1 Předmluva

čl. 1.1 Tyto Všeobecné podmínky a jakékoli Doplňkové podmínky požadované služby uvedené níže se považují za přečtené a akceptované Zákazníkem od okamžiku, kdy dokončením postupu uvedeného v místo domain.microchip.ch, pokračuje výběrem možnosti „Přijmout“ a/nebo v každém případě přistupuje ke Službě a/nebo ji používá. V případě, že se povinné osobní údaje poskytnuté Uživatelem nebo Zákazníkem prokážou i při následné kontrole jako nesprávné, neúplné nebo neexistující, MICROchip si vyhrazuje právo Službu kdykoli bez upozornění neaktivovat, pozastavit nebo ukončit.

2 Objekt

Článek 2.1 Následující obchodní podmínky upravují poskytování služeb poskytovaných mikročipem Snc (dále jen MICROchip), se sídlem Vico uzavřeno Pittamuli, 8r, 16121 Genova, DIČ 01381080991. Na každou konkrétní Službu se mohou vztahovat další podmínky.

3 Popis a charakteristika služeb

čl. 3.1 Hosting, spočívá v přidělení stránek a místo web, a tím jej zpřístupnit z internetu. MICROchip si vyhrazuje právo formulovat, a to i v průběhu trvání smlouvy, propagační nabídky, které budou zvýrazněny a inzerovány na místo.
čl. 3.1.1 Omezení služeb Hosting sdíleno:
Mail: obsazenost poštovních schránek nesmí přesáhnout 1 GB prostoru na e-mail
Smtp: pro odesílání e-mailů platí hodinový limit 300 e-mailů
Soubory: Počet souborů na účtu nesmí překročit 200 000
Databáze: maximální velikost každé jednotlivé databáze nesmí přesáhnout 5 GB prostoru
čl. 3.2 Název a doména, spočívá v možnosti registrovat a doména. MICROchip poskytuje platformu, jejímž prostřednictvím může zákazník nezávisle zkontrolovat dostupnost každého jména a doména, zaregistrovat jej u různých příslušných úřadů, požádat o změnu správce nebo registrátora převodu, požádat o změnu vlastníka / nabyvatele, požádat o jeho obnovení. MICROchip bude automaticky pokračovat v rezervaci jmen a doména podle chronologického pořadí obdržených požadavků, a proto nemůže žádným způsobem ujistit zákazníky, že doména lze skutečně zaregistrovat. MICROchip není odpovědný a za žádných okolností nemůže být odpovědný za řešení sporů, které vzniknou v souvislosti s přidělením doménového jména. Po úspěšné registraci se Zákazník stane právoplatným vlastníkem zvoleného doménového jména a zůstane výhradně a výlučně odpovědný za jeho použití a jeho obsah. S odkazem na domény .COM a .NET se zákazník zavazuje odškodnit společnost Verisign (správu registru domén .COM a .NET) v maximálním rozsahu povoleném zákonem za jakékoli nároky, škody, odpovědnost, náklady a výdaje. , včetně přiměřených právních nákladů a poplatků vyplývajících nebo souvisejících s registrací a/nebo používáním doménového jména, jehož práva náleží třetím stranám.

S ohledem na všechna rozšíření spravovaná partnerskou Rightside jsou podmínky obsažené v Pravidlech a podmínkách Registru výslovně přijímány. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Článek 3.3 Předplacený kredit vám umožňuje zakoupit jakýkoli produkt / službu s předplacenou platební metodou za výhodné ceny.
čl. 3.4 Dedikovaný server spočívá v poskytování služby pronájmu hardwaru a služby bydlení.
Článek 3.4.1 Omezení pro dedikované servery: pro dedikované servery nejsou žádná omezení
čl. 3.5 Virtuální server, spočívá v možnosti pronájmu části serveru.
Článek 3.6 Cloud se skládá z aplikací a platforem v hostování, postavený na sdílené infrastruktuře a dodávaný prostřednictvím webového prohlížeče.
čl. 3.7 Veškeré technické charakteristiky služeb uvedených výše lze nalézt na místo microchip.ch, v sekci odpovídající zakoupené službě.

