1 Предговор

Чл.1.1 Настоящите Общи условия и всички Допълнителни условия на заявената Услуга, изброени по-долу, се считат за прочетени и приети от Клиента от момента, в който, при завършване на процедурата, посочена в сайт domain.microchip.ch, продължава, като избира опцията „Приемам“ и/или във всеки случай осъществява достъп до Услугата и/или я използва. В случай, че задължителните лични данни, предоставени от Потребителя или Клиента, се докажат, дори при последваща проверка, че са неверни, непълни или несъществуващи, MICROchip си запазва правото да не активира, спира или прекратява Услугата по всяко време без предизвестие.

2 Обект

Член 2.1 Следните условия регулират предоставянето на услуги, предоставяни от microchip Snc (наричано по-долу MICROchip), със седалище в Vico close Pittamuli, 8r, 16121 Genova, ДДС номер 01381080991. Допълнителни условия могат да се прилагат за всяка конкретна услуга.

3 Описание и характеристики на услугите

чл.3.1 Хостинг, се състои в разпределяне на страниците на a сайт уеб, като по този начин го прави достъпен от Интернет. MICROchip си запазва правото да формулира, дори по време на договора, промоционални оферти, които ще бъдат подчертани и рекламирани на сайт.
Член 3.1.1 Ограничения на услугите на Хостинг споделено:
Поща: заетостта на пощенските кутии не може да надвишава 1GB пространство на имейл
Smtp: за изпращане на имейли се прилага почасово ограничение от 300 имейла
Файлове: Броят на файловете в акаунта не може да надвишава 200 000
База данни: максималният размер на всяка отделна база данни не може да надвишава 5GB пространство
Член 3.2 Име a домейн, се състои от възможността за регистриране на a домейн. MICROchip предоставя платформа, чрез която Клиентът може самостоятелно да провери наличността на всяко име a домейн, да го регистрирате в различните компетентни органи, да поискате смяна на поддържащия или прехвърлящия регистратор, да поискате промяна на собственика / правоприемника, да поискате неговото подновяване. MICROchip автоматично ще продължи с резервирането на имена a домейн според хронологичния ред на получените заявки и следователно не може по никакъв начин да гарантира на Клиентите, че домейн действително могат да бъдат регистрирани. MICROchip не носи отговорност и при никакви обстоятелства не може да носи отговорност за разрешаването на спорове, възникнали относно присвояването на име на домейн. При успешна регистрация, Клиентът ще бъде легитимен собственик на избраното име на домейн, като остава единствено и изключително отговорен за неговото използване и неговото съдържание. По отношение на домейните .COM и .NET, Клиентът се задължава да обезщети Verisign (Органът на регистъра на .COM и .NET домейни) до максималната разрешена от закона степен от и срещу всякакви искове, щети, отговорност, разходи и разноски , включително разумни съдебни разходи и такси, произтичащи от или свързани с регистрацията и/или използването на име на домейн, чиито права са на трети страни.

По отношение на всички разширения, управлявани от партньора Rightside, правилата и условията, съдържащи се в Общите условия на регистъра на Rightside, са изрично приети. http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/Rightside_Registration_Terms.pdf.
Член 3.3 Предплатен кредит ви позволява да закупите всеки продукт/услуга с предплатен метод на плащане на изгодни цени.
Член 3.4 Специализиран сървър се състои в предоставяне на услуга за отдаване под наем на хардуер и услуга за настаняване.
Член 3.4.1 Ограничения за специализираните сървъри: няма ограничения за специализираните сървъри
Чл.3.5 Виртуален сървър, се състои във възможността за наемане на част от сървъра.
Член 3.6 Облак, се състои от приложения и платформи в хостинг, изграден върху споделена инфраструктура и доставян чрез уеб браузър.
Член 3.7 Всички технически характеристики на изброените по-горе услуги могат да бъдат намерени на сайт microchip.ch, в секцията, съответстваща на закупената услуга.

