
Ανώνυμα ή Μαζικά SMS Gateway
Αντίγραφο ασφαλείας: Ο λογαριασμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρική λύση
Το υλικό δεν είναι αποδεκτό σε Virtual / Cloud / Dedicated Servers
Σενάρια IRC, eggdrops, bots
Σενάρια μεσολάβησης / Ανωνυμοποιητές
Λογισμικό Pirate / Warez
Σαρωτές IP
Bruteforce / Scripts / Προγράμματα εφαρμογών
Mail Bombers / Σενάρια ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
Αρχεία Dump / Mirror Scripts (παρόμοια με το rapidshare)
Παραβίαση σχετικών τοποθεσιών / προγραμμάτων χακαρίσματος
Ιστότοποι που προωθούν παράνομες δραστηριότητες
Φόρουμ και ιστότοποι που διανέμουν ή συνδέουν ιστότοπους warez / πειρατείας / παράνομου περιεχομένου
Ιστότοποι απάτης
Ανώνυμα ή Μαζικά SMS Gateway
Παιχνίδια διακομιστή όπως counter-strike, half-life, battlefield1942, κ.λπ.
Άρθρο 9.7 Ανεπιθύμητα Το MICROchip έχει μηδενική ανοχή για ανεπιθύμητα μηνύματα. Ο πελάτης δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει ανεπιθύμητες ενέργειες ή ισοδύναμες ενέργειες (ανεβάστε, στείλτε προγράμματα, μεταδίδετε ή διαδίδετε υλικό που περιέχει ιούς, άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί για να παραβιάσουν, να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία του δικτύου, μεταφορά phishing ή άλλες ισοδύναμες ενέργειες παράνομης φύσης που τείνουν να κλέψουν προσωπικά δεδομένα ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες από χρήστες). Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε με τον Πελάτη και εάν δεν προβεί άμεσα σε ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, η MICROchip θα αναστείλει, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, την υπηρεσία που υπόκειται σε παράνομες ενέργειες.
Άρθρο 9.8 Εννοείται, και ως προς αυτό ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι το MICROchip δεν παρέχει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς, την πρόσθετη υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των περιεχομένων, των δεδομένων σύνδεσης και εκείνων που σχετίζονται με διευθύνσεις IP. Σε περίπτωση που αποτύχει η υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που διατίθεται από το MICROchip, η MICROchip αναλαμβάνει αποκλειστικά να πληρώσει το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά της υπηρεσίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο Πελάτης δεν θα μπορεί να υποβάλει περαιτέρω αξιώσεις κατά του MICROchip ή ως αποζημίωση, αποζημίωση ή άλλο τίτλο και πλέον απαλλάσσει το MICROchip από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας δεδομένων, για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθ. 9.9 Επομένως, ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, απαιτείται να αποθηκεύει τα αρχεία καταγραφής για τη διάρκεια που προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να περιοριστεί η ζημιά, η απώλεια αρχείων, η μνήμη, τα έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του υπηρέτης.
Άρθρο 9.10 Ο Πελάτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι είναι νομικά υπεύθυνος για την παροχή των Μητρώων κατόπιν αιτήματος των Αρχών (Αστυνομία, Δυνάμεις Δικαιοσύνης κ.λπ.).
Άρθρο 9.11 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και, σε κάθε περίπτωση, να διατηρήσει το αβλαβές MICROchip από οποιαδήποτε ενέργεια, αίτημα, αξίωση, κόστος ή έξοδο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών εξόδων που μπορεί να προκύψουν από το ίδιο λόγω αδυναμίας του Πελάτη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και των εγγυήσεων που δόθηκαν με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης.

