MICROchip - Политика за поверителност БЪЛГАРСКИ V. 1.1.3

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 Законодателен декрет 196/2003

Информираме Ви, че съгласно чл.13 от Законодателен декрет бр. 196/2003 „Кодекс относно защитата на личните данни“, предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани, в съответствие с гореспоменатото законодателство, от фирмата за писане Microchip Snc (наричана по-долу „MICROchip“).

1. Източник на данни Личните данни, обработвани от MICROchip, се предоставят директно от вас, за да позволите на долуподписаната компания да обработи правилно вашата заявка за информация.

2. Цел на обработката на данните Данните, които предоставяте, ще бъдат обработени от MICROchip, с цел коректна обработка на вашата заявка за информация и/или за правилното изпълнение на каквито и да било преддоговорни преговори. Въз основа на незадължителните и специфични съгласия, които сте предоставили, вашите данни могат да бъдат обработвани от MICROchip и от компаниите от неговата корпоративна структура (принадлежащи към продуктовите категории TECO J62, J63 и M70 по отношение на ИТ продукти и услуги и бизнес консултации) за цели на директния маркетинг, популяризиране на събития и услуги, статистически анализ и анализ на удовлетвореността на клиентите.

3. Методи на обработка Обработката на данните ще се извършва по законосъобразен и коректен начин и във всеки случай в съответствие с гореспоменатото законодателство, като се вземат предвид „Насоки за промоционални дейности и борба със спама“ от 4 юли 2013 г. (публикувани в в Официален вестник № 174 от 26 юли 2013 г. и в www.garanteprivacy.it, уеб документ № 2542348). Обработките ще се извършват с помощта на подходящи инструменти, за да се гарантира тяхната сигурност и конфиденциалност, и могат да се извършват чрез използване на адекватно защитени електронни инструменти или на хартиен носител.
Лечението ще се извършва от нашите агенти и мениджъри (вътрешни и външни). Списъкът на мениджърите може да бъде известен от заинтересованите страни, които имат законно право чрез методите, изброени по-долу. Събраните данни ще се съхраняват в електронни и/или хартиени архиви, намиращи се в седалището на Дружеството, в неговите оперативни офиси.
Запазването на предоставените от вас лични данни ще се осъществи във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период от време, който не надвишава необходимия за целите, за които се събират и обработват.

4. Естество на предоставянето на данни и последица от всякакъв отказ за отговор За да позволите на долуподписаната компания да обработи правилно вашата заявка за информация и/или да управлява преддоговорните преговори, е необходимо да предоставите исканите данни. Непредоставянето им прави невъзможно продължаването на какъвто и да е вид връзка.

5. Категории субекти, на които могат да бъдат съобщени данните Вашите лични данни ще бъдат третирани с максимална конфиденциалност от Мениджърите и назначените лица на MICROchip и други обслужващи компании, които работят като негови Обработващи данни за целите, посочени по-горе. Данните, които предоставяте, могат да бъдат съобщавани и прехвърляни в Италия и в чужбина, в рамките на ЕС, само за целите, посочени в тази информация.
С вашето изрично и незадължително съгласие вашите данни могат да бъдат съобщени на компании, принадлежащи към корпоративната структура на MICROchip Snc (принадлежащи към продуктовите категории ATECO J62, J63 и M70 по отношение на ИТ продукти и услуги и бизнес консултации), за да последват Вашето искане по най-добрия и пълен начин за нас.

6. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati s ono stati raccolti o successivamente trattati; d) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; e) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In relazione al suddetto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i Suoi diritti, ed ottenere un elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, scrivendo al seguente indirizzo: [email protected]

7. Администратор на данни Администраторът на лични данни, посочени в тази информация, е MICROchip Snc., със седалище in vico затворен Pittamuli 8r, 16121 Genova (GE), CF и ДДС номер 01381080991

Информация за бисквитки на трети страни

Услуги Връзка към политиките за поверителност
Google информация от Google
Google (Аналитика) информация от Google
Google (Youtube) информация от Google
Facebook политика на Facebook
Twitter политика на Twitter
AI Chatbot Avatar