4 Активиране

Чл.4.1. Онлайн заявката за активиране на услугата и плащането на дължимата сума, направено от Клиента, представляват пълно приемане на общите условия, посочени в този договор.
Член 4.2 Всяка услуга, определена като допълнителна към услугата и поискана от Клиента, дори и след уговорката, е предмет на условията на това споразумение.
Член 4.3 Клиентът, действащ в абсолютна автономия, може да закупи услугите, предлагани от MICROchip, за да ги препродаде евентуално на трети страни и се счита за независим субект от MICROchip и няма право да действа от името и за сметка на същото.

5 Потребителско име и парола

Чл.5.1 MICROchip, при първата заявка за активиране на услуга, ще изпрати идентификационния код (UserID) и ключова дума (парола) на референтния имейл адрес, въведен във фазата на поръчката от Клиента.
Член 5.2 Страните потвърждават и се съгласяват, че тези потребителски идентификатори и пароли са единствените подходящи средства за идентифициране на Клиента при достъп до Услугите.
Член 5.3 Клиентът трябва внимателно да пази паролата, като пази и кода, и паролата в тайна за целия период на абонамента и при всички случаи ще носи изключителна отговорност за всякакви щети, причинени от познаването или използването на паролата и / или UserID от трети страни.

6 Продължителност, подновяване, прекратяване и прекратяване

Член 6.1 Този договор ще има продължителност една година или тази, за която страните ще се договорят и ще има действие и валидност от датата на активиране на услугата и се счита за усъвършенстван и сключен в Cassino в момента на приемане от MICROchip на заявка или предложение на клиента.
Член 6.2 В определения краен срок този договор, освен ако не е договорено друго в писмена форма, ще се счита за мълчаливо подновен или изтекъл и не подлежи на допълнително подновяване, в зависимост от вида на предоставяната услуга и във всеки случай, както е посочено по-долу:
1) Планове за сървър, Vps, Supercloud, Reseller. Съобщението за прекратяване трябва да бъде изпратено на имейл адреса най-малко 10 дни преди датата на изтичане на договора [email protected] , в противен случай услугата ще бъде подновена мълчаливо.
2) Оставащи услуги: на датата на изтичане на договора подновяването ще се извърши само ако клиентът извърши плащането по начините, посочени в чл. 7 от този договор.
Чл.6.3 Считано от 60 (шестдесет) дни преди изтичането на срока, MICROchip без задължения към Клиента, ще има право да изпраща на същия, чрез референтните имейл адреси, известия за изтичане и инструкциите, които да следва, за да подновете услугата.
Чл.6.4 Клиентът се задължава да съобщи на MICROchip актуализацията на договорния референтен имейл, за да е сигурен в получаването на техническите / търговски съобщения от MICROchip.

7 Такси и условия за плащане

Чл.7.1 Клиентът се задължава да заплати дължимата сума към момента на заявяване на активиране на услугата, като плащането да се извърши по начините, посочени на следния url: Режим на плащане
Член 7.2 Цената на всяка услуга е в рамките на сайт web microchip.ch или тези, договорени между страните.
Чл.7.3 Подновяването трябва да бъде извършено от Клиента до датата на изтичане на услугата, като плащането се извършва по методите, посочени на следния url: Режим на плащане
Подновяването на услугите, извършено чрез банков превод или пощенски запис, ще бъде обработено само когато сумите бъдат кредитирани по нашата разплащателна сметка.
Член 7.4 MICROchip не гарантира успеха на процедурата за подновяване, ако това е било поискано от клиента, когато услугата вече е изтекла, или ако отчетът за плащане е непълен в информацията, с по-специално позоваване на кода на транзакцията.
Член 7.5 В случай, че MICROchip, по причини, които не могат да се дължат на причините, посочени в чл. 7.4, 13.1 и 15, не изпълнява подновяването на услугата, като наказание той ще трябва да я удължи безплатно за следващ период на подновяване. Клиентът потвърждава и приема, че има право изключително на удължаване на услугата и че не може да отправя никакви искания за обезщетение, щети или искове от всякакъв вид срещу MICROchip. Поради това Клиентът освобождава MICROchip от всякаква отговорност в това отношение, включително всякакви проблеми с видимостта или от каквото и да е друго естество, които могат да възникнат след изтичане на Услугата, която не е подновена в договорните условия.