10 Αναστολή υπηρεσίας

Άρθρο 10.1 Το MICROchip διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως την Υπηρεσία εάν κρίνει ότι ο Πελάτης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα των κοινών Υπηρεσιών ή να εκτελέσει δραστηριότητες που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να εξαλείψει τις αιτίες. Σε περίπτωση μη άμεσης απάντησης, η MICROchip θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της πλήρους καταβολής της αντιπαροχής και του δικαιώματος να λάβει μέτρα για πλήρη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί.
Άρθρο 10.2 Το MICROchip έχει το δικαίωμα να αναστείλει, χωρίς προειδοποίηση, την παροχή της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο Πελάτης αδυνατεί λόγω μη καταβολής των τελών.
Άρθρο 10.3 Σε περίπτωση αναστολής της υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, η MICROchip διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα αποτελέσματα της αναστολής της υπηρεσίας σε άλλες συμβατικές σχέσεις λειτουργικά και άρρηκτα συνδεδεμένες με την παρούσα σύμβαση, που συνάπτεται τακτικά και ισχύει με τον Πελάτη. Η αναστολή ή ο τερματισμός της υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή οποιουδήποτε υλικού υπάρχει, μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία αναστολής ή/και τερματισμού της υπηρεσίας. Καμία αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί ποτέ να υποβληθεί από τον Πελάτη έναντι του MICROchip σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

11 Υποχρεώσεις MICROchip

Άρθρο 11.1 Η MICROchip δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνολογία και τους καλύτερους διαθέσιμους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη της ανάγκης να προχωρήσει σε ενημερώσεις υλικού και λογισμικού βάσει ενδεχόμενων περιστάσεων.

12 Εγγύηση λειτουργίας (SLA)

Άρθρο 12.1 Οι Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων) θα είναι κανονικά διαθέσιμες 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες την ημέρα (είκοσι τέσσερις). ωστόσο, ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το MICROchip μπορεί να αναστείλει ή/και να διακόψει την παροχή του για να επιτρέψει την εκτέλεση συνηθισμένων ή έκτακτων παρεμβάσεων συντήρησης που μπορεί να είναι κατάλληλες ή/και απαραίτητες τόσο για τις εγκαταστάσεις του Server Farm όσο και για τους διακομιστές και/ή τον εξοπλισμό που περιέχονται σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η MICROchip αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό και να αποκαταστήσει τις Υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να περιορίσει την ταλαιπωρία που δημιουργείται για τον Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν θα μπορεί να υποβάλει κανένα αίτημα για αποζημίωση, αποζημίωση ή αποζημίωση έναντι της MICROchip για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.
Άρθρο 12.2 Η ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει το MICROchip πιστοποιείται από τη Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών που καλύπτει: Απόδοση δικτύου, χρόνους αντικατάστασης υλικού, χρόνους απόκρισης υποστήριξης, ορατότητα τομέα.
Το άρθρο 12.3 Το MICROchip εγγυάται καθορισμένους χρόνους για κάθε λειτουργία και χάρη στην τεχνική υποστήριξη που χωρίζεται σε τρία προοδευτικά επίπεδα, οι πελάτες λαμβάνουν πάντα έγκαιρη και στοχευμένη βοήθεια με βάση τη σοβαρότητα του προβλήματος.
Άρθρο 12.4 SLA υλικού. Το MICROchip εγγυάται τη σωστή λειτουργία όλου του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών, των τείχη προστασίας, των εξισορροπητών φορτίου, της αποθήκευσης, των διακοπτών, σε περίπτωση προβλήματος υλικού η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος θα πραγματοποιηθεί εντός 2 ωρών δωρεάν. Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει επαναφορά λογαριασμού από αντίγραφα ασφαλείας, ανακατασκευή συστοιχίας RAID, εγκατάσταση και διαμόρφωση εφαρμογής. Σε περίπτωση που η παρέμβαση για την αντικατάσταση ανταλλακτικών διαρκέσει πέραν των 2 (δύο) ωρών, η MICROchip θα αποζημιώσει στον Πελάτη το 20% της μηνιαίας χρέωσης για την υπηρεσία.
Άρθρο 12.5 Χρόνος απόκρισης SLA. Η τεχνική βοήθεια MICROchip εγγυάται ακριβείς χρόνους απόκρισης. Τα αιτήματα υποστήριξης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Α) έκτακτης ανάγκης - χρόνος απόκρισης 5 λεπτά. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν ο διακομιστής εκτός λειτουργίας, τα χαμένα πακέτα, τα προβλήματα δρομολόγησης. Β) όλες οι άλλες περιπτώσεις - χρόνοι απόκρισης 15 λεπτά. Στο αίτημα του πελάτη για υποστήριξη θα εκχωρηθεί ένας κωδικός αναγνώρισης (αναγνωριστικό εισιτηρίου) ο οποίος θα απαντηθεί εντός των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω. Το MICROchip παρέχει τηλεφωνική βοήθεια H24 x 365GG ως εναλλακτικό κανάλι για τεχνική υποστήριξη (δεν παρέχεται γιαφιλοξενία κοινόχρηστο, για pec και για powermail). Σε περίπτωση που οι χρόνοι απόκρισης υπερβαίνουν τα 5 (πέντε) λεπτά για έκτακτη ανάγκη, τα 15 (δεκαπέντε) λεπτά για προβλήματα ρουτίνας, το 1 (ένα) λεπτό για την τηλεφωνική υποστήριξη, το MICROchip θα αποζημιώσει στον Πελάτη το 20% της μηνιαίας χρέωσης της υπηρεσίας.
Άρθρο 12.6 Χρόνος λειτουργίας δικτύου. Το MICROchip εγγυάται 99,95% συνδεσιμότητα για όλα τα συστήματα. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν επιστροφές χρημάτων για χρόνο διακοπής λειτουργίας μικρότερο των 10 λεπτών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της SLA, η MICROchip θα αποζημιώσει στον Πελάτη το 10% της μηνιαίας χρέωσης για την υπηρεσία.
Άρθρο 12.7 Σε καμία περίπτωση η συνολική αξία των επιστροφών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία αμοιβή για την υπηρεσία.
Άρθρο 12.8 Ο Πελάτης, για να έχει πρόσβαση στις επιστροφές χρημάτων, πρέπει να αποστείλει εντός 7 (επτά) ημερών από την εμφάνιση του ζητούμενου συμβάντος στη διεύθυνση pec [email protected], αναφέροντας λεπτομερώς το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε

13 Περιορισμός Ευθύνης MICROchip

Άρθρο 13.1 Σε καμία περίπτωση η MICROchip δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών που προκύπτουν από αιτίες που αποδίδονται σε τηλεφωνικές γραμμές, ηλεκτρική ενέργεια και παγκόσμια και εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων βλαβών, υπερφόρτωσης ή διακοπών, και σε κάθε περίπτωση για γεγονότα που εξαρτώνται από τρίτους.
Άρθρο 13.2 Δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για ζημιές από τη MICROchip για άμεσες ή/και έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση ή τη μη χρήση των υπηρεσιών.
Άρθρο 13.3 Η MICROchip δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αίτια ανωτέρας βίας.
Άρθρο 13.4 Ο χρήστης αναλαμβάνει να κρατήσει το MICROchip αβλαβές από όλες τις απώλειες, ζημιές, υποχρεώσεις, κόστη, χρεώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών εξόδων που μπορεί να προκύψουν ή να προκύψουν από το MICROchip ως συνέπεια οποιασδήποτε μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει και εγγυήσεις που παρέχονται από τον χρήστη με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ή φόρμας μέλους και, σε κάθε περίπτωση, συνδέονται με την εισαγωγή πληροφοριών στον χώρο που παρέχεται από το MICROchip, ακόμη και σε περίπτωση αποζημίωσης για ζημίες που διεκδικούνται από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 13.5 Σε κάθε περίπτωση, η MICROchip αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Πελάτη ή τρίτων για καθυστερήσεις ή διακοπές της υπηρεσίας, διευκρινίζοντας ότι η ίδια η φύση του διαδικτύου δεν εγγυάται την προσβασιμότητα ενός ιστότοπου ή των διευθύνσεων e-mail σε συγκεκριμένους χρόνους .
Άρθρο 13.6 Ο Πελάτης απαλλάσσει το MICROchip από κάθε αστική και ποινική ευθύνη για την παράνομη χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από αυτόν και τους πελάτες του.