4 Aktivace

Článek 4.1 Online žádost o aktivaci služby a zaplacení dlužné částky ze strany Zákazníka představuje plný souhlas se všeobecnými podmínkami uvedenými v této smlouvě.
Článek 4.2 Jakákoli služba definovaná jako doplňková ke službě a požadovaná Zákazníkem, a to i po ujednání, podléhá podmínkám této smlouvy.
Čl. 4.3 Zákazník, jednající zcela autonomně, může nakupovat služby nabízené společností MICROchip, aby je případně prodal třetím stranám, a je považován za nezávislý subjekt na společnosti MICROchip a nemá oprávnění jednat jeho jménem a na účet.

5 ID uživatele a heslo

Čl. 5.1 MICROchip při první žádosti o aktivaci služby zašle identifikační kód (UserID) a klíčové slovo (heslo) na referenční e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem ve fázi objednávky.
Článek 5.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato UserID a Hesla představují jediný vhodný prostředek pro identifikaci Zákazníka při přístupu ke Službám.
Čl. 5.3 Zákazník musí pečlivě udržovat heslo, udržovat kód i heslo v tajnosti po celou dobu trvání předplatného a bude v každém případě výhradně odpovědný za jakékoli škody způsobené znalostí nebo používáním hesla a / nebo UserID od třetích stran.

6 Trvání, obnovení, ukončení a ukončení

Čl. 6.1 Tato smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku nebo na dobu, na které se strany dohodnou, a bude mít účinnost a platnost ode dne aktivace služby a je považována za dokonalou a uzavřenou v Cassinu v okamžiku přijetí společností MICROchip ze dne požadavek nebo návrh zákazníka.
Čl. 6.2 Ve stanovené lhůtě bude tato smlouva, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, považována za automaticky obnovenou nebo za vypršenou a nebude předmětem dalšího obnovení, v závislosti na typu poskytované služby a v každém případě, jak je uvedeno níže:
1) Server, Vps, Supercloud, Plány prodejců. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zasláno na e-mailovou adresu nejméně 10 dnů před datem skončení platnosti smlouvy [email protected] , jinak bude služba mlčky obnovena.
2) Zbývající služby: k datu vypršení platnosti smlouvy dojde k obnovení pouze v případě, že zákazník provede platbu podle způsobů uvedených v čl. 7 této smlouvy.
Čl. 6.3 Počínaje 60 (šedesáti) dny před vypršením platnosti bude mít MICROchip bez závazků vůči zákazníkovi právo zasílat totéž prostřednictvím referenčních e-mailových adres oznámení o vypršení platnosti a pokyny, které je třeba dodržovat za účelem obnovení služba.
čl. 6.4 Zákazník se zavazuje sdělit MICROčipu aktualizaci smluvního referenčního e-mailu, aby měl jistotu, že obdrží technická / obchodní sdělení od MICROčipu.

7 Poplatky a platební podmínky

Čl. 7.1 Zákazník se zavazuje uhradit dlužnou částku v době žádosti o aktivaci služby, a to platbou, která bude provedena podle způsobů uvedených na následující adrese URL: Platební režim
čl. 7.2 Cena každé služby je v rámci místo web microchip.ch nebo ty, na kterých se strany dohodnou.
Čl. 7.3 Obnovení musí Zákazník provést do data vypršení platnosti služby, a to platbou, která má být provedena podle metod uvedených na následující adrese URL: Platební režim
Obnovení služeb bankovním převodem nebo poštovní poukázkou bude zpracováno až po připsání částek na náš běžný účet.
Čl. 7.4 MICROchip nezaručuje úspěch procedury obnovy, pokud o to zákazník požádal v době, kdy služba již vypršela, nebo pokud informace o platbě nejsou úplné, zejména s odkazem na kód transakce.
Čl. 7.5 V případě, že MICROchip z důvodů, které nelze přičíst příčinám uvedeným v článcích 7.4, 13.1 a 15, nesplní obnovení služby, jako sankci ji bude muset bezplatně prodloužit o další období obnovení. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že má výhradní nárok na rozšíření služby a že nemůže vůči společnosti MICROchip vznášet žádné požadavky na náhradu, náhradu škody nebo nároky jakéhokoli druhu. Zákazník proto zbavuje MICROchip jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu, včetně jakýchkoli problémů s viditelností nebo jakékoli jiné povahy, které mohou nastat po skončení platnosti Služby, která nebyla obnovena ve smluvních podmínkách.