8 Право на отказ

Чл.8.1 Клиентът, физическо и юридическо лице, има право да се откаже от договора без неустойка и без посочване на причината в срок до 30 работни дни от деня на активиране на услугата и свързаното с нея съобщение. Правото на отказ се упражнява чрез писмено съобщение, адресирано до MICROchip, само чрез заверен имейл на адреса [email protected]. Вече платените от Клиента суми, с изключение на стойността на домейна, който ще остане собственост на Клиента, ще бъдат възстановени в рамките на 5 дни от получаване на посоченото съобщение.
Член 8.2 Ако Клиентът възнамерява да се откаже от това споразумение преди изтичането на същия, той ще трябва да заплати цялата икономическа квота, отнасяща се до неизползвания договорен период на услугата, като неустойка за анулиране.

9 Задължения на клиента

Чл.9.1 Клиентът по време на фазата на регистрация в сайта на MICROchip е длъжен да въведе личните си данни за изпълнението на договора, за който гарантира, на своя лична отговорност, достоверността на същите, и да съобщи в рамките на 10 дни всеки възможна вариация. В случай, че Клиентът е предоставил на MICROchip данни, които се окажат неверни или непълни или данни, за които MICROchip има основание, по свое усмотрение, да вярва в такива, MICROchip си запазва правото да:
а) отхвърли искането, изпратено от Клиента;
б) спиране на услугите без предизвестие;
в) прекрати договора.
В случай на спиране или прекратяване на договора, MICROchip може да поиска обезщетение от Клиента за по-голямата щета и се разбира, че Клиентът не може да прави каквото и да е искане за възстановяване, обезщетение и/или обезщетение за периода от време, в който не ще е използвал Услугата.
Чл.9.2 Клиентът се задължава да използва Услугите с най-добро старание, по такъв начин, че да не прави компромис, за Услугите, предлагани от MICROchip при споделяне, стабилността, сигурността и качеството на самите Услуги, също и по отношение на използването на други.
Чл.9.3 Клиентът също така се задължава да не използва Услугите за незаконни цели и да не нарушава по никакъв начин всички приложими национални и международни стандарти, включително регулации.
Чл.9.4 Клиентът също така се задължава да спазва правилата на Netiquette, достъпни на nic.it/NA/netiquette.txt и разпоредбите, съдържащи се в политиките, изготвени от компетентните Регистриращи органи за разширяване на избрания домейн, публикувани на свързани институционални сайтове като например за домейни с разширение .it, публикуваните на сайта http://www.nic.it/, за домейни с разширение .eu, публикуваните на сайта http://www.eurid.eu. Той също така се задължава да спазва политиката на ICANN относно UDRP, достъпна на уебсайта http://www.icann.org.
Член 9.5 Клиентът признава, че той е единственият и изключителен отговорен за дейностите, извършвани чрез Услугата, пряко или косвено отнасящи се до него, и по-специално, че той е отговорен за съдържанието и комуникациите, вмъкнати, публикувани, разпространявани и предадени на или чрез услугите. Следователно MICROchip не може да носи отговорност по никакъв начин за наказателни, граждански и административни нарушения, извършени от Клиента чрез Услугата.
Член 9.6 Неприемлив материал на Хостинг/ Реселър: IRC скриптове, eggdrops, ботове
Прокси скриптове / анонимизатори
Пиратски софтуер / Warez
IP скенери
Bruteforce програми / скриптове / приложения
Пощенски бомбардировачи / Спам скриптове
Файл Dump / Mirror скриптове (подобно на rapidshare)
Хакване на свързани сайтове/програми за хакване
Сайтове, които популяризират незаконни дейности
Форуми и сайтове, които разпространяват или свързват сайтове за изделия / пиратство / незаконно съдържание
Измамни сайтове
Анонимни или групови SMS шлюзи
Архивиране: акаунтът не може да се използва като решение за архивиране
Материалът не е приемлив на виртуални / облачни / Специализирани сървъри
IRC скриптове, eggdrops, ботове
Прокси скриптове / анонимизатори