14 Ασφαλιστήριο

Άρθρο 14.1 Η MICROchip είναι κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης.

15 Ανωτέρα βία, καταστροφικά γεγονότα και τυχαία γεγονότα

Άρθρο 15.1 Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για αστοχίες που οφείλονται σε αίτια πυρκαγιάς, έκρηξης, σεισμού, ηφαιστειακών εκρήξεων, κατολισθήσεων, κυκλώνων, καταιγίδων, πλημμυρών, τυφώνων, χιονοστιβάδων, πολέμου, λαϊκών εξεγέρσεων, ταραχών, απεργιών και οποιασδήποτε άλλης απρόβλεπτης αιτίας και εξαίρεσης. εμποδίζει την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας.

16 Αλλαγές

Άρθρο 16.1 Το MICROchip διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία και τις χρεώσεις που ισχύουν για αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους μέσω e-mail.
Άρθρο 16.2 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 15 ημερών με γραπτή επικοινωνία, αποστολή με φαξ ή με e-mail. Σε περίπτωση έλλειψης επικοινωνίας από τον Πελάτη, οι αλλαγές που έγιναν θεωρούνται αποδεκτές και θα τεθούν σε ισχύ με την πρώτη ανανέωση της σύμβασης.

17 Ρήτρα καταγγελίας ρητή

Άρθρο 17.1 Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το άρθρο. 1456 ΑΚ για μη εκπλήρωση έστω και μίας από τις προβλεπόμενες για τον πελάτη υποχρεώσεις.

18 Αυτόματη ανάληψη της σύμβασης

Άρθρο 18.1 Σε περίπτωση εκχώρησης ή διαδοχής για οποιονδήποτε λόγο από τον πελάτη, ο διάδοχος θα αποκτήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

19 Δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 19.1 Τα MICROchips, με εξαίρεση το λογισμικό που διαχειρίζεται με άδεια ή/και ανήκει στον Πελάτη, παραμένει ο μοναδικός κάτοχος των δικαιωμάτων που σχετίζονται με εφευρέσεις και προγράμματα (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού, τεκμηρίωσης και μελετών, κ.λπ.) και σε οτιδήποτε άλλο έχει δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις υπηρεσίες που αγόρασε ο Πελάτης, στον οποίο παραχωρείται μόνο ένα περιορισμένο και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης.
Άρθρο 19.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της MICROchip ή άλλων θεμάτων, η MICROchip, αφού ενημερώσει τον Πελάτη, θα καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο. 17.

20 Εμπιστευτικότητα

Άρθρο 20.1 Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στο MICROchip προστατεύονται από το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος ν.196 / 2003 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, Κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 20.2 Ο Πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και σε σχέση με δραστηριότητες τρίτων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση και την επαλήθευση των υποχρεώσεων.
Άρθρο 20.3 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 196/2003, είναι το MICROchip;
Άρθρο 20.4 Η παροχή όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση συνδέεται αυστηρά με την εκτέλεση της σχέσης, έτσι ώστε οποιαδήποτε έλλειψη συναίνεσης θα καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης.
Άρθρο 20.5. Η MICROchip δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από αυτούς που συνδέονται αυστηρά με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, με την επιφύλαξη νομικών υποχρεώσεων και τυχόν εντολών από τη δικαστική αρχή ή άλλες εξουσιοδοτημένες από το νόμο Αρχές. Η MICROchip δηλώνει επίσης ότι το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή φιλοξενίας της έχει παρασχεθεί και δημιουργηθεί από τον Πελάτη και οι ενημερώσεις που θα γίνουν και όλες οι αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τις λύσεις τεχνικής διαχείρισης που υιοθετήθηκαν, παραμένουν και θα παραμείνουν εμπιστευτικές και μη προσβάσιμες σε ξένους και δεν είναι εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη. Η MICROchip ή το προσωπικό της δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να ζητήσει από τρίτους να προβάλουν, να αντιγράψουν και/ή να χρησιμοποιήσουν, να πουλήσουν και/ή να εγκαταστήσουν το εν λόγω λογισμικό εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη ούτε να διεκδικήσουν δικαιώματα επί αυτού ως έχουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Πελάτη.