8 Právo na odstoupení od smlouvy

čl. 8.1 Zákazník, fyzická a právnická osoba, má právo odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu do 30 pracovních dnů ode dne aktivace služby a související komunikace. Právo na odstoupení od smlouvy se uplatňuje prostřednictvím písemného sdělení adresovaného MICROčipu pouze certifikovanou e-mailovou zprávou na adresu [email protected]. Částky již zaplacené zákazníkem, s výjimkou nákladů na doménu, která zůstane ve vlastnictví zákazníka, budou vráceny do 5 dnů od obdržení uvedeného sdělení.
čl. 8.2 Pokud Zákazník zamýšlí odstoupit od této smlouvy před jejím uplynutím, bude muset jako storno pokutu uhradit celou ekonomickou kvótu připadající na nevyužitou smluvní dobu služby.

9 Povinnosti zákazníka

čl. 9.1 Zákazník je během fáze registrace na stránkách MICROchip povinen zadat své osobní údaje pro plnění smlouvy, za jejíž pravdivost na vlastní odpovědnost zaručuje, a do 10 dnů sdělit jakékoli možná variace. V případě, že zákazník poskytl společnosti MICROchip data, která se ukáží jako nepravdivá nebo neúplná, nebo data, o kterých má společnost MICROchip důvod se podle vlastního uvážení domnívat, společnost MICROchip si vyhrazuje právo:
a) odmítnout požadavek zaslaný Zákazníkem;
b) pozastavit služby bez upozornění;
c) ukončit smlouvu.
V případě pozastavení nebo ukončení smlouvy může MICROchip požadovat od zákazníka náhradu větší škody a rozumí se, že zákazník nemůže požadovat náhradu, odškodnění a/nebo náhradu za období, ve kterém bude využívat Službu.
čl. 9.2 Zákazník se zavazuje používat Služby s maximální péčí tak, aby nedošlo ke kompromisům, pro Služby nabízené společností MICROchip při sdílení stability, bezpečnosti a kvality samotných Služeb, a to i s ohledem na využívání ostatní.
čl. 9.3 Zákazník se dále zavazuje, že nebude využívat Služby k nezákonným účelům a nebude žádným způsobem porušovat všechny platné národní a mezinárodní normy, včetně předpisů.
Čl. 9.4 Zákazník se také zavazuje dodržovat pravidla netikety dostupná na nic.it/NA/netiquette.txt a ustanovení obsažená v zásadách připravených příslušnými registračními orgány pro rozšíření zvolené domény, zveřejněných na souvisejících institucionálních stránkách. například pro domény s příponou .it zveřejněné na stránce http://www.nic.it/, pro domény s příponou .eu zveřejněné na stránce http://www.eurid.eu. Rovněž se zavazuje dodržovat zásady UDRP ICANN, které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.icann.org.
čl. 9.5 Zákazník bere na vědomí, že je výhradně a výlučně odpovědný za činnosti prováděné prostřednictvím Služby, které se na něj přímo nebo nepřímo vztahují, a zejména, že je odpovědný za obsah a sdělení vložená, zveřejněná, šířená a přenášená na nebo prostřednictvím služby. Společnost MICROchip proto nemůže být žádným způsobem zodpovědná za trestní, občanskoprávní a správní delikty spáchané Zákazníkem prostřednictvím Služby.
čl. 9.6 Nepřijatelný materiál na Hosting/ Prodejce: IRC skripty, vaječné kapky, boti
Proxy skripty / Anonymizátory
Pirátský software / Warez
IP skenery
Bruteforce Programy / Skripty / Aplikace
E-mailové bombardéry / Spamové skripty
File Dump / Mirror Scripts (podobně jako rapidshare)
Hackování související stránky / hack programy
Stránky, které propagují nelegální aktivity
Fóra a stránky, které distribuují nebo odkazují na stránky s warez / pirátství / nelegální obsah
Podvodné stránky
Anonymní nebo hromadné SMS brány
Záloha: Účet nelze použít jako záložní řešení
Materiál není přijatelný na virtuálních / cloudových / dedikovaných serverech
IRC skripty, vaječné kapky, boti
Proxy skripty / Anonymizátory