Софтуер Pirate / Warez
IP скенери
Bruteforce / Скриптове / Приложни програми
Пощенски бомбардировачи / Спам скриптове
Файл Dump / Mirror скриптове (подобно на rapidshare)
Хакване на свързани сайтове/програми за хакване
Сайтове, които популяризират незаконни дейности
Форуми и сайтове, които разпространяват или свързват сайтове за изделия / пиратство / незаконно съдържание
Измамни сайтове
Анонимни или групови SMS шлюзи
Сървърни игри като counter-strike, half-life, battlefield1942 и др.
Член 9.7 Спам MICROchip има нулева толерантност към спам. Клиентът няма да може да извършва спам или еквивалентни действия (качване, изпращане на програми, предаване или разпространение на всякакви материали, които съдържат вируси, други кодове, файлове или програми, създадени за компрометиране, прекъсване, унищожаване или ограничаване на функционирането на мрежата, пренасяне на извеждане на фишинг или други еквивалентни действия от незаконно естество, насочени към кражба на лични данни или друга поверителна информация от потребителите). В този случай ще се свърже с Клиента и ако той не предприеме незабавно действия за разрешаване на проблема, MICROchip, без друго предизвестие, ще спре услугата, обект на незаконни действия.
Член 9.8 Разбираемо е и за това Клиентът потвърждава и приема, че MICROchip не предоставя, освен ако не е договорено друго писмено, допълнителната услуга за архивиране на съдържание, данни за връзка и тези, свързани с IP адреси. В случай, че услугата за архивиране, предоставена от MICROchip, се провали, MICROchip се задължава изключително да плати двойната сума, платена за закупуването на услугата за архивиране. Клиентът няма да може да предявява допълнителни искове срещу MICROchip, или като компенсация, обезщетение или друго право на собственост и сега дотогава освобождава MICROchip от всякаква отговорност в случай на пълна или частична загуба на данни, поради каквато и да е причина.
Член 9.9 Клиентът, следователно, освен ако не е договорено друго в писмена форма, е длъжен да съхранява регистрационните файлове за срока, предвиден от приложимите закони и разпоредби, за да ограничи повреда, загуба на файлове, памет, документи или друг елемент от сървър.
Чл.9.10 Клиентът приема и потвърждава, че е правно отговорен за предоставянето на дневниците по искане на властите (полиция, правосъдни сили и др.).
Член 9.11 Клиентът се задължава да обезщети и във всеки случай да държи безвреден MICROchip от всяко действие, искане, иск, разходи или разноски, включително всякакви съдебни такси, които могат да възникнат от същите поради неспазване на задълженията от страна на Клиента поети и на гаранциите, дадени с приемането на този договор.

10 Спиране на услугата

Член 10.1 MICROchip си запазва правото незабавно да спре Услугата, ако прецени, че Клиентът би могъл да компрометира стабилността, сигурността и качеството на споделените Услуги или извършва дейности, които нарушават задълженията, определени в този договор. В този случай Клиентът ще трябва да отстрани причините. В случай на незабавен отговор, MICROchip ще има право незабавно да прекрати договора, без да се засяга правото на пълно изплащане на възнаграждението и правото да предприеме действия за пълно обезщетение за претърпени щети.
Чл.10.2 MICROchip има право да спре, без предизвестие, предоставянето на услугата, ако Клиентът е в забава поради неплащане на таксите.
Чл.10.3 В случай на спиране на услугата по каквато и да е причина, MICROchip си запазва правото да разшири действието на спирането на услугата към други договорни отношения, функционално и неразделно свързани с този договор, редовно установени и действащи с Клиента. Спирането или прекратяването на услугата ще доведе до унищожаване на всички налични материали след 10 дни от датата на спиране и/или прекратяване на услугата. Клиентът никога не може да предяви иск за щети срещу MICROchip, следвайки това, което е посочено в предходните параграфи.