21 Διαδικασίες καταγγελίας, συμβιβασμού και δικαιοδοσίας

Άρθρο 21.1 Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή που αφορά τη συμβατική σχέση ή/και την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να διαβιβαστεί στη MICROchip, με γραπτή επικοινωνία εντός 8 (οκτώ) ημερών από την επέλευση του λόγου. Η MICROchip θα εξετάσει το παράπονο και θα απαντήσει στον πελάτη εντός 5 (πέντε) ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας. Σε περίπτωση παραπόνων για ιδιαίτερα περίπλοκα γεγονότα, τα οποία δεν επιτρέπουν πλήρη απάντηση εντός των παραπάνω όρων, η MICROchip θα ενημερώσει τον Πελάτη εντός των προαναφερόμενων μέγιστων προθεσμιών για την εξέλιξη της πρακτικής.
Άρθρο 21.2 Έχοντας δοκιμάσει τη διαδικασία καταγγελίας που αναφέρεται στο άρθρο 21.1, ο Πελάτης που δεν είναι ικανοποιημένος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε εναλλακτικές διαδικασίες συμβιβασμού στη συνήθη δικαιοδοσία αποστέλλοντας την προσφυγή στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Frosinone. Ειδικότερα, δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση στα δικαστήρια μέχρις ότου γίνει υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού. Προς τούτο, αναστέλλονται οι προθεσμίες για τη λήψη νομικών μέτρων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτών των διαδικασιών δεν θα αποκλείει την προσφυγή στη συνήθη δικαιοδοσία.
Άρθρο 21.3 Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι αποκλειστικά αυτό του ιταλικού κράτους. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, τα μέρη καθορίζουν και αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Court of Cassino.

22 Ιδιοκτησία και εγγραφή

Άρθρο 22.1 Αυτή η σύμβαση ανήκει στην MICROchip snc και η χρήση της, έστω και μερική, σε οποιαδήποτε σχέση που δεν σχετίζεται με αυτήν απαγορεύεται. οποιαδήποτε κατάχρηση θα διώκεται σύμφωνα με το νόμο.
Άρθρο 22.2 Αυτή η σύμβαση θα καταχωρηθεί μόνο σε περίπτωση χρήσης.

23 Προκλητικές ρήτρες

Σύμφωνα και για τους σκοπούς των Άρθρων 1341 και 1342 ΑΚ, ο Πελάτης, αφού έχει λάβει προσεκτική και συγκεκριμένη γνώση και όραμα, εγκρίνει και αποδέχεται ρητά τις ακόλουθες ρήτρες:
3) Περιγραφή και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
5) ID χρήστη και κωδικός πρόσβασης
6) Διάρκεια, ανανέωση, ακύρωση και καταγγελία της σύμβασης
7) Τέλη και όροι πληρωμής
8) Δικαίωμα υπαναχώρησης
9) Υποχρεώσεις του Πελάτη
10) Αναστολή εκτέλεσης
13) Περιορισμός ευθύνης της MICROchip snc
17) Ρήτρα καταγγελίας ρητή
21) Καταγγελία, συμβιβασμός και αρμόδιες δικαστικές διαδικασίες