Pirátský / Warez Software
IP skenery
Bruteforce / Skripty / Aplikační programy
E-mailové bombardéry / Spamové skripty
File Dump / Mirror Scripts (podobně jako rapidshare)
Hackování související stránky / hack programy
Stránky, které propagují nelegální aktivity
Fóra a stránky, které distribuují nebo odkazují na stránky s warez / pirátství / nelegální obsah
Podvodné stránky
Anonymní nebo hromadné SMS brány
Serverové hry jako counter-strike, half-life, battlefield1942 atd.
Článek 9.7 Spam MICROchip má nulovou toleranci pro spam. Zákazník nebude moci provádět spamování nebo ekvivalentní akce (nahrávat, odesílat programy, přenášet nebo šířit jakýkoli materiál, který obsahuje viry, jiné kódy, soubory nebo programy vytvořené za účelem kompromitace, přerušení, zničení nebo omezení fungování sítě, přenášení phishing nebo jiné ekvivalentní akce nezákonné povahy se sklonem ke krádeži osobních údajů nebo jiných důvěrných informací od uživatelů). V takovém případě bude zákazník kontaktován a pokud okamžitě nepodnikne kroky k vyřešení problému, MICROchip bez dalšího upozornění pozastaví službu s výhradou nezákonných opatření.
Článek 9.8 Rozumí se, a to Zákazník bere na vědomí a přijímá, že MICROchip neposkytuje, pokud není písemně dohodnuto jinak, doplňkovou službu zálohování obsahu, dat připojení a těch, které se týkají IP adres. V případě, že selže zálohovací služba zpřístupněná MICROchipem, MICROchip se zavazuje výhradně zaplatit dvojnásobek částky zaplacené za nákup zálohovací služby. Zákazník nebude moci vznášet žádné další nároky vůči MICROchip nebo jako kompenzaci, odškodnění nebo jiný nárok a nyní do té doby zbavuje MICROchip jakékoli odpovědnosti v případě úplné nebo částečné ztráty dat z jakékoli příčiny.
Čl. 9.9 Zákazník je proto, není-li písemně dohodnuto jinak, je povinen uchovávat protokoly po dobu stanovenou platnými zákony a předpisy, aby se omezilo poškození, ztráta souborů, paměti, dokumentů nebo jakéhokoli jiného prvku server.
Čl. 9.10 Zákazník akceptuje a bere na vědomí, že je právně odpovědný za poskytnutí protokolů na žádost orgánů (policie, soudních složek atd.).
Čl. 9.11 Zákazník se zavazuje odškodnit a v každém případě ochránit MICROchip před jakoukoli akcí, žádostí, reklamací, náklady nebo výdaji, včetně jakýchkoli právních poplatků, které z toho mohou vzniknout v důsledku nedodržení povinností Zákazníka. přijatých a záruk poskytnutých přijetím této smlouvy.

10 Pozastavení služby

Čl. 10.1 Společnost MICROchip si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit Službu, pokud se domnívá, že by Zákazník mohl ohrozit stabilitu, bezpečnost a kvalitu sdílených Služeb nebo vykonává činnosti, které porušují povinnosti stanovené v této smlouvě. V tomto případě bude muset Zákazník odstranit příčiny. V případě, že odpověď nebude okamžitá, bude mít MICROchip právo okamžitě ukončit smlouvu, aniž by bylo dotčeno právo na plnou úhradu protiplnění a právo podniknout kroky k plné náhradě jakékoli utrpěné škody.
Čl. 10.2 Společnost MICROchip má právo bez upozornění pozastavit poskytování služby, pokud je Zákazník v prodlení z důvodu nezaplacení poplatků.
čl. 10.3 V případě pozastavení služby z jakéhokoli důvodu si MICROchip vyhrazuje právo rozšířit účinky pozastavení služby na další smluvní vztahy funkčně a neoddělitelně spojené s touto smlouvou, pravidelně vzniklé a existující se Zákazníkem. Pozastavení nebo ukončení služby bude mít za následek zničení jakéhokoli přítomného materiálu po 10 dnech od data pozastavení a/nebo ukončení služby. Zákazník nemůže vůči MICROčipu vznést žádný nárok na náhradu škody podle toho, co je uvedeno v předchozích odstavcích.