11 Задължения на MICROchip

Член 11.1 MICROchip се задължава да използва най-добрите технологии и най-добрите налични ресурси за предоставяне на услугите, обхванати от този договор, без да се засяга необходимостта да се продължи с актуализации на хардуера и софтуера въз основа на непредвидени обстоятелства.

12 Гаранция за работа (SLA)

Член 12.1 Услугите (включително допълнителни) обикновено ще бъдат достъпни 24 (двадесет и четири) часа на ден (двадесет и четири); Клиентът обаче потвърждава и приема, че MICROchip може да спре и/или да прекъсне доставката им, за да позволи извършването на обикновени или извънредни интервенции по поддръжка, които може да са подходящи и/или необходими както за помещенията на сървърната ферма, така и за сървърите и/или оборудването съдържащи се в него. В такива случаи MICROchip се задължава да извърши гореспоменатите интервенции възможно най-бързо и да възстанови Услугите във възможно най-кратък срок, за да намали неудобството, създадено за Клиента. Клиентът потвърждава и приема, че няма да може да отправи искане за компенсация, възстановяване или обезщетение срещу MICROchip за периода от време, през който не е бил в състояние да използва Услугите.
Член 12.2 Качеството на услугата, предлагана от MICROchip, се сертифицира от Споразумението за ниво на обслужване, което обхваща: производителност на мрежата, времена за смяна на хардуера, времена за реакция на поддръжката, видимост на домейна.
Член 12.3 MICROchip гарантира определени времена за всяка операция и благодарение на техническата поддръжка, разделена на три прогресивни нива, клиентите винаги получават навременна и целенасочена помощ въз основа на сериозността на проблема.
Член 12.4 Хардуерен SLA. MICROchip гарантира правилното функциониране на целия хардуер, включително сървъри, защитни стени, балансьори на натоварване, съхранение, суичове, в случай на хардуерен проблем смяната на дефектната част ще се извърши в рамките на 2 часа безплатно. Тази гаранция не включва възстановяване на акаунта от архивиране, възстановяване на RAID масив, инсталиране и конфигурация на приложение. В случай, че интервенцията за подмяна на резервни части продължи повече от 2 (два) часа, MICROchip ще възстанови на Клиента 20% от месечната такса за услугата.
Член 12.5 SLA за време за отговор. Техническата помощ на MICROchip гарантира точно време за реакция; Заявките за поддръжка могат да бъдат разделени на две категории: А) спешни – време за реакция 5 минути. Сървърът не работи, загубени пакети, проблеми с маршрутизирането попадат в тази категория. Б) всички останали случаи - време за реакция 15 минути. На искането на клиента за поддръжка ще бъде присвоен идентификационен код (идентификатор на билета), на който ще бъде отговорено в сроковете, посочени по-горе. MICROchip предоставя телефонна помощ H24 x 365GG като алтернативен канал за техническа поддръжка (не е предвиден захостинг споделено, за pec и за powermail). В случай, че времето за реакция надвишава 5 (пет) минути за спешни случаи, 15 (петнадесет) минути за рутинни проблеми, 1 (една) минута за телефонна поддръжка, MICROchip ще възстанови на Клиента 20% от месечната такса за услугата.
Член 12.6 Време на работа на мрежата. MICROchip гарантира 99,95% свързаност за всички системи. Не може да се прилага възстановяване на средства за престой по-малко от 10 минути. Във всички останали случаи на приложимост на SLA, MICROchip ще възстанови на Клиента 10% от месечната такса за услугата.
Чл.12.7 В никакъв случай общата стойност на изплатените през годината възстановявания не може да надвишава месечната такса за услугата.
Чл.12.8 Клиентът, за да получи достъп до възстановяванията, трябва да изпрати в рамките на 7 (седем) дни от настъпване на заявеното събитие на адреса на pec [email protected], докладвайки подробно възникналия проблем