11 Povinnosti MICROchip

Článek 11.1 Společnost MICROchip se zavazuje používat nejlepší technologii a nejlepší dostupné zdroje k poskytování služeb, na které se vztahuje tato smlouva, aniž by byla dotčena nutnost pokračovat v aktualizacích hardwaru a softwaru na základě případných okolností.

12 Záruka provozu (SLA)

čl. 12.1 Služby (včetně doplňkových) budou běžně dostupné 24 (dvacet čtyři) hodin denně (dvacet čtyři); Zákazník však bere na vědomí a přijímá, že MICROchip může pozastavit a/nebo přerušit jejich dodávky, aby umožnil provádění běžných nebo mimořádných zásahů údržby, které mohou být vhodné a/nebo nezbytné jak pro prostory serverové farmy, tak pro servery a/nebo zařízení. v něm obsažené. V takových případech se MICROchip zavazuje provést výše uvedené zásahy co nejrychleji a obnovit Služby co nejdříve, aby se omezily nepříjemnosti způsobené Zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a přijímá, že nebude moci vznést vůči společnosti MICROchip žádnou žádost o kompenzaci, náhradu nebo kompenzaci po dobu, po kterou nebude moci využívat Služby.
Článek 12.2 Kvalita služeb nabízených společností MICROchip je certifikována Smlouvou o úrovni služeb, která zahrnuje: Výkon sítě, doby výměny hardwaru, doby odezvy podpory, viditelnost domény.
Čl. 12.3 MICROchip garantuje definované časy pro každou operaci a díky technické podpoře rozdělené do tří progresivních úrovní je zákazníkům vždy poskytnuta včasná a cílená pomoc podle závažnosti problému.
Článek 12.4 Hardwarová smlouva SLA. MICROchip garantuje správné fungování veškerého hardwaru včetně serverů, firewallů, load balancerů, úložišť, přepínačů, v případě hardwarového problému proběhne výměna vadného dílu do 2 hodin zdarma. Tato záruka nezahrnuje obnovu účtu ze zálohy, přestavbu pole RAID, instalaci a konfiguraci aplikací. V případě, že zásah na výměnu náhradních dílů trvá déle než 2 (dvě) hodiny, vrátí MICROchip Zákazníkovi 20 % z měsíčního poplatku za službu.
Článek 12.5 Doba odezvy SLA. Technická pomoc MICROchip zaručuje přesné časy odezvy; žádosti o podporu lze rozdělit do dvou kategorií: A) nouzové - doba odezvy 5 minut. Do této kategorie patří výpadek serveru, ztracené pakety, problémy se směrováním. B) všechny ostatní případy - doba odezvy 15 minut. Žádosti zákazníka o podporu bude přidělen identifikační kód (identifikační číslo jízdenky), který bude zodpovězen ve výše uvedených časech. MICROchip poskytuje telefonickou asistenci H24 x 365GG jako alternativní kanál technické podpory (není součástí dodávkyhostování sdílené, pro pec a pro powermail). V případě, že doba odezvy přesáhne 5 (pět) minut na nouzovou situaci, 15 (patnáct) minut na běžné problémy, 1 (jednu) minutu na telefonickou podporu, vrátí MICROchip zákazníkovi 20 % z měsíčního poplatku za službu.
Čl. 12.6 Doba provozu sítě. MICROchip zaručuje 99,95% konektivitu pro všechny systémy. Za prostoje kratší než 10 minut nelze uplatnit žádné refundace. Ve všech ostatních případech použitelnosti SLA vrátí MICROchip Zákazníkovi 10 % z měsíčního poplatku za službu.
čl. 12.7 Celková hodnota úhrad vyplacených v průběhu roku nesmí v žádném případě překročit měsíční poplatek za službu.
Čl. 12.8 Zákazník, aby měl přístup k vrácení peněz, musí odeslat do 7 (sedmi) dnů od výskytu požadované události na adresu pec [email protected], která podrobně informuje o zjištěném problému

13 Omezení odpovědnosti společnosti MICROchip

Čl. 13.1 Společnost MICROchip v žádném případě nenese odpovědnost za nefunkčnost služeb vyplývající z příčin způsobených telefonními linkami, elektřinou a globálními a národními sítěmi, včetně poruch, přetížení nebo přerušení, a v žádném případě za skutečnosti závislé na třetích stranách.
Čl. 13.2 Od společnosti MICROchip nelze požadovat náhradu za přímé a/nebo nepřímé škody způsobené používáním nebo nevyužíváním služeb.
Čl. 13.3 Společnost MICROchip nemůže nést odpovědnost za nesplnění svých povinností vyplývajících z příčin vyšší moci.
Čl. 13.4 Uživatel se zavazuje chránit MICROchip před všemi ztrátami, škodami, závazky, náklady, poplatky a výdaji, včetně jakýchkoli právních poplatků, které mohou MICROchipu vzniknout nebo vzniknout v důsledku jakéhokoli nesplnění převzatých závazků a záruky poskytnuté uživatelem při podpisu této smlouvy nebo členského formuláře a v každém případě spojené se zadáváním informací do prostoru poskytnutého MICROčipem, a to i v případě náhrady škody nárokované třetími osobami z jakéhokoli důvodu.
Čl. 13.5 V každém případě MICROchip odmítá jakoukoli odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím stranám za zpoždění nebo přerušení služby, přičemž upřesňuje, že samotná povaha internetu nezaručuje dosažitelnost webových stránek nebo e-mailových adres v určitých časech. .
Čl. 13.6 Zákazník zprošťuje MICROchip jakékoli občanskoprávní a trestní odpovědnosti za nezákonné používání služeb využívaných jím a jeho zákazníky.

14 Pojistná smlouva

Článek 14.1 MICROchip je držitelem pojištění profesní odpovědnosti.

15 Vyšší moc, katastrofické události a náhodné události

Čl. 15.1 Žádná ze stran není odpovědná za poruchy způsobené příčinami požáru, výbuchu, zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů půdy, cyklónů, bouří, záplav, hurikánů, lavin, války, lidových povstání, nepokojů, stávek a jakékoli jiné nepředvídatelné příčiny a výjimečné, že brání poskytnutí sjednané služby.

16 Změny

Čl. 16.1 Společnost MICROchip si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky uvedené v této smlouvě a poplatky, které se na tuto smlouvu vztahují, a to oznámením e-mailem.
čl. 16.2 Zákazník má právo odstoupit do 15 dnů písemným sdělením zaslaným faxem nebo e-mailem. V případě nedostatečné komunikace ze strany zákazníka se provedené změny považují za přijaté a vstoupí v platnost při prvním obnovení smlouvy.

17 Ustanovení o výslovném ukončení

čl. 17.1 Tato smlouva se automaticky ruší podle čl. 17.1. 1456 občanského zákoníku za nesplnění byť jen jedné z povinností předpokládaných zákazníkem.

18 Automatické převzetí smlouvy

čl. 18.1 V případě postoupení nebo nástupnictví z jakéhokoli důvodu zákazníkem nabude nástupce práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

19 Práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví

Čl. 19.1 MICROchips, s výjimkou softwaru spravovaného na základě licence a/nebo vlastněného Zákazníkem, zůstává výhradním vlastníkem práv vztahujících se k vynálezům a programům (včetně softwaru, dokumentace a studií atd.) a ke všemu, co má byly vytvořeny, vyvinuty podle služeb zakoupených Zákazníkem, jemuž je uděleno pouze omezené a nepřevoditelné právo užívání.
čl. 19.2 V případě, že Zákazník poruší práva průmyslového a/nebo duševního vlastnictví MICROchip nebo jiných subjektů, MICROchip po upozornění Zákazníka ukončí smlouvu dle čl. 19.2. 17.