13 Ограничение на отговорността на MICROchip

Член 13.1 В никакъв случай MICROchip няма да носи отговорност за неправилното функциониране на услугите, произтичащи от причини, дължащи се на телефонни линии, електричество и глобални и национални мрежи, включително повреди, претоварвания или прекъсвания, и във всеки случай за факти, зависещи от трети страни.
Член 13.2 Не може да се иска обезщетение за вреди от MICROchip за преки и/или косвени вреди, причинени от използването или неизползването на услугите.
Член 13.3 MICROchip не може да носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, произтичащи от форсмажорни обстоятелства.
Чл.13.4 Потребителят се задължава да пази MICROchip безвреден от всички загуби, щети, задължения, разходи, такси и разноски, включително всякакви съдебни такси, които могат да бъдат направени или възникнали от MICROchip в резултат на всяко неизпълнение на поетите задължения и гаранции, предоставени от потребителя с подписването на този договор или формуляр за членство и във всеки случай, свързани с въвеждането на информация в пространството, предоставено от MICROchip, дори в случай на обезщетение за вреди, претендирани от трети лица по каквато и да е причина.
Член 13.5 Във всеки случай, MICROchip отхвърля всякаква отговорност към Клиента или трети страни за забавяния или прекъсвания на услугата, като уточнява, че самото естество на интернет не гарантира достъпността на уебсайт или имейл адресите в определени моменти .
Член 13.6 Клиентът освобождава MICROchip от всякаква гражданска и наказателна отговорност за неправомерно използване на услугите, използвани от него и неговите клиенти.

14 Застрахователна полица

Чл.14.1 MICROchip е притежател на застрахователна полица за професионална отговорност.

15 Форсмажорни обстоятелства, катастрофални събития и случайни събития

Член 15.1 Никоя от страните не носи отговорност за неизправности, дължащи се на причини за пожар, експлозия, земетресение, вулканични изригвания, свлачища, циклони, бури, наводнения, урагани, лавини, война, народни въстания, бунтове, стачки и всякакви други непредвидими и извънредни причини възпрепятства предоставянето на договорената услуга.

16 Промени

Член 16.1 MICROchip си запазва правото да променя условията, посочени в това споразумение, и таксите, приложими към това споразумение, по всяко време, като ги уведоми по имейл.
Чл.16.2 Клиентът има право да се откаже в 15-дневен срок чрез писмено съобщение, изпратено по факс или по електронна поща. В случай на липса на комуникация от страна на Клиента, направените промени се считат за приети и влизат в сила при първото подновяване на договора.

17 Клауза за експресно прекратяване

Чл.17.1 Този договор се прекратява автоматично на основание чл. 1456 от Гражданския кодекс за неизпълнение дори на едно от задълженията, предвидени за клиента.

18 Автоматично поемане на договора

Член 18.1 В случай на прехвърляне или правоприемство по каквато и да е причина от клиента, правоприемникът ще придобие права и задължения, произтичащи от този договор.

19 Права на интелектуална и/или индустриална собственост

Член 19.1 MICROchips, с изключение на софтуера, управляван по лиценз и/или притежаван от Клиента, остава едноличен собственик на правата, свързани с изобретения и програми (включително софтуер, документация и проучвания и т.н.) и всичко друго, което притежава. е създадена, разработена в съответствие с услугите, закупени от Клиента, на който се предоставя само ограничено и непрехвърлимо право на ползване.
Чл.19.2 В случай, че Клиентът наруши правата на индустриална и/или интелектуална собственост на MICROchip или други субекти, MICROchip, след като уведоми Клиента, ще прекрати договора по реда на чл. 17.