20 Důvěrnost

Článek 20.1 Osobní údaje poskytnuté zákazníkem společnosti MICROchip jsou chráněny článkem 13 legislativního nařízení č. 196 / 2003 a následných změn a doplňků, Kodexu o ochraně osobních údajů.
čl. 20.2 Zákazník dává souhlas s použitím svých osobních údajů pro účely plnění této smlouvy i v souvislosti s činnostmi třetích osob nezbytnými pro plnění a ověřování závazků.
čl. 20.3 Správce údajů v souladu se zákonem č. 196/2003, je MICROčip;
čl. 20.4 Poskytnutí všech údajů týkajících se této smlouvy je přísně spojeno s realizací vztahu, takže případný nedostatek souhlasu znemožní realizaci smluvního vztahu.
čl. 20.5. Společnost MICROchip se zavazuje, že zpracovávané osobní údaje nezpřístupní neoprávněným osobám ani je nepoužije k jiným účelům, než jsou ty, které jsou přísně spojeny s plněním této smlouvy, aniž by tím byly dotčeny zákonné povinnosti a jakékoli příkazy soudního orgánu nebo jiných orgánů oprávněných zákonem. MICROchip také prohlašuje, že software nainstalovaný na jeho hostingovém serveru byl poskytnut a vytvořen zákazníkem a aktualizace, které budou provedeny, a všechny změny provedené podle přijatých technických řešení správy zůstávají a zůstanou důvěrné a nebudou přístupné cizím osobám. a není autorizován zákazníkem. Společnost MICROchip ani její zaměstnanci nesmí za žádných okolností umožnit třetím stranám prohlížet, kopírovat a/nebo používat, prodávat a/nebo instalovat uvedený software jako celek nebo jeho část bez písemného souhlasu zákazníka, ani si na něj nárokovat jakákoli práva tak, jak je. výhradním vlastnictvím zákazníka.

21 Stížnostní, smírčí a soudní řízení

Článek 21.1 Veškeré stížnosti týkající se jakéhokoli aspektu smluvního vztahu a/nebo poskytování služby musí být společnosti MICROchip zaslány písemnou formou do 8 (osmi) dnů od vzniku důvodu. MICROchip stížnost prověří a poskytne zákazníkovi odpověď do 5 (pěti) dnů od obdržení stížnosti. V případě stížností na zvláště složité skutečnosti, které neumožňují úplnou odpověď ve výše uvedených termínech, bude MICROchip informovat Zákazníka ve výše uvedených maximálních lhůtách o průběhu praxe.
Článek 21.2 Zákazník, který není spokojen, bude mít po zkušenostech s reklamačním postupem uvedeným v článku 21.1 přístup k alternativnímu smírčímu řízení k běžné jurisdikci zasláním odvolání Obchodní komoře Frosinone. Zejména nelze podat odvolání u soudu, dokud nebyl učiněn povinný pokus o smír. Za tímto účelem jsou pozastaveny lhůty pro podání žaloby, dokud neuplyne lhůta pro uzavření dohodovacího řízení. V každém případě volba těchto postupů nevylučuje použití běžné jurisdikce.
Článek 21.3 Rozhodným právem je výhradně právo italského státu. Pro všechny spory související s touto smlouvou strany zřizují a uznávají jurisdikci soudu Cassino.

22 Vlastnictví a registrace

Článek 22.1 Tato smlouva patří společnosti MICROchip snc a její použití, byť částečné, v jakémkoli vztahu s ní nesouvisejícím je zakázáno; jakékoli zneužití bude stíháno podle zákona.
Čl. 22.2 Tato smlouva bude zaregistrována pouze v případě použití.

23 Vexatózní klauzule

Podle a pro účely článků 1341 a 1342 občanského zákoníku, zákazník po pečlivém a konkrétním poznání a vizi schvaluje a výslovně přijímá následující ustanovení:
3) Popis a charakteristika služeb
5) ID uživatele a heslo
6) Doba trvání, obnovení, zrušení a ukončení smlouvy
7) Poplatky a platební podmínky
8) Právo na odstoupení od smlouvy
9) Povinnosti Zákazníka
10) Pozastavení plnění
13) Omezení odpovědnosti společnosti MICROchip snc
17) Výslovná výpovědní doložka
21) Stížnosti, smírčí řízení a příslušné soudní postupy