20 Поверителност

Чл.20.1 Личните данни, предоставени от Клиента на MICROchip, са защитени от чл.13 от Законодателен указ №196/2003 и последващите изменения и допълнения на Кодекса относно защитата на личните данни.
Чл.20.2 Клиентът дава съгласието си за използване на личните му данни за целите на изпълнението на този договор и във връзка с дейностите на трети лица, които са от съществено значение за изпълнение и проверка на задълженията.
Чл.20.3 Администраторът на лични данни, съгласно закон № 20.3. 196/2003, е МИКРОчипът;
Член 20.4 Предоставянето на всички данни, свързани с този договор, е строго свързано с изпълнението на отношенията, така че всяка липса на съгласие ще направи невъзможно изпълнението на договорните отношения.
Чл.20.5. MICROchip се задължава да не разкрива обработваните лични данни на неупълномощени лица или да ги използва за цели, различни от тези, които са строго свързани с изпълнението на този договор, без да се засягат законовите задължения и каквито и да било разпореждания на съдебния орган или други органи, упълномощени от закона. . MICROchip също така декларира, че софтуерът, инсталиран на неговия хостинг сървър, е предоставен и създаден от Клиента и актуализациите, които ще бъдат направени и всички промени, направени в съответствие с приетите решения за техническо управление, остават и ще останат поверителни и недостъпни за непознати и не е упълномощен от Клиента. MICROchip или неговият персонал нямат право при никакви обстоятелства да позволяват на трети страни да разглеждат, копират и/или използват, продават и/или инсталират споменатия софтуер изцяло или частично без писменото съгласие на Клиента, нито да претендират каквито и да е права върху него, както е изключителна собственост на Клиента.

21 Процедури за жалба, помирение и юрисдикция

Чл.21.1 Всички оплаквания относно който и да е аспект, касаещи договорните отношения и/или предоставянето на услугата, трябва да бъдат препратени към MICROchip, чрез писмено съобщение до 8 (осем) дни от възникване на причината. MICROchip ще разгледа жалбата и ще предостави отговор на клиента в рамките на 5 (пет) дни от получаване на жалбата. В случай на оплаквания за особено сложни факти, които не позволяват пълен отговор в посочените по-горе срокове, MICROchip ще информира Клиента в посочените по-горе максимални срокове за напредъка на практиката.
Член 21.2 След като е изпитал процедурата за жалба, посочена в член 21.1, Клиентът, който не е доволен, ще може да получи достъп до алтернативни помирителни процедури за обикновена юрисдикция, като изпрати жалбата до търговската камара на Фрозиноне. По-специално, не може да се обжалва в съда, докато не бъде направен задължителен опит за помирение. За целта сроковете за предприемане на съдебни действия се спират до изтичане на срока за приключване на помирителната процедура. Във всеки случай изборът на тези процедури няма да възпрепятства прибягването до обикновена юрисдикция.
Член 21.3 Приложимото право е изключително това на италианската държава. За всички спорове, свързани с този договор, страните установяват и признават юрисдикцията на Съда на Касино.

22 Собственост и регистрация

Член 22.1 Този договор принадлежи на MICROchip snc и използването му, дори частично, във всякакви отношения, несвързани с него, е забранено; всяка злоупотреба ще бъде преследвана съгласно закона.
Член 22.2 Този договор ще бъде регистриран само в случай на използване.

23 Досадни клаузи

Съгласно и за целите на чл 1341 и 1342 от СК, Клиентът, след внимателни и конкретни познания и виждане, одобрява и изрично приема следните клаузи:
3) Описание и характеристики на услугите
5) Потребителско име и парола
6) Продължителност, подновяване, разваляне и прекратяване на договора
7) Такси и условия за плащане
8) Право на отказ
9) Задължения на Клиента
10) Спиране на изпълнението
13) Ограничение на отговорността на MICROchip snc
17) Клауза за експресно прекратяване
21) Жалба, помирение и компетентни съдебни